ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

-------------------------

               มาตรา 69  ท้องถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นให้จัดระเบียบการปกครองเป็นราชการส่วนท้องถิ่น

               มาตรา 70  ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นดังนี้
               (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
               (2) เทศบาล
               (3) สุขาภิบาล
               (4) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด

               มาตรา 71  การจัดระเบียบการปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

---------------------------