ขอบเขตข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ENG1001) ปี 2019 ภาค 1/62


กระบวนวิชา : ENG 1001: Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life(ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน)
วัตถุประสงค์ในกระบวนวิชา : การศึกษาโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้งหมด รวมทั้งศัพท์พื้นฐานต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตำราประกอบการบรรยาย : ENG 1001 รหัส 55213 ผู้แต่ง
     - รศ.พัชรี พลาวงศ์
     - รศ.ดร.อัจฉรา เพ่งพาณิช
     - รศ.ดร.ระพิณ ทรพัย์เอนก
วันสอบ : วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562(คาบเช้า/บ่าย)
อาจารย์ผู้บรรยาย สำหรับภาคการศึกษานี้ :  3 ท่าน
     - รองศาสตราจารย์ ดร. ระพิณ  ทรัพย์เอนก
     - อาจารย์ ดร. ฐิติรัตน์  ภู่กาญจน์
     - รองศาสตราจารย์เอมอร  ดิสปัญญา
ลักษณะข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อสอบ 120 ข้อ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอนและออกสอบมีทั้งหมด 12 บท ดังนี้

บทที่ 1 เรื่อง คำนาม(Noun)
บทที่ 2 เรื่อง คำนำหน้านาม(Determiners)
บทที่ 3 เรื่อง คำสรรพนาม(Pronouns)
บทที่ 4 เรื่อง คำคุณศัพท์(Adjectives)
บทที่ 5 เรื่อง คำกริยา(Verbs) เกี่ยวกับ Tr, Ti, Ditr
บทที่ 6 เรื่อง คำกริยา(Verbs) เกี่ยวกับ Modal, Phrasal Verbs
บทที่ 7 เรื่อง คำกริยา(Verbs) เกี่ยวกับ Present participle, Infinitive, Bare infinitive
บทที่ 8 เรื่อง คำกริยาวิเศษณ์(Adverbs)
บทที่ 9 เรื่อง ความสอดคล้องของประธานและกริยา(Subject Agreements)
บทที่ 10 เรื่อง ประโยคความเดียว(Simple Sentences)
บทที่ 11 เรื่อง ประโยคความรวม(Compound Sentences)
บทที่ 12 เรื่อง ประโยคความซ้อน(Complex Sentences)

ลักษณะข้อสอบ 120 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. ภาคไวยากรณ์(Structure) ออกสอบ 75 ข้อ ข้อสอบตั้งแต่ข้อที่ 1 - 75
2. ภาคคำศัพท์(Vocabulary) ออกสอบ 45 ข้อ ข้อสอบตั้งแต่ข้อที่ 76 - 120

การวัดผล(ตัดเกรด) แบบอิงเกณฑ์ (ตามคำบรรยายของอาจารย์) ดังนี้

เกรด A = 102 - 120 (เกรด 4.00)
เกรด B+ = 96 - 101 (เกรด 3.50)
เกรด B = 90 - 95 (เกรด 3.00)
เกรด C+ = 78 - 89 (เกรด 2.50)
เกรด C = 66 - 77 (เกรด 2.00)
เกรด D+ = 60 - 65 (เกรด 1.50)
เกรด D = 54 - 59 (เกรด 1.00)
เกรด F = 0 - 53 (เกรด 0.00)
■ ข้อควรทราบ 
นักศึกษา ม.รามคำแหง จะจบการศึกษาได้ ต้องมีเกรดเฉลี่ย(GPA) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้น
ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 จะขอจบการศึกษาไม่ได้
ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 จะต้องลงเรียนเพิ่มเพื่อปรับเกรด จนถึง 2.00 จึงจะทำเรื่องขอจบได้
■ ข้อควรทราบ ■ วิชา ENG 1001 อัตราสอบผ่าน อยู่ที่ 20% ของแต่ละเทอม


คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENG 1001 จากติวเตอร์แบงค์ มีดังนี้ครับ

■■■■ ข้อสอบภาคคำศัพท์(Vocabulary) 45 ข้อ
ส่วนนี้จะมาจากคำศัพท์ท้ายบทของแต่ละบท ทั้ง 12 บท โดยจะนำมาออกสอบเฉลี่ยบทละเท่า ๆ กัน
คือ ออกสอบ บทละ 3-4 ศัพท์ คำศัพท์ทุกบท ผมได้ทำสรุปไว้ให้แล้ว สามารถดูได้ที่นี่
■■■■ ข้อสอบ ภาคไวยากรณ์(Structure) ออกสอบ 75 ข้อ จากสถิติ โดยประมาณมีดังนี้
บทที่ 1 เรื่อง คำนาม(Noun)
ออกสอบ โดยเฉลี่ย ประมาณ 5 - 8 ข้อ
บทที่ 2 เรื่อง คำนำหน้านาม(Determiners)
ออกสอบ โดยเฉลี่ย ประมาณ 8 - 10 ข้อ
บทที่ 3 เรื่อง คำสรรพนาม(Pronouns)
ออกสอบ โดยเฉลี่ย ประมาณ 3 - 5 ข้อ
บทที่ 4 เรื่อง คำคุณศัพท์(Adjectives)
ออกสอบ โดยเฉลี่ย ประมาณ 2 - 4 ข้อ
บทที่ 5 เรื่อง คำกริยา(Verbs) เกี่ยวกับ Tr, Ti, Ditr
ออกสอบ โดยเฉลี่ย ประมาณ 8 - 10 ข้อ
บทที่ 6 เรื่อง คำกริยา(Verbs) เกี่ยวกับ Modal, Phrasal Verbs
ออกสอบ โดยเฉลี่ย ประมาณ 8 - 10 ข้อ
บทที่ 7 เรื่อง คำกริยา(Verbs) เกี่ยวกับ Present participle, Infinitive, Bare infinitive
ออกสอบ โดยเฉลี่ย ประมาณ 10 - 12 ข้อ
บทที่ 8 เรื่อง คำกริยาวิเศษณ์(Adverbs)
ออกสอบ โดยเฉลี่ย ประมาณ 6 - 8 ข้อ
บทที่ 9 เรื่อง ความสอดคล้องของประธานและกริยา(Subject Agreements)
ออกสอบ โดยเฉลี่ย ประมาณ 5 - 8 ข้อ
บทที่ 10 เรื่อง ประโยคความเดียว(Simple Sentences)
ออกสอบ โดยเฉลี่ย ประมาณ 2 - 4 ข้อ
บทที่ 11 เรื่อง ประโยคความรวม(Compound Sentences)
ออกสอบ โดยเฉลี่ย ประมาณ 6 - 8 ข้อ
บทที่ 12 เรื่อง ประโยคความซ้อน(Complex Sentences)
ออกสอบ โดยเฉลี่ย ประมาณ 8 - 10 ข้อ
■■■■ เป็นข้อมูลโดยประมาณ จากการติววิชานี้มา 10 กว่าปี
■■■■ สัดส่วนข้อสอบแต่ละบท ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนแต่ละเทอม(ผู้สอนเปลี่ยนทุกเทอม)

ปัญหาของวิชานี้ เท่าที่มาติว บางคนลงสอบมา 4-5 ครั้ง แล้วไม่ผ่าน บางคนอยู่ปีสุดท้าย ก็ยังไม่ผ่านวิชานี้ บางคน ผ่าน ENG 1002 หรือ ENG เล่มอื่นมาแล้ว แต่ ยังไม่ผ่าน ENG1001 ฯลฯ
เหตุผลเพราะวิชานี้มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ ตัวหลอกเยอะ จำสับสน พื้นฐานไม่ดี ไม่มีเทคนิคในการทำข้อสอบ อ่านไม่ตรงจุดที่ออกสอบ จำแต่ข้อสอบเก่ามากเกินไป พื้นฐานศัพท์ไม่ดี เป็นต้น

นำเสนอข้อมูลโดย : ติวเตอร์แบงค์(ENG)

Website : https://www.tba.in.th
Website : https://www.yinyang.in.th
YouTube Channel : tutorbank online
ติวเตอร์ประจำ : สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 (เข้าไป 60 เมตร ขวามือ) โทร. 02-7189311
ติดต่อติวเตอร์ : โทร. 081 – 7269394 LineID : sjbank
ติวเตอร์ประจำวิชา : ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, ENS 3102, ENS3202, APR2101(ฺBUS2101)
ติวเตอร์ประจำวิชา : CEN2101, CEN2102, CTL2003
ติวเตอร์ประจำวิชา : INT1004, INT1005
ติวเตอร์ประจำวิชา : MTH1003, MTH1103, STA1003, STA2016, SBM4509

■■■ หมายเหตุ : สำหรับตารางติวแต่ละวิชา สามารถติดตามได้ที่สถาบัน
■■■ เทคนิควิธีลัดในการทำข้อสอบ รู้แค่ A ถึง Z ก็สอบผ่านได้สบาย ๆ
■■■ นักศึกษาสามารถเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ได้เสริมได้ที่บ้าน ประหยัดเวลาการเดินทาง
■■■ คอร์สติวส่วนตัว(รายบุคคล) สำหรับนักศึกษาที่คิดว่ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยแข็งแรง หรือ นักศึกษาที่ ลงสอบหลายครั้งแล้วยังไม่ผ่าน หรือ ต้องการสอบผ่านแบบ 100%