61. หีบห่อแบบใดคือหีบห่อผู้บริโภค
     (1) หีบห่อทำจากกระดาษ
     (2) หีบห่อชนิดเติม
     (3) หีบห่อเพื่อรวมสินค้าให้อยู่เป็นกลุ่ม
     (4) กระบะรวมสินค้า
     (5) ถูกทุกข้อ

62. ข้อใดคือวิธีการของการตลาดเพื่อสังคมโดยใช้การพัฒนาบรรจุหีบห่อเป็นเครื่องมือ
    (1) การรีไซเคิลวัสดุกลับมาใช้ทำหีบห่อใหม่
    (2) การออกแบบบรรจุหีบห่อให้สวยงามดึงดูดใจ
    (3) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลดการทิ้งขยะ
    (4) การใช้คอมเทนเนอร์บรรจุสินค้าส่งต่างประเทศ
    (5) ถูกทุกข้อ

63. ข้อใดคือตัวอย่างของตราสินค้าร่วม (Family Brand)
     (1) ลีโอ
     (2) บรีส
     (3) ซัมซุง
     (4) ลีวายส์
     (5) เดลินิวส์

64. ข้อใดไม่ถูกต้อง
     (1) ตราผู้ผลิต เช่น ปูนตราเสือ เบียร์ตราช้าง
     (2) ตราส่วนตัว (Private Brand) คือ ตราที่ผู้ขายปลีกหรือผู้ขายส่งกำหนดขึ้นเอง
     (3) การใช้ตราสินค้าร่วมทำให้สะดวกในการแนะนำสินค้าใหม่สู่ตลาด
     (4) การใช้ตราเอกเทศทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
     (5) ความคุ้นเคยต่อตรามีความสำคัญต่อสินค้าสะดวกซื้ออย่างยิ่ง

65. ข้อใดแสดงถึงการพัฒนาหีบห่อผู้บริโภค
     (1) การออกแบบสินค้าให้ถอดประกอบได้เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการขนส่ง
     (2) พัฒนาใช้ลังพลาสติกในการขนส่งสินค้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
     (3) กระป๋องน้ำอัดลมลวดลายใหม่ สวยสดใส น่าสนใจมากขึ้น
     (4) การบรรจุสินค้าที่ขนส่งให้เต็มตู้คอนเทนเนอร์
     (5) การใช้วัสดุกันกระแทกชนิดใหม่ สินค้าปลอดภัยมากขึ้น

66. ส่วนลดแบบใดที่ทำให้เกิดการซื้อซ้ำกับผู้จำหน่ายรายเดิมได้ดี
     (1) ส่วนลดการค้า
     (2) ส่วนลดเงินสด
     (3) ส่วนลดปริมาณแบบสะสม
     (4) ส่วนลดตามฤดูกาล
     (5) ส่วนยอมให้

67. การกำหนดราคาสินค้าควรคำนึงถึงปัจจัยในข้อใดมากที่สุด
     (1) สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ต้นทุน ส่วนประสมการตลาดอื่น
     (2) ลูกค้า ต้นทุน คู่แข่ง
     (3) ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
     (4) ผลกำไร กฎหมาย การแข่งขัน
     (5) ลูกค้า ผลกำไร คู่แข่งขัน สิ่งแวดล้อม

68. ข้อใดแสดงถึงนโยบายราคาในส่วนของระดับราคาที่กิจการจะปฏิบัติ
     (1) สินค้าในร้านทุกชิ้นราคาเดียว คือ 99 บาท
     (2) ราคานาทีทองช่วง 12.00 – 13.00
     (3) ลด Clearance Sale
     (4) Loss-Leader Pricing
     (5) ร้านค้าสมัยใหม่นิยมใช้ราคาแบบ “Every Low Prices”

69. ข้อใดแสดงถึงแนวคิดการกำหนดราคาโดยมุ่งที่ลูกค้า
     (1) ตั้งราคาแบบ Mark up
     (2) ตั้งราคาตามคู่แข่งขัน
     (3) ตั้งราคาตามการรับรู้คุณค่าสินค้าของลูกค้า
     (4) ตั้งราคาเพื่อการประมูล
     (5) ถูกทุกข้อ

70. ไอศกรีมราคาโคนละ 7 บาท แฮมเบอร์ไก่ 19 บาท ของร้านแมคโดนัลด์ จัดเป็นยุทธวิธีราคาแบบใด
     (1) ราคาล่อใจ (Loss-Leader Pricing)
     (2) ราคาแสดงเกียรติภูมิ
     (3) ราคาเชิงระดับ (Price Lining)
     (4) ราคาตามความเคยชิน
     (5) ราคามาตรฐาน

71. ผู้ขายเฟอร์นิเจอร์มีต้นทุนผันแปรการผลิตตู้เสื้อผ้าตัวละ 1,200 บาท ต้องการกำหนดราคาขายโดยได้รับกำไรร้อยละ 25 จากราคาขาย ควรกำหนดราคาขายตู้ใบละเท่าใด
     (1) 1,500 บาท
     (2) 1,600 บาท
     (3) 1,800 บาท
     (4) 2,000 บาท
     (5) 2,400 บาท

72. จากราคาขายตามข้อ 71. ถ้ามีต้นทุนคงที่ต่อเดือนเท่ากับ 50,000 บาท ต้องขายตู้กี่ตัวต่อเดือนจึงจะคุ้มทุน
     (1) 80 ตัว
     (2) 100 ตัว
     (3) 125 ตัว
     (4) 150 ตัว
     (5) 160 ตัว

73. สินค้าในข้อใดที่มีการใช้นโยบายราคาแบบตักตวงกำไรในระยะแนะนำ
     (1) สินค้านวัตกรรมใหม่
     (2) แชมพูสมุนไพร
     (3) อาหารแบบแนวชีวจิต
     (4) น้ำอัดลมรสชาติใหม่
     (5) เครื่องสำอางมุ่งกลุ่มวัยรุ่น

74. การตั้งราคาเพื่อกระตุ้นการขยายตัวของตลาดสำหรับสินค้าใหม่ระยะแนะนำคือข้อใด
     (1) ตั้งราคาเพื่อตักตวง
     (2) ตั้งราคาเพื่อเจาะตลาด
     (3) ตั้งราคาเชิงระดับ
     (4) ตั้งราคาให้แลดูน้อยโดยใช้เลขคี่
     (5) ราคาล่อใจ (Loss-Leader Pricing)

75. ข้อใดคือตราสินค้าระดับชาติและโลก
     (1) กระทิงแดง
     (2) สิงห์
     (3) ช้าง
     (4) CPF
     (5) ถูกทุกข้อ

76. ข้อใดคือการกำหนดราคาโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางอุปสงค์ (Demand)
     (1) ค่าตั๋วชมละครเวทีแตกต่างกันตามโซนที่นั่ง
     (2) ค่าตั๋วโดยสารเด็กและผู้สูงอายุลด 50% จากปกติ
     (3) ราคาสินค้าที่ขายในต่างประเทศสูงกว่าขายในประเทศ
     (4) ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง
     (5) ข้อ 2 และ 3 ถูกต้อง

77. ข้อใดจัดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการทางการตลาด
     (1) จัดทำแผนการตลาด
     (2) วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
     (3) วางแผนผลิตภัณฑ์
     (4) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
     (5) กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด

78. ข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุดกับการพัฒนาระบบบริหารการตลาด
     (1) การวางแผนการตลาด 
     (2) การจัดระบบควบคุมทางการตลาด
     (3) การจัดโครงสร้างหน่วยงานทางการตลาด
     (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
     (5) พัฒนาระบบข้อมูลและการวิจัย

     ข้อ 79. – 80. ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในการตอบคำถาม
     (1) Market Penetration
     (2) Market Development
     (3) Forward Integration 
     (4) Backward Integration
     (5) Diversification Growth

79. บริษัทได้ทุ่มเทงบประมาณในการส่งเสริมการตลาดสินค้าปัจจุบันของบริษัทเพิ่มขึ้น เพื่อหวังเพิ่มยอดขายและส่วนครองตลาดในปีนี้ จัดเป็นการใช้กลยุทธ์แบบใด (1)
80. บริษัทเคยทำธุรกิจด้านการค้าปลีกได้ไปลงทุนในกิจการด้านภัตตาคารไทยในต่างประเทศ เนื่องจากเห็นโอกาสทางการตลาดของธุรกิจเหล่านั้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายครัวไทยสู่ตลาดโลก เป็นการใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบใด (5)

81. ข้อใดคือขั้นตอนต่อจากการกำหนดหัวเรื่องการวิจัยในกระบวนการวิจัยตลาด
    (1) การกำหนดปัญหาการวิจัย
    (2) การสำรวจเอกสาร
    (3) การนิยามตัวแปร
    (4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
    (5) การกำหนดสมมุติฐานการวิจัย

82. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการทำวิจัยตลาด
    (1) พัฒนาความรู้
    (2) คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ
    (3) ศึกษาปัญหาทางการตลาด
    (4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด
    (5) ไม่มีข้อใดถูก

83. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้น (Primary Data)
   (1) แบบสอบถาม
   (2) แบบสัมภาษณ์
   (3) การสุ่มตัวอย่าง
   (4) การทดสอบ
   (5) การสังเกตการณ์

84. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
   (1) การวิจัยตลาดเป็นการจัดการข่าวสารภายนอก
   (2) การวิจัยตลาดเป็นการมุ่งข่าวสารในอนาคต
   (3) ระบบข่าวสารทางการตลาดเป็นการสืบค้นข้อมูลเฉพาะที่มีผู้รวบรวมเก็บไว้แล้ว
   (4) ระบบข่าวสารทางการตลาดต้องอาศัยคอมพิวเตอร์
   (5) ระบบข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ปัญหา

85. ข้อใดคือความหมายของตัวอย่าง (Sampling) ของการวิจัยตลาด
   (1) หน่วนทั้งหมดที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา
   (2) หน่วยของประชากรการวิจัยที่ผู้ทำวิจัยเลือกมาเป็นตัวแทนหน่วยประชากรทั้งหมด
   (3) รายชื่อตัวอย่างพร้อมที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่างในขอบข่ายที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
   (4) จำนวนของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยทำการศึกษา
   (5) จำนวนตัวอย่างของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

     ข้อ 86. – 89. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
     (1) ตัวแปรการวิจัย (Variable)
     (2) ข้อมูลสำเร็จ (Secondary Data)
     (3) ตัวอย่าง (Sampling)
     (4) ประชากรการวิจัย (Research Population)

86. ลักษณะหรือคุณสมบัติ อาการ กิริยาของหน่วยตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างกัน (1)
87. ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้อย่างมีระเบียบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าจากเอกสาร ตำราในห้องสมุดหรือสถานที่เก็บเอกสารแต่ละแห่ง (2)
88. หน่วยของประชากรการวิจัยที่ผู้ทำวิจัยเลือกมาเป็นตัวแทนของหน่วยประชากรทั้งหมด (3)
89. หน่วยทั้งหมดที่ผู้วิจัยจะศึกษาวิจัย (4)

90. ข้อใดจัดว่าเป็นการวิจัยด้านการตลาด
     (1) การศึกษาการส่งเสริมการขาย
     (2) การวิจัยสื่อโฆษณา
     (3) การวิจัยแรงจูงใจ
     (4) การวิจัยผลิตภัณฑ์
     (5) การศึกษาการกำหนดราคา
-----------------