คำชี้แจงจากติวเตอร์แบงค์ ก่อนทำข้อสอบมีดังนี้
1. ขอบเขตข้อสอบกระบวนวิชา ENG1001และการวัดผล กรุณาคลิกอ่านได้ที่นี่นะครับ
2. ให้ลองฝึกทำข้อสอบเองก่อน จากนั้นจึงดูเฉลย เพื่อวัดผลว่าน้อง ๆ ได้คะแนนอยู่ระดับใด
3. หากลองทำข้อสอบแล้วผลสอบออกมาไม่ดี แนะนำให้ติดต่อติวเตอร์แบงค์เพื่อติวปรับพื้นฐานได้
--------------------------------

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 (ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน) ชุดที่ 5 ข้อที่ 1-20


Choose the correct answer. 
Part I: structure (ภาคโครงสร้าง)

1. “Jim sent a box of chocolate to me on Valentine’s Day.” 
     Which is an indirect object? 
1. Jim   
2. sent            
3. a box of chocolate   
4. me

2. Paul_______to work every day. 
1. drives          
2. is     
3. enjoys        
4. takes 

3. The teacher showed________the picture. 
1. we   
2. our   
3. us    
4. ourselves 

4. Don’t _________ your blouse; you will spoil the silk. 
1. qualify   
2. stretch  
3. appear       
4. remain 

5. Although 60, Patty _______ young and active. 
1. looks   
2. causes   
3. are    
4. bets 

6. Please send this letter _______ Mary. 
1. from  
2. to    
3. by    
4. with 

7. The man_______for being late this morning. 
1. opened   
2. was    
3. apologized          
4. seemed 

8. Sompol learned not ______ back to his big sister. 
1. talk   
2. to talking    
3. talking   
4. to talk 

9. I’ve decided _________ to England next month. 
1. go    
2. to go           
3. going          
4. went 

10. Betty chose ________ to Japan. 
1. go    
2. going    
3. to go           
4. to going 

11. You should let him _______ the meeting. 
1. attend    
2. to attend   
3. attending    
4. to attending 

12. The students should keep ________. 
1. study   
2. to study   
3. studying     
4. to studying 

13. Lily doesn’t mind ______ for the interview. 
1. wait   
2. to wait    
3. have waited           
4. waiting 

14. Peter avoided _______ Jane. 
1. see   
2. to see   
3. seeing        
4. saw 

15. Mango and sticky rice _______delicious. 
1. is    
2. are     
3. were            
4. have been 

16. All the books ______ on the table. 
1. has been 
2. was 
3. is    
4. are 

17. A number of Korean drama series ______ interesting. 
1. is 
2. are 
3. has been   
4. was 

18. The movie star and singer ________ my son. 
1. is     
2. are    
3. were           
4. have been 

19. Neither the girls nor Penny ______ hard. 
1. works          
2. work           
3. have worked         
4. are working 

20. Either Dan or his parents _______ been to England. 
1. has     
2. have        
3. is     
4. are 
---------------------------


ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ [รับปรึกษาการติวทุกกระบวนวิชา]
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ