อัตราภาษีเงินได้

-------------------

               (1) สำหรับบุคคลธรรมดา
                     เงินได้สุทธิไม่เกิน  30,000  บาท  ร้อยละ 5
                     เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน  30,000  บาท
                     แต่ไม่เกิน  500,000  บาท  ร้อยละ 10
                     เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน  500,000  บาท
                     แต่ไม่เกิน  750,000  บาท  ร้อยละ 15
                     เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน  750,000  บาท
                     แต่ไม่เกิน  1,000,000  บาท  ร้อยละ 20
                     เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน  1,000,000  บาท
                     แต่ไม่เกิน  2,000,000  บาท  ร้อยละ 25
                     เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน  2,000,000  บาท
                     แต่ไม่เกิน  5,000,000  บาท  ร้อยละ 30
                     เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน  5,000,000  บาท  ร้อยละ 35

               (2) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
                     (ก) ภาษีจากกำไรสุทธิของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ร้อยละ 20
                     (ข) ภาษีตามมาตรา 70 นอกจากที่ระบุใน (ค)  ร้อยละ 15
                     (ค) ภาษีตามมาตรา 70 เฉพาะกรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (4) (ข)  ร้อยละ 10
                     (ง) ภาษีตามมาตรา 70 ทวิ  ร้อยละ 10
                     (จ) (ยกเลิก)

---------------------