ข้อ 61. – 64. ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในการตอบคำถาม
     (1) ตัวแปรการวิจัย (Variable)
     (2) ข้อมูลสำเร็จ (Secondary Data)
     (3) ตัวอย่าง (Sampling)
     (4) กรอบตัวอย่าง (Sampling Frame)
     (5) ประชากรการวิจัย (Research Population)

61. ลักษณะหรือคุณสมบัติ อาการ กิริยาของหน่วยตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างกัน (1)
62. ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้อย่างมีระเบียบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าจากเอกสาร ตำราในห้องสมุดหรือสถานที่เก็บเอกสารแต่ละแห่ง (2)
63. หน่วยของประชากรการวิจัยที่ผู้ทำวิจัยเลือกมาเป็นตัวแทนของหน่วยประชากรทั้งหมด (3)
64. หน่วยทั้งหมดที่ผู้วิจัยจะศึกษาวิจัย (5)

65. ข้อใดจัดว่าเป็นการวิจัยด้านการตลาด
     (1) การศึกษาการส่งเสริมการขาย
     (2) การวิจัยสื่อโฆษณา
     (3) การวิจัยแรงจูงใจ
     (4) การวิจัยผลิตภัณฑ์
     (5) การศึกษาการกำหนดราคา

66. ข้อใดคือร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (Specialty Store)
     (1) The Mall
     (2) SE-ED
     (3) 7-11
     (4) Lotus
     (5) Big C

67. ข้อใดคือความสำคัญของการค้าปลีกที่มีต่อผู้บริโภค
     (1) ทำหน้าที่แสวงหาสินค้าที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
     (2) ทำหน้าที่จัดแสดงสินค้า
     (3) ทำหน้าที่ผลิตสินค้าให้ผู้บริโภค
     (4) ทำหน้าที่วิจัยตลาด
     (5) ให้บริการ

68. ข้อใดคือระบบข่าวสารการตลาดในลักษณะการวิเคราะห์ตลาด
     (1) การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน
     (2) การใช้เทคนิคชั้นสูง ใช้ความรู้ทางสถิติต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูล
     (3) การเก็บรวบรวมข้อมูลภายในองค์ร เช่น การรายงานยอดขาย การเยี่ยมลูกค้า การส่งเสริมการขาย
     (4) การค้นคว้าเอกสาร ตำรา หนังสือพิมพ์ การเจรจาการค้า การพบปะพูดคุยสถานการณ์การตลาด
     (5) ถูกทุกข้อ

69. ข้อใดคือลักษณะของร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่ (Chain Store or Corporation Chain)
     (1) ร้านค้าเจ้าของหลายคน
     (2) ร้านค้าที่ผู้ค้าปลีกอิสระมารวมกัน
     (3) มีศูนย์กลางบริหารงานเพียงแห่งเดียว
     (4) ร้านค้าปลีกที่ผู้บริโภครวมตัวกันในชุมชน
     (5) ร้านค้าที่ขายสินค้าถูกกว่าร้านอื่น

     ข้อ 70. – 73. ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในการตอบคำถาม
     (1) ผู้ค้าส่งทางไปรษณีย์
     (2) ผู้ค้าส่งประเภทสหกรณ์ผู้ผลิต
     (3) ผู้ค้าส่งแบบสินค้าไม่ผ่านมือ
     (4) ผู้ค้าส่งประเภทนายหน้าและตัวแทน
     (5) ผู้ค้าส่งให้บริการด้านการบริหารและควบคุมแก่ลูกค้า

70. ขายสินค้าโดยไม่ได้เข้าไปครอบครองสินค้าที่ขาย มีหน้าที่รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า (3)
71. ขายสินค้าลักษณะฝากขาย สินค้าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้าส่ง (5)
72. รูปแบบกิจการเป็นนิติบุคคล มีสมาชิกรวมกันเป็นเจ้าของกิจการ (2)
73. ขายสินค้าให้ลูกค้าทางจดหมายและส่งสินค้าให้ลูกค้า (1)

74. ข้อใดคือลักษณะเฉพาะของตลาดบริการ
     (1) มีลักษณะแตกต่างกันไม่คงที่
     (2) สามารถแบ่งแยกการบริการได้ดี
     (3) ตรวจสอบคุณภาพได้ดี
     (4) มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ
     (5) ถูกทุกข้อ

75. ข้อใดคือการกำหนดราคาของธุรกิจบริการที่นิยมใช้กัน
     (1) ราคาเดียว
     (2) ราคาบวกเพิ่มจากต้นทุน
     (3) ราคาตามเป้าหมาย
     (4) ราคาสูงสุด
     (5) ราคาลูกโซ่

76. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการตลาดบริการ
     (1) ตลาดบริการทำให้มีการกระจายรายได้
     (2) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
     (3) ทำให้เกิดความเจริญในชุมชน
     (4) ทำให้คนมีงานทำมากขึ้น
     (5) ทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น

77. ข้อใดไม่ใช่แนวทางทางการตลาดในความรับผิดชอบต่อสังคม
     (1) แสดงหาความต้องการของผู้บริโภค
     (2) พัฒนาสินค้าบริการใหม่ ๆ
     (3) ลดราคาสินค้าให้ลูกค้ามาก ๆ
     (4) ใช้บรรจุภัณฑ์แบบย่อยสลายได้
     (5) ช่วยพัฒนาสังคม

78. ข้อใดคือคำวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมที่มีต่อตลาด
     (1) การตลาดทำให้เศรษฐกิจต่ำลง
     (2) ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น
     (3) ทำให้ผู้บริโภคอายุสั้นลง
     (4) ทำให้คนยากจนขึ้น
     (5) ทำให้ประชาชนงมงาย

79. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ค้าส่ง
     (1) จัดแยกประเภทสินค้า
     (2) ขนส่งสินค้า
     (3) ทำหน้าที่เป็นคลังเก็บสินค้า
     (4) ขายสินค้าให้ผู้บริโภค
     (5) ให้เครดิตด้านการเงิน

80. ข้อใดตรงกับความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ”
     (1) Business Responsibility
     (2) Organizational Social Responsibility
     (3) Corporate Social Responsibility
     (4) Social Responsibility of Organization
     (5) Business Social Responsibility
---------------------------