พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

(ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
-------------------
✅✅✅ โปรดคลิปที่มาตราเพื่ออ่านรายละเอียด

สารบัญ
ลักษณะ 1 การใช้รถ
ลักษณะ 3 การใช้ทางเดินรถ
----------------------------