หมวด 6 การอุทธรณ์

-------------------------

               มาตรา 43  ในกรณีที่ผู้ได้รับคำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 41/1 วรรคสอง มาตรา 41/2 มาตรา 41/7 หรือมาตรา 42 ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง
               คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

               มาตรา 44  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

------------------------