ประมวลรัษฎากร
(ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ.2564)

----------------
สารบัญ

ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร (มาตรา 5 - 143)
                       ส่วนที่ 2 การอุทธรณ์ (มาตรา 28 - 34)
                       ส่วนที่ 3 บทกำหนดโทษ (มาตรา 35 - 37 ตรี)
                  หมวด 3 ภาษีเงินได้ (มาตรา 38 - 76 ตรี)
                  หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 77 - 90/5)
                       ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป (มาตรา 77 - 77/5)
                       ส่วนที่ 3 ฐานภาษี (มาตรา 79 - 79/7)
                       ส่วนที่ 4 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 80 - 80/2)
                       ส่วนที่ 13 เบี้ยปรับ - เงินเพิ่ม (มาตรา 89 - 89/2)
                       ส่วนที่ 14 บทกำหนดโทษ (มาตรา 90 - 90/5)
                  หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (มาตรา 91 - 91/21)
                  หมวด 5 ภาษีป้าย (มาตรา 94 - 102) (ยกเลิก)
                  หมวด 6 อากรแสตมป์ (มาตรา 103)
                        ส่วนที่ 1 การเสียอากร (มาตรา 104 - 112)
                        ส่วนที่ 2 เบ็ดเตล็ด (มาตรา 113 - 123 ตรี)
                        ส่วนที่ 3 บทลงโทษ (มาตรา 124 - 129)
                        บัญชีอัตราอากรแสตมป์
                  หมวด 7 อากรมหรสพ (มาตรา 130 - 143)
ลักษณะ 3 ภาษีบำรุงท้องที่ (มาตรา 144 - 166)
ลักษณะ 4 เงินช่วยการประถมศึกษา (มาตรา 167 - 179)
ลักษณะ 4 ภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ (มาตรา 165 - 199 ทวิ)
ลักษณะ 5 ภาษีการซื้อข้าว (มาตรา 180 - 212)
ลักษณะ 6 ภาษีการซื้อน้ำตาล (มาตรา 213 - 247)
ลักษณะ 7 ภาษีโรงแรมภัตตาคาร (มาตรา 248 - 262)
เหตุผลในการประกาศใช้

------------------------