ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ

-------------------------

               มาตรา 1753  ภายใต้บังคับแห่งสิทธิของเจ้าหนี้กองมรดก เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายโดยไม่มีทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม หรือการตั้งมูลนิธิตามพินัยกรรม มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่แผ่นดิน

-------------------------

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่อง มรดกที่ไม่มีผู้รับ