91. ข้อใดคือร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (Specialty Store)
     (1) The Mall
     (2) SE-ED
     (3) 7-11
     (4) Lotus
     (5) Big C

92. ข้อใดคือความสำคัญของการค้าปลีกที่มีต่อผู้บริโภค
     (1) ทำหน้าที่แสวงหาสินค้าที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
     (2) ทำหน้าที่จัดแสดงสินค้า
     (3) ทำหน้าที่ผลิตสินค้าให้ผู้บริโภค
     (4) ทำหน้าที่วิจัยตลาด
     (5) ให้บริการ

93. ข้อใดคือระบบข่าวสารการตลาดในลักษณะการวิเคราะห์ตลาด
     (1) การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน
     (2) การใช้เทคนิคชั้นสูง ใช้ความรู้ทางสถิติต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูล
     (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลภายในองค์ร เช่น การรายงานยอดขาย การเยี่ยมลูกค้า การส่งเสริมการขาย
     (4) การค้นคว้าเอกสาร ตำรา หนังสือพิมพ์ การเจรจาการค้า การพบปะพูดคุยสถานการณ์การตลาด
     (5) ถูกทุกข้อ

94. ข้อใดคือลักษณะของร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่ (Chain Store or Corporation Chain)
     (1) ร้านค้าเจ้าของหลายคน
     (2) ร้านค้าที่ผู้ค้าปลีกอิสระมารวมกัน
     (3) มีศูนย์กลางบริหารงานเพียงแห่งเดียว
     (4) ร้านค้าปลีกที่ผู้บริโภครวมตัวกันในชุมชน
     (5) ร้านค้าที่ขายสินค้าถูกกว่าร้านอื่น

    ข้อ 95. – 98. ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในการตอบคำถาม
     (1) ผู้ค้าส่งทางไปรษณีย์
     (2) ผู้ค้าส่งประเภทสหกรณ์ผู้ผลิต
     (3) ผู้ค้าส่งแบบสินค้าไม่ผ่านมือ
     (4) ผู้ค้าส่งให้บริการด้านการบริหารและการควบคุมแก่ลูกค้า

95. ขายสินค้าโดยไม่ได้เข้าไปครอบครองสินค้าที่ขาย มีหน้าที่รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า (3)
96. ขายสินค้าลักษณะฝากขาย สินค้าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้าส่ง (4)
97. รูปแบบกิจการเป็นนิติบุคคล มีสมาชิกรวมกันเป็นเจ้าของกิจการ (2)
98. ขายสินค้าให้ลูกค้าทางจดหมายและส่งสินค้าให้ลูกค้า (1)

99. ข้อใดคือลักษณะเฉพาะของตลาดบริการ
     (1) มีลักษณะแตกต่างกันไม่คงที่
     (2) สามารถแบ่งแยกการบริการได้ดี
     (3) ตรวจสอบคุณภาพได้ดี
     (4) มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ
     (5) ถูกทุกข้อ

100. ข้อใดคือการกำหนดราคาของธุรกิจบริการที่นิยมใช้กัน
      (1) ราคาเดียว
      (2) ราคาบวกเพิ่มจากต้นทุน
      (3) ราคาตามเป้าหมาย
      (4) ราคาสูงสุด
      (5) ราคาลูกโซ่

101. ขั้นตอนแรกของการแบ่งส่วนตลาด
      (1) เลือกตลาดเป้าหมาย 
      (2) กำหนดเค้าโครงตลาดส่วนแบ่ง
      (3) กำหนดตำแหน่งสินค้า 
      (4) กำหนดกลยุทธ์ตลาด
      (5) กำหนดเกณฑ์ให้แบ่งส่วนตลาด 

102. การตลาดเป้าหมาย เกี่ยวข้องกับงานใด
      (1) เลือกทำเลตลาดเป้าหมาย
      (2) เลือกพฤติกรรมผู้บริโภคเป้าหมาย
      (3) เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
      (4) เลือกวิธีการแบ่งส่วนตลาด
      (5) ขยายวงเงินงบประมาณ

103. สาระสำคัญของการแบ่งส่วนตลาด คือเรื่องใด
      (1) รวมผู้บริโภคเข้าเป็นกลุ่ม ๆ
      (2) แยกความแตกต่างของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม
      (3) เพื่อเลือกตลาดที่ต้องการ
      (4) เพื่อแสวงหาโอกาสทางการตลาด
      (5) เพื่อลดความยุ่งยากในการเข้าถึงตลาด

104. การศึกษา เชื้อชาติ รายได้ เป็นตัวแปรประเภทใด
      (1) ตัวแปรเชิงพฤติกรรม
      (2) ตัวแปรเชิงภูมิศาสตร์
      (3) ตัวแปรเชิงประชากร
      (4) ตัวแปรเชิงงบประมาณ
      (5) ตัวแปรเชิงอาณาเขตตลาด

105. การดำเนินชีวิต ชั้นของสังคม บุคลิกภาพ เป็นตัวแปรประเภทใด
      (1) ตัวแปรเชิงพฤติกรรม
      (2) ตัวแปรเชิงประชากร
      (3) ตัวแปรเชิงจิตนิสัย
      (4) ตัวแปรเชิงเศรษฐศาสตร์
      (5) ตัวแปรเชิงอาณาเขตตลาด

106. “ผลประโยชน์” เป็นตัวแปรการแบ่งส่วนตลาดข้อใด
      (1) เชิงพฤติกรรม
      (2) เชิงประชากร
      (3) เชิงจิตวิทยา
      (4) เชิงภูมิศาสตร์
      (5) เชิงคุณภาพ

107. ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อสินค้า เนื่องจากกิจการแจ้งว่ากำลังปรับปรุงคุณภาพใหม่ให้ดีขึ้น เป็นการวิเคราะห์จากตัวแปรใด
      (1) ความภักดี
      (2) ภูมิอากาศ
      (3) รายได้
      (4) ปัจจัยการตลาด
      (5) อัตราการใช้สินค้า

108. “การเข้าถึง” เป็นคุณสมบัติการแบ่งส่วนตลาดที่มีความหมายใด
      (1) มีงบประมาณเพียงพอในการเข้าตลาด
      (2) ช่องทางการตลาดกระจายทั่วถึงในเขตตลาด
      (3) ลูกค้าหาข้อมูลของสินค้าได้สะดวก
      (4) ใช้กลยุทธ์การตลาดเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย
      (5) ลูกค้าและผู้บริหารกิจการสามารถติดต่อการได้

109. การตลาดแยกแยะความแตกต่าง มีจุดเสียเรื่องใด
      (1) ได้รับผลไม่ตรงตามเป้าหมาย
      (2) ต้นทุนการตลาดสูง
      (3) การแข่งขันมีความได้เปรียบสูง
      (4) สินค้าไม่มีจุดโดดเด่นเพียงพอ
      (5) ลูกค้าสับสนในการรับข่าวสารจากกิจการ

110. ประเทศใดไม่อยู่ในตลาดอาเซียน (ASEAN)
(1) ลาว
(2) ไทย
(3) จีน
(4) พม่า
(5) เวียดนาม

     ข้อ 111. – 112. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
      (1) ผู้จัดการขายลูกค้าสัมพันธ์
      (2) ผู้จัดการระดับภาค - ระดับเขต 
      (3) ผู้จัดการขายกลุ่มสินค้า
      (4) ผู้จัดการงานสื่อสารองค์กร
      (5) ผู้จัดการฝ่ายผลิต

111. การจัดองค์การขายตามความชำนาญเฉพาะอย่าง คือข้อใด (3)
112. การจัดองค์การขายตามสายงานหลัก สายงานที่ปรึกษา คือข้อใด (1)

     ข้อ 113. – 114. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
      (1) การกำหนดเขตขาย
      (2) การพัฒนาหน่วยงานขาย
      (3) การแสวงหาคน
      (4) การจ่ายค่าตอบแทน
      (5) การอำนวยความสำเร็จงานขาย

113. การจูงใจ เป็นภารกิจของนักบริหารงานขายในเรื่องใด (5)
114. การฝึกอบรมพนักงานขาย เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด (2)

     ข้อ 115. – 116. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
      (1) การควบคุมนักขาย
      (2) การประกวดยอดขาย
      (3) การจูงใจ
      (4) การจ่ายค่าตอบแทน
      (5) การประเมินผลหน่วยขาย

115. การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรจากงานขาย ใช้ในด้านใด (5)
116. ข้อใดต้องเน้นการทำงานเป็นทีม เงื่อนไขความจำเป็น ระยะเวลา และการพัฒนาความสามารถขาย (2)

     ข้อ 117. – 118. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
      (1) การเจรจาขาย
      (2) การปิดการขาย
      (3) การนัดหมายลูกค้า
      (4) การเสนอขาย
      (5) การเตรียมข้อมูลขาย

117. การสาธิตสินค้า เป็นวิธีที่นักขายใช้ในโอกาสใดมากที่สุด (4)
118. ข้อใดที่สอดคล้องกับกระบวนการซื้อในขั้นการประเมินทางเลือกของสินค้า (4)

     ข้อ 119. – 120. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
      (1) การเผชิญหน้ากัน 
      (2) การปิดการขาย
      (3) การตอบข้อโต้แย้ง
      (4) การสนทนาขาย
      (5) การปรับแต่งวิธีเสนอขาย

119. การเสนอขายแบบโปรแกรม สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด (4)
120. ลูกค้าจะปฏิเสธการซื้อในขั้นตอนใดมากที่สุด (5)
*********************
ขอให้น้อง ๆ ทุกคนโชค A นะครับ