ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564


สารบาญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

           เหตุผลในการประกาศใช้ หมายเหตุการแก้ไข
           ข้อความเบื้องต้น  มาตรา 1 - 3

บรรพ ๑ หลักทั่วไป

          ลักษณะ ๒ บุคคล
               หมวด ๑ บุคคลธรรมดา
                    ส่วนที่ ๑ สภาพบุคคล  มาตรา 15 - 18
                    ส่วนที่ ๒ ความสามารถ  มาตรา 19 - 36
                    ส่วนที่ ๓ ภูมิลำเนา  มาตรา 37 - 47
                    ส่วนที่ ๔ สาบสูญ  มาตรา 48 - 64
               หมวด ๒ นิติบุคคล
                    ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  มาตรา 64 - 77
                    ส่วนที่ ๒ สมาคม  มาตรา 78 - 109
                    ส่วนที่ ๓ มูลนิธิ  มาตรา 110 - 136
          ลักษณะ ๓ ทรัพย์  มาตรา 137 - 148
          ลักษณะ ๔ นิติกรรม
          ลักษณะ ๕ ระยะเวลา  มาตรา 193/1 - 193/8
          ลักษณะ ๖ อายุความ

บรรพ ๒ หนี้

          ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
               หมวด ๒ ผลแห่งหนี้
                    ส่วนที่ ๑ การไม่ชำระหนี้  มาตรา 203 - 225
                    ส่วนที่ ๒ รับช่วงสิทธิ  มาตรา 226 - 232
                    ส่วนที่ ๔ เพิกถอนการฉ้อฉล  มาตรา 237 - 240
                    ส่วนที่ ๕ สิทธิยึดหน่วง  มาตรา 241 - 250
                    ส่วนที่ ๖ บุริมสิทธิ  มาตรา 251 - 289
               หมวด ๕ ความระงับหนี้
                    ส่วนที่ ๑ การชำระหนี้  มาตรา 314 - 339
                    ส่วนที่ ๒ ปลดหนี้  มาตรา 240
                    ส่วนที่ ๓ หักกลบลบหนี้  มาตรา 241 - 348
                    ส่วนที่ ๔ แปลงหนี้ใหม่  มาตรา 349 - 352
                    ส่วนที่ ๕ หนี้เกลื่อนกลืนกัน  มาตรา 353
          ลักษณะ ๒ สัญญา
               หมวด ๔ เลิกสัญญา  มาตรา 386 - 394
          ลักษณะ ๕ ละเมิด
               หมวด ๓ นิรโทษกรรม  มาตรา 449 - 452

บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา

          ลักษณะ ๑ ซื้อขาย
               หมวด ๑ สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย
                    ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  มาตรา 453 - 457
                    ส่วนที่ ๒ การโอนกรรมสิทธิ์  มาตรา 458 - 460
               หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย
                    ส่วนที่ ๑ การส่งมอบ  มาตรา 461 - 471
               หมวด ๔ การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง
                    ส่วนที่ ๑ ขายฝาก  มาตรา 491 - 502
                    ส่วนที่ ๓ ขายทอดตลาด  มาตรา 509 - 517
          ลักษณะ ๓ ให้  มาตรา 521 - 536
          ลักษณะ ๔ เช่าทรัพย์
          ลักษณะ ๕ เช่าซื้อ  มาตรา 572 - 574
          ลักษณะ ๗ จ้างทำของ  มาตรา 587 - 607
          ลักษณะ ๘ รับขน  มาตรา 608 - 609
               หมวด ๑ รับขนของ  มาตรา 610 - 633
          ลักษณะ ๙ ยืม
          ลักษณะ ๑๐ ฝากทรัพย์
          ลักษณะ ๑๑ ค้ำประกัน
          ลักษณะ ๑๒ จำนอง
          ลักษณะ ๑๓ จำนำ
          ลักษณะ ๑๔ เก็บของในคลังสินค้า
          ลักษณะ ๑๕ ตัวแทน
          ลักษณะ ๑๖ นายหน้า  มาตรา 845 - 849
          ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย  
               หมวด ๒ ประกันวินาศภัย
                    ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  มาตรา 869 - 882
                    ส่วนที่ ๓ ประกันภัยค้ำจุน  มาตรา 887 - 888
          ลักษณะ ๒๑ ตั๋วเงิน
               หมวด ๒ ตั๋วแลกเงิน
                    ส่วนที่ ๒ การรับรอง  มาตรา 927 - 937
                    ส่วนที่ ๓ อาวัล  มาตรา 938 - 940
                    ส่วนที่ ๔ การใช้เงิน  มาตรา 941 - 949
                    ส่วนที่ ๕ การสอดเข้าแก้หน้า  มาตรา 950 - 958
               หมวด ๔ เช็ค  มาตรา 987 - 1000
               หมวด ๕ อายุความ  มาตรา 1001 - 1005
          ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท
               หมวด ๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
                    ส่วนที่ ๑ บทวิเคราะห์  มาตรา 1025
               หมวด ๔ บริษัทจำกัด
                    ส่วนที่ ๒ หุ้นและผู้ถือหุ้น  มาตรา 1117 - 1143
                    ส่วนที่ ๔ การสอบบัญชี  มาตรา 1208 - 1214
                    ส่วนที่ ๕ การตรวจ  มาตรา 1215 - 1219
                    ส่วนที่ ๗ หุ้นกู้  มาตรา 1229 - 1235
                    ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัด  มาตรา 1236 - 1237
                    ส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าว  มาตรา 1244 - 1245
                    ส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง  มาตรา 1246 (ยกเลิก)
          ลักษณะ 23 สมาคม  มาตรา 1274 - 1297 (ยกเลิก)

บรรพ 4 ทรัพย์สิน

          ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์
          ลักษณะ 3 ครอบครอง  มาตรา 1367 - 1386
          ลักษณะ 5 อาศัย  มาตรา 1402 - 1409

บรรพ 5 ครอบครัว

          ลักษณะ 1 การสมรส
               หมวด 1 การหมั้น  มาตรา 1435 - 1447/2
          ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร
               หมวด 1 บิดามารดา  มาตรา 1536 - 1560

บรรพ 6 มรดก

          ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
          ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
               หมวด 3 การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่าง ๆ
                    ส่วนที่ 1 ญาติ  มาตรา 1632 - 1634
                    ส่วนที่ 2 คู่สมรส  มาตรา 1635 - 1638
          ลักษณะ 3 พินัยกรรม
          ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
          ลักษณะ 6 อายุความ  มาตรา 1754 - 1755

---------------------------------------------------