81. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการตลาดมากที่สุด
     (1) การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
     (2) การลงทุนอย่างประหยัด
     (3) การขายสินค้าตามที่ลูกค้าพอใจ
     (4) การจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสม
     (5) การบันทึกข้อมูลอย่างมีระบบ

82. บทบาทสำคัญของการตลาดที่มีต่อระบบธุรกิจได้แก่ข้อใด
     (1) ช่วยให้ฝ่ายการตลาดเจริญเติมโต
     (2) ช่วยให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพ
     (3) ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ
     (4) ช่วยให้สินค้าไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     (5) ที่กล่าวมาทั้งหมด

83. ข้อใดที่เป็นเรื่องของการตลาดที่มุ่งหรือให้ความสำคัญแก่สังคม
     (1) การให้เงินช่วยเหลือแก่สังคม
     (2) การใช้ทรพัยากรในการผลิตอย่างประหยัด
     (3) การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในการใช้
     (4) การละเว้นการทำลายสภาพแวดล้อม
     (5) ที่กล่าวมาทั้งหม

84. ตลาดทำหน้าที่ในการอำนวยสะดวกได้แก่ข้อใด
     (1) การจัดมาตรฐานของสินค้า
     (2) การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน
     (3) การลดขั้นตอนการทำงาน
     (4) การเพิ่มคนกลางในอนาคต
     (5) การวิจัยหาข้อมูลในตลาด

85. แนวคิดผลิตภัณฑ์จะมุ่งเน้นในประเด็นใด
     (1) ความพอใจของผู้บริโภค
     (2) ความต้องการของผู้บริโภค
     (3) การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
     (4) การขยายตัวของกิจการ
     (5) การเก็บข้อมูลการผลิต

86. ลักษณะทางประชากรที่สำคัญของผู้บริโภคได้แก่ข้อใด
     (1) สถานการณ์แต่งงาน
     (2) อาชีพของผู้บริโภค
     (3) แหล่งที่อยู่อาศัย
     (4) การศึกษาของผู้บริโภค
     (5) ที่กล่าวมาทั้งหมด

87. นักการตลาดมองการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคออกมาในลักษณะใด
     (1) ความประหยัด
     (2) ความพอใจ
     (3) ความสวยงาม
     (4) ราคาถูก
     (5) ผิดทุกข้อ

88. ปัญหาของผู้บริโภคที่จะต้องแก้ไขนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร
     (1) การเรียนรู้
     (2) การยอมรับ
     (3) ความเสี่ยง
     (4) สภาพแวดล้อม
     (5) การตอบสนองความต้องการ

89. แรงจูงใจทางด้านอารมณ์ในการซื้อรถยนต์ได้แก่ข้อใด
     (1) การให้บริการหลังการขาย
     (2) การลดราคาสินค้า
     (3) การประหยัดน้ำมัน
     (4) รูปแบบสวยงาม
     (5) อายุการใช้งาน

90. ข้อใดที่เป็นเรื่องของอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรม
     (1) การซื้อสินค้าราคาถูก
     (2) การซื้อสินค้าตามเพื่อน
     (3) การซื้อสินค้าตามค่านิยม
     (4) การซื้อสินค้าตามความพอใจ
     (5) การซื้อสินค้าตามความสะดวก

91. การวางแผนผลิตภัณฑ์หมายถึงอะไร
     (1) การกำหนดราคา
     (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
     (3) การโฆษณาผลิตภัณฑ์
     (4) การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
     (5) การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

92. สินค้าประเภทใดต่อไปนี้ที่ผู้บริโภคไม่ต้องมีการวางแผนการซื้อ
     (1) ข้าวสาร
     (2) ยารักษาโรค
     (3) สินค้าที่ซื้อเมื่อพบเห็น
     (4) สินค้าซื้อเมื่อจำเป็น
     (5) ที่กล่าวมาทั้งหมด

93. ลักษณะสำคัญของสินค้าอุตสาหกรรมได้แก่
     (1) ตลารดจะมีผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก
     (2) ความต้องการจะผันแปรตามราคา
     (3) จะซื้อด้วยความมีเหตุผลเป็นหลัก
     (4) จะตัดสินใจซื้อโดยคน ๆ เดียว
     (5) ที่กล่าวมาทั้งหมด

94. สินค้าในข้อใดที่จัดว่าเป็นกลุ่มสายผลิตภัณฑ์
     (1) ดินสอ เสื้อผ้า แชมพู
     (2) โทรทัศน์ กระดาษเสื้อผ้า
     (3) แชมพู สบู่ กรรไกร
     (4) เสื้อผ้า เข็มขัด รองเท้า
     (5) ขนมหวาน กระดาษ ปากกา

95. สินค้าประเภทใดต่อไปนี้อยู่ในช่วงเจริญเติบโต
     (1) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
     (2) สบู่
     (3) ปากกา
     (4) เสื้อผ้า
     (5) โทรทัศน์

96. เหตุใดนักการตลาดจึงต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่
     (1) เพื่อเพิ่มยอดขาย
     (2) เพื่อลดความเสี่ยง
     (3) เพื่อสร้างจินตภาพ
     (4) เพื่อเป็นการใช้วัสดุให้คุ้มค่า
     (5) ที่กล่าวมาทั้งหมด

97. เหตุผลสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ประสบความสำเร็จได้แก่ข้อใด
     (1) ขนาดค่อนข้างใหญ่
     (2) อายุการใช้งานนานเกินไป
     (3) มีข้อบกพร่องในตัวผลิตภัณฑ์
     (4) กำหนดราคาหลายระดับ
     (5) ต้นทุนการผลิตต่ำเกินไป

98. ทำไมนักการตลาดจึงต้องใช้การทดสอบตลาด
     (1) เพื่อความสมบูรณ์ของขั้นตอน
     (2) เพื่อศึกษาความเป็นไปในตลาด
     (3) เพื่อเอาใจลูกค้า
     (4) เพื่อให้พนักงานขายปรับตัว
     (5) เพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

99. กรณีใดที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่อิ่มตัว
     (1) มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไปได้
     (2) ขนาดของตลาดค่อนข้างเล็ก
     (3) คู่แข่งขันมีความเข้มแข็ง
     (4) ผลิตภัณฑ์ไม่มีความจำเป็น
     (5) กำไรค่อนข้างน้อย

100. ทำไมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในท้องตลาดจึงมีขนาดของบรรจุภัณฑ์เฉพาะของตัวเอง
     (1) เป็นความพอใจของนักการตลาด
     (2) ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยการบริโภค
     (3) ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากร
     (4) ขึ้นอยู่กับอัตราการขาย
     (5) ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า
---------------------