สารบัญ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ปรับปรุงล่าสุด

------------------------------------

✅✅✅ โปรดคลิกที่มาตราเพื่ออ่านรายละเอียด

สารบัญ        

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522


2. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551


3. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545


4. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540


5. พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562


6. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551


7. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

  • ข้อความเบื้องต้น (ข้อ 1 - 5)
  • หมวด 1 การฟ้องคดี (ข้อ 6 - 8)
  • หมวด 2 การนัดพิจารณา (ข้อ 9 - 12)
  • หมวด 3 การดำเนินคดีในวันนัดพิจารณา (ข้อ 13 - 18)
  • หมวด 4 การสืบพยานหลักฐาน (ข้อ 19 - 24)
  • หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา (ข้อ 25 - 27)
  • หมวด 6 คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี (ข้อ 28 - 29)
  • หมวด 7 อุทธรณ์ (ข้อ 30 - 37)
  • หมวด 8 ฎีกา (ข้อ 38 - 41)
  • หมวด 9 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (ข้อ 42)

8. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551


------------------------------------