ส่วนที่ 7 หุ้นกู้


          มาตรา 1229  บริษัทจะออกหุ้นกู้ไม่ได้

          มาตรา 1230  (ยกเลิก)

          มาตรา 1231  (ยกเลิก)

          มาตรา 1232  (ยกเลิก)

          มาตรา 1233  (ยกเลิก)

          มาตรา 1234  (ยกเลิก)

          มาตรา 1235  (ยกเลิก)
-----------------------------------------


มาตรา 1229  บริษัทจะออกหุ้นกู้ไม่ได้