คำชี้แจงจากติวเตอร์แบงค์ ก่อนทำข้อสอบมีดังนี้
1. ขอบเขตข้อสอบกระบวนวิชา ENG1001และการวัดผล กรุณาคลิกอ่านได้ที่นี่นะครับ
2. ให้ลองฝึกทำข้อสอบเองก่อน จากนั้นจึงดูเฉลย เพื่อวัดผลว่าน้อง ๆ ได้คะแนนอยู่ระดับใด
3. หากลองทำข้อสอบแล้วผลสอบออกมารับไม่ได้ แนะนำให้ติดต่อติวเตอร์แบงค์เพื่อติวปรับพื้นฐานได้

--------------------------------

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 (ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน) ชุดที่ 6 ข้อที่ 1-20


Choose the correct answer. 
Part I: structure (ภาคโครงสร้าง)

1. Tim _____ marry Jane because he did not have a job. 
1. should be 
2. were to 
3. was 
4. wasn’t able to 

2 Linda denied ______ my pen without asking me. 
1. taking 
2. take 
3. took 
4. to take 

3. Take care of _____  Jane. 
1. you 
2. your 
3. yourself 
4. yourselves 

4. ______ book is here; ______ is over there. 
1. My; you 
2. Me; your 
3. Mine; yourself 
4. My; yours 

5.  A: Is that Natthawut’s car? 
     B: Yes, it’s ______ .
1. himself
2. his 
3. him 
4. he 

6. Everyone has ______ own ideas. 
1. their 
2. your 
3. his 
4. my 

7.   A: Who’s that? 
      B: _____ is Martha, sir. 
1. It 
2. One 
3. That 
4. Each 

8. It was Sue’s fault, not _____ . 
1. they 
2. them 
3. their 
4. theirs 

9. This hat is ______ ; the other one is ______.
1. mine; yours 
2. mine; your 
3. my; you 
4. my; yours

10. Milin ______ speak a few words when she was one year old. 
1. could 
2. would 
3. may 
4. has to 

11. Will you ______ go to the meeting tomorrow?
1. can 
2. could 
3. be able to 
4. ought to 

12. A : ______ you please give me some more tea? 
      B :Yes, madam. 
1. Shall 
2. Would 
3. May 
4. Must 

13. ____ God bless you! 
1. Can 
2. Might 
3. Could 
4. May 

14. A: Let’s go to Iceland,______ we? 
     B : Yes, let’s. 
1. shall 
2. will 
3. are 
4. do 

15. ______ students to pay respect to teachers? 
1. Have 
2. Ought 
3. Are 
4. Should 

16. You _____ consult your teacher if you have any questions, Peera. 
1. would 
2. need 
3. shall 
4. has to 

17. Peter admitted ______ too fast yesterday. 
1. to drive 
2. drive 
3. driving 
4. drove 

18. The man apologized for ____ late. 
1. comes 
2. coming 
3. come 
4. to come 

19. Would you mind ______ out this letter for me, Linda? 
1. mailing 
2. to mail 
3. mail 
4. mails 

20. Please let Jim _____ overnight at his friend’s apartment, mom. 
1. stays 
2. staying 
3. stay 
4. to stay 

--------------------------------------------
ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ [รับปรึกษาการติวทุกกระบวนวิชา]
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ