เฉลยข้อสอบ ENG1001 ชุดที่ 6

ข้อที่ 1  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 2  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 3  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 4  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 5  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 6  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 7  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 8  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 9  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 10  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 11  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 12  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 13  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 14  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 15  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 16  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 17  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 18  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 19  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 20  ตอบ ตัวเลือกที่ 3

ข้อที่ 21  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 22  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 23  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 24  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 25  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 26  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 27  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 28  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 29  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 30  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 31  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 32  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 33  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 34  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 35  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 36  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 37  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 38  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 39  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 40  ตอบ ตัวเลือกที่ 3

ข้อที่ 41  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 42  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 43  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 44  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 45  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 46  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 47  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 48  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 49  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 50  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 51  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 52  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 53  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 54  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 55  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 56  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 57  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 58  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 59  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 60  ตอบ ตัวเลือกที่ 2

ข้อที่ 61  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 62  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 63  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 64  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 65  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 66  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 67  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 68  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 69  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 70  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 71  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 72  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 73  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 74  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 75  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 76  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 77  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 78  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 79  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 80  ตอบ ตัวเลือกที่ 4

ข้อที่ 81  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 82  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 83  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 84  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 85  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 86  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 87  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 88  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 89  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 90  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 91  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 92  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 93  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 94  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 95  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 96  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 97  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 98  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 99  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 100  ตอบ ตัวเลือกที่ 2

ข้อที่ 101  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 102  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 103  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 104  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 105  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 106  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 107  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 108  ตอบ ตัวเลือกที่ 3
ข้อที่ 109  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 110  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 111  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 112  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 113  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 114  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 115  ตอบ ตัวเลือกที่ 1
ข้อที่ 116  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 117  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 118  ตอบ ตัวเลือกที่ 4
ข้อที่ 119  ตอบ ตัวเลือกที่ 2
ข้อที่ 120  ตอบ ตัวเลือกที่ 2

--------------------------------------

ลักษณะข้อสอบ 120 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. ภาคไวยากรณ์(Structure) ออกสอบ 75 ข้อ ข้อสอบตั้งแต่ข้อที่ 1 - 75
2. ภาคคำศัพท์(Vocabulary) ออกสอบ 45 ข้อ ข้อสอบตั้งแต่ข้อที่ 76 - 120
การวัดผล(ตัดเกรด) แบบอิงเกณฑ์ (ตามคำบรรยายของอาจารย์) ดังนี้
เกรด A = 102 - 120 (เกรด 4.00)
เกรด B+ = 96 - 101 (เกรด 3.50)
เกรด B = 90 - 95 (เกรด 3.00)
เกรด C+ = 78 - 89 (เกรด 2.50)
เกรด C = 66 - 77 (เกรด 2.00)
เกรด D+ = 60 - 65 (เกรด 1.50)
เกรด D = 54 - 59 (เกรด 1.00)
เกรด F = 0 - 53 (เกรด 0.00)
■■■ ข้อควรทราบ ■■■
นักศึกษา ม.รามคำแหง จะจบการศึกษาได้ ต้องมีเกรดเฉลี่ย(GPA) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้น
ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 จะขอจบการศึกษาไม่ได้
ถ้า GPA ไม่ถึง 2.00 จะต้องลงเรียนเพิ่มเพื่อปรับเกรด จนถึง 2.00 จึงจะทำเรื่องขอจบได้
■■■ ข้อควรทราบ ■■■ วิชา ENG 1001 อัตราสอบผ่าน อยู่ที่ 20% ของแต่ละเทอม