พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

(ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
-----------------------
กรุณาคลิกที่มาตราเพื่อดูรายละเอียด              หมวด 1 จังหวัด (มาตรา 52 - 60)
              หมวด 2 อำเภอ (มาตรา 61 - 68)

-----------------------------