คำแนะนำจากติวเตอร์แบงค์ (ติวเตอร์ประจำหมวดวิชา MKT)
      สำหรับกระบวนวิชา MKT2101(หลักการตลาด) มีขอบเขตเนื้อหาที่กว้าง ข้อสอบก็จะมีการหมุนเวียนกันไป มีทั้งข้อสอบเก่าและใหม่ ดังนั้น น้อง ๆ จะต้องเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียน เพื่อจะได้รู้ว่าในแต่ละภาค อาจารย์เน้นจุดไหนมากเป็นพิเศษ และอาจจะเป็นข้อสอบใหม่ แต่การศึกษาวิชาการตลาดนั้นเราไม่ควรมุ่งเน้นแต่ข้อสอบมากจนเกินไป เพราะวิชาการตลาดนั้นมีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากการศึกษาเฉพาะทางเพื่อก้าวไปสู่หน้าที่ของนักการตลาดในการวางแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. ข้อใดคือองค์ประกอบในการติดต่อสื่อสาร
   (1) ผู้ส่งข่าวสาร ผู้รับสาร
   (2) ข่าวสาร
   (3) ปฏิกิริยาตอบสนอง
   (4) สิ่งรบกวน
   (5) ถูกทุกข้อ

2. AIDA Model คือข้อใด
   (1) ทฤษฎีการขาย
   (2) ทฤษฎีความต้องการ
   (3) ทฤษฎีความน่าจะเป็น
   (4) ทฤษฎีว่าด้วยกฎแรงโน้มถ่วง
   (5) ทฤษฎีความสัมพันธ์

3. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ได้แก่ข้อ
     (1) การโฆษณา
     (2) การใช้พนักงานขาย
     (3) การส่งเสริมการขาย
     (4) การชิงโชค
     (5) การเผยแพร่ข่าวสาร
     ข้อ 4. – 13. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
      (1) หนังสือพิมพ์
      (2) นิตยสาร
      (3) โทรทัศน์
      (4) วิทยุ
      (5) สื่อออนไลน์

4. แทรกในโฆษณาและคูปองได้ ยืดหยุ่นในการแก้ไขสูง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้าง (1)
5. ภาพไม่สวย ขาดความโดดเด่น ผู้อ่านจะอ่านเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง (1)
6. เลือกกลุ่มเป้าหมายได้ (อย่างเฉพาะเจาะจง) ภาพสวยงาม ผู้อ่านมีโอกาสอ่านโฆษณามาก (2)
7. เปลี่ยนแปลงข้อความโฆษณาได้ลำบาก เป็นสื่อที่ออกมาช้า เข้าถึงเฉพาะกลุ่ม (2)
8. มีประสิทธิภาพที่สุด นิยมสุด เข้าถึงได้กว้างขวาง ได้ผลประทับใจสูง (3)
9. ราคาแพง ผู้ชมจำได้น้อย ผู้ชมไม่ค่อยชอบชมโฆษณา (3)
10. เข้าถึงและครอบคลุมเป้าหมายมากที่สุด ง่ายและค่าใช้จ่ายต่ำ ความถี่ในการโฆษณาสูง (4)
11. ไม่สามารถเห็นภาพผลิตภัณฑ์ได้ ถ้าไม่ตั้งใจฟังก็จะรับรู้ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร (4)
12. ไม่มีขีดจำกัดด้านพื้นที่ กว้างขวางทั่วโลก เปิดดูได้ 24 ชม. ราคาสื่อไม่แพง (5)
13. ไม่เหมาะกับลูกค้าทุกกลุ่ม เป็นการมัดมือชกให้ดูหรืออ่านโฆษณา (3)

14. จุดประสงค์ของการส่งเสริมการขาย คืออะไร
     (1) ใช้ติดต่อสื่อสาร
     (2) ใช้เป็นสิ่งจูงใจ
     (3) ใช้เป็นสิ่งเชื้อเชิญ
     (4) ข้อ 1 และ 2 ถูก
     (5) ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

15. วิธีการส่งเสริมการขายวิธีใดที่เหมาะสมสำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
     (1) การใช้คูปอง
     (2) การให้ของแถม
     (3) การใช้แสตมป์การค้า
     (4) การแจกสินค้าตัวอย่าง
     (5) การลดราคาสินค้า

16. เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขายที่ต้องการให้ลูกค้าเกิดการยอมรับในตัวสินค้ามากขึ้น ซึ่งจะเห็นผลในเวลาอันสั้น คือข้อใด
     (1) การคืนเงิน
     (2) การให้ของแถม
     (3) ลดราคาพิเศษ
     (4) การใช้คูปอง
     (5) การแจกสินค้าตัวอย่าง

17. ข้อใดคือสาเหตุภายในที่ทำให้เกิดการส่งเสริมการขายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
     (1) ภาวะที่เศรษฐกิจมีเงินเฟ้อและเงินฝืด
     (2) คู่แข่งขันหันมาสนใจการส่งเสริมการขายมากขึ้น
     (3) แรงกดดันทางการค้าทำให้ผู้ผลิตพยายามเพิ่มคนกลางมากขึ้น
     (4) ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีตราสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสรรมากขึ้น
     (5) ผู้บริหารระดับสูงยอมรับว่าการส่งเสริมการขายช่วยเร่งเร้าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิผล

18. สาเหตุใดที่ไม่นิยมใช้วิธีการส่งเสริมการขายแบบของแถมกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ออกใหม่
      (1) เพราะไม่สามารถทำให้เกิดกำไรสูงสุดได้
      (2) เพราะไม่ทำให้เกิดการจูงใจอย่างแท้จริง
      (3) เพราะจากการทำวิจัยของนักการตลาดแล้วไม่ได้ผลที่ดีพอ
      (4) เพราะจะทำให้ผู้บริโภคมองข้ามคุณภาพที่แท้จริงของสินค้าที่เราต้องการแนะนำไป
      (5) เพราะจะมีผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัทในแง่ของการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ให้ได้รับความนิยมในท้องตลาดอย่างเร็วที่สุด
 
19. Gross Rating Points (GRP) หมายถึงข้อใด
      (1) จำนวนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของผู้ชมเป้าหมาย
      (2) จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ผู้ชมเป้าหมายซึ่งโฆษณานั้นสามารถเข้าถึง
      (3) เกณฑ์การพิจารณาความสามารถการเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายที่ซ้ำซ้อนกันและโอกาสในการรับชม
      (4) เกณฑ์การพิจารณาความสามารถการเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายที่ไม่ซ้ำซ้อนกันและโอกาสในการรับชม
      (5) ถูกต้องทุกข้อ

20. การโฆษณาให้ได้ผลดีนั้นต้องทำอย่างไร
      (1) มีการโฆษณาย้ำหลายครั้ง
      (2) โฆษณาต้องดีและต่อเนื่อง
      (3) โฆษณาต้องทำให้ผู้บริโภคจำสินค้าได้
      (4) สินค้าต้องมีคุณภาพดีทัดเทียมคู่แข่งขันได้
      (5) ถูกต้องทุกข้อ

21. ปัจจุบันนี้มีแนวโน้มการเปิดศูนย์การค้าที่เรียกว่า Community Mall มากขึ้น ซึ่งลักษณะของร้านดังกล่าว จะประกอบด้วย ร้านอาหาร ร้านสรรพาหาร ธนาคาร เป็นต้น ศูนย์การค้า Community Mall จัดอยู่ในตลาดประเภทใด
     (1) ตลาดผู้บริโภค
     (2) ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
     (3) ตลาดผู้ขายต่อ
     (4) ตลาดรัฐบาล
     (5) ถูกทุกข้อ

22. ในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ข้อใดถือเป็นข้อพิจารณาที่ควรเกิดขึ้นเป็นลำดับแรก
     (1) การรับรู้ปัญหา
     (2) การค้าหาผู้ขาย
     (3) การทบทวนแนวทางปฏิบัติการ
     (4) การอธิบายความต้องการ
     (5) การเลือกผู้ขาย

23. หากโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการซื้อเครื่องจักร ซึ่งจะมีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการซื้อ บุคคลที่ควรเข้ามาร่วมพิจารณาคือใคร
     (1) ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
     (2) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
     (3) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
     (4) ผู้จัดการฝ่ายการผลิต
     (5) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

24. ข้อใดผิด
     (1) ผู้ขายต่อพิจารณาราคาและส่วนลดเป็นสำคัญ
     (2) ผู้ขายต่อพิจารณาคุณภาพและนโยบายผลิตภัณฑ์ตรายยี่ห้อมากกว่าจำนวนสินค้าที่คาดว่าจะขายได้
     (3) ตลาดผู้ผลิตมีความต้องการต่อเนื่อง (Derived Demand)
     (4) ตลาดผู้ผลิตมีอุปสงค์ที่ยืดหยุ่น (Elastic Demand)
     (5) กระบวนการจัดซื้อของตลาดรัฐบาล คือ การประกวดราคาและการทำสัญญาต่อรอง

25. คุณสมบัติเด่นส่วนบุคคลที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการตัดสินใจซื้อคือข้อใด
     (1) ความขยัน
     (2) ความกล้าเสี่ยง
     (3) ความขี้เกียจ
     (4) ความกล้าต่อสู้กับศัตรู
     (5) ความต้องการฉวยโอกาส

26. การค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไร
     (1) ทำให้การผลิตขยายตัว
     (2) รัฐมีรายได้จากการเก็บภาษีส่งออกและนำเข้า
     (3) คนมีงานทำ
     (4) ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศคู่ค้า
     (5) ถูกทุกข้อ

27. การตลาดระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อนักการตลาดอย่างไร
     (1) ช่วยให้มีความฉลาดมากขึ้น
     (2) ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับกิจการ
     (3) ช่วยให้มีความรอบรู้มากขึ้น
     (4) ช่วยลดคู่แข่งของธุรกิจ
     (5) ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

28. การที่จะทำการตลาดระหว่างประเทศได้นั้นจะต้องพิจารณาสิ่งใดก่อน
     (1) การพิจารณาว่าจะส่งออกอย่างไร
     (2) การพิจารณาว่าจะลงทุนในต่างประเทศหรือไม่
     (3) การพิจารณาสภาพแวดล้อมประเทศนั้นก่อน
     (4) การพิจารณากำหนดราคา
     (5) การมีคนที่มีความสามารถ

29. ประเทศลักษณะใดต่อไปนี้ที่เหมาะกับการทำตลาดระหว่างประเทศมากที่สุด
     (1) มีพื้นที่ของประเทศมาก
     (2) มีภูมิอากาศใกล้เคียงกับประเทศไทย
     (3) มีรายได้รวมของประเทศสูง
     (4) มีรายได้ต่อหัวของประชากรสูง
     (5) มีประชากรจำนวนมาก

30. สินค้าที่จะส่งไปขายในตลาดต่างประเทศอาจได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมของตลาดต่างประเทศ ข้อพิจารณาทางวัฒนธรรมคือข้อใด
    (1) อำนาจซื้อส่วนบุคคล
    (2) อัตราการว่างงาน
    (3) ลักษณะอาหารที่บริโภค
    (4) ความมั่นคงของรัฐบาล
    (5) นโยบายการส่งออกของประเทศ

  -----------------------------