41. ปัจจุบันนี้มีแนวโน้มการเปิดศูนย์การค้าที่เรียกว่า Community Mall มากขึ้น ซึ่งลักษณะของร้านดังกล่าว จะประกอบด้วย ร้านอาหาร ร้านสรรพาหาร ธนาคาร เป็นต้น ศูนย์การค้า Community Mall จัดอยู่ในตลาดประเภทใด
     (1) ตลาดผู้บริโภค
     (2) ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
     (3) ตลาดผู้ขายต่อ
     (4) ตลาดรัฐบาล
     (5) ถูกทุกข้อ

42. ในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ข้อใดถือเป็นข้อพิจารณาที่ควรเกิดขึ้นเป็นลำดับแรก
     (1) การรับรู้ปัญหา
     (2) การค้าหาผู้ขาย
     (3) การทบทวนแนวทางปฏิบัติการ
     (4) การอธิบายความต้องการ
     (5) การเลือกผู้ขาย

43. คุณสมบัติเด่นส่วนบุคคลที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการตัดสินใจซื้อคือข้อใด
     (1) ความขยัน
     (2) ความขี้เกียจ
     (3) ความกล้าต่อสู้กับศัตรู
     (4) ความกล้าเสี่ยง
     (5) ความต้องการฉวยโอกาส

44. การค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไร
   (1) ทำให้การผลิตขยายตัว
   (2) รัฐมีรายได้จากการเก็บภาษีส่งออกและนำเข้า
   (3) คนมีงานทำ
   (4) ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศคู่ค้า
   (5) ถูกทุกข้อ

45. การตลาดระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อนักการตลาดอย่างไร
     (1) ช่วยให้มีความฉลาดมากขึ้น
     (2) ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับกิจการ
     (3) ช่วยให้มีความรอบรู้มากขึ้น
     (4) ช่วยลดคู่แข่งของธุรกิจ
     (5) ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

46. หากโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการซื้อเครื่องจักร ซึ่งจะมีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการซื้อ บุคคลที่ควรเข้ามาร่วมพิจารณาคือใคร
     (1) ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
     (2) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
     (3) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
     (4) ผู้จัดการฝ่ายการผลิต
     (5) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

47. ข้อใดผิด
     (1) ผู้ขายต่อพิจารณาราคาและส่วนลดเป็นสำคัญ
     (2) ผู้ขายต่อพิจารณาคุณภาพและนโยบายผลิตภัณฑ์ตรายยี่ห้อมากกว่าจำนวนสินค้าที่คาดว่าจะขายได้
     (3) ตลาดผู้ผลิตมีความต้องการต่อเนื่อง (Derived Demand)
     (4) ตลาดผู้ผลิตมีอุปสงค์ที่ยืดหยุ่น (Elastic Demand)
     (5) กระบวนการจัดซื้อของตลาดรัฐบาล คือ การประกวดราคาและการทำสัญญาต่อรอง

48. การที่จะทำการตลาดระหว่างประเทศได้นั้นจะต้องพิจารณาสิ่งใดก่อน
     (1) การพิจารณาว่าจะส่งออกอย่างไร
     (2) การพิจารณาว่าจะลงทุนในต่างประเทศหรือไม่
     (3) การพิจารณาสภาพแวดล้อมประเทศนั้นก่อน
     (4) การพิจารณากำหนดราคา
     (5) การมีคนที่มีความสามารถ

49. ประเทศลักษณะใดต่อไปนี้ที่เหมาะกับการทำตลาดระหว่างประเทศมากที่สุด
     (1) มีพื้นที่ของประเทศมาก
     (2) มีภูมิอากาศใกล้เคียงกับประเทศไทย
     (3) มีรายได้รวมของประเทศสูง
     (4) มีรายได้ต่อหัวของประชากรสูง
     (5) มีประชากรจำนวนมาก

50. สินค้าที่จะส่งไปขายในตลาดต่างประเทศอาจได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมของตลาดต่างประเทศ ข้อพิจารณาทางวัฒนธรรมคือข้อใด
    (1) อำนาจซื้อส่วนบุคคล
    (2) อัตราการว่างงาน
    (3) ลักษณะอาหารที่บริโภค
    (4) ความมั่นคงของรัฐบาล
    (5) นโยบายการส่งออกของประเทศ

   ข้อ 51. – 54. ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในการตอบคำถาม
   (1) Intensive Distribution
   (2) Selective Distribution
   (3) Exclusive Distribution
   (4) Physical Distribution
   (5) Direct Distribution

51. ชาลิปตันควรมีรูปแบบการจัดจำหน่ายแบบใด (1)
52. การจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเลือกซื้อ (Shopping Goods) คือรูปแบบใด (2)
53. การจัดจำหน่ายรูปแบบใดมีลักษณะต่อไปนี้ ลดความเสี่ยงภัยการให้สินเชื่อ ควบคุมคนกลางได้ง่ายให้ความช่วยเหลือสะดวก (3)
54. ข้อใดมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง ตรงเวลา โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด (4)

55. ก่อนตัดสินใจกำหนดช่องทางการตลาด ควรจะพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์ลักษณะใด
    (1) มูลค่าต่อหน่วย
    (2) สภาพของผลิตภัณฑ์
    (3) ขนาด
    (4) บริการ
    (5) ถูกทุกข้อ

56. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของสินค้าเกษตร
    (1) เน่าเปื่อยเสียหายง่าย
    (2) ปริมาณและคุณภาพต่างกันตามฤดูกาล
    (3) มีน้ำหนัก
    (4) กินเนื้อที่
    (5) ความเสี่ยงต่ำ

57. ข้อใดมิใช่ลักษณะของการรขนส่งสินค้าเกษตรที่ดี
     (1) ค่าขนส่งสูง
     (2) บริการรวดเร็ว
     (3) อุปกรณ์ทันสมัย
     (4) ปลอดภัย
     (5) บริการสะดวกและเชื่อถือได้

58. ข้อใดถูก
     (1) สินค้าเกษตรมีลักษณะการผลิตและการตลาดไม่ต่างจากสินค้าอุตสาหกรรม
     (2) เกษตรกรรายย่อยเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือการกำหนดราคาจำหน่าย
     (3) การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต้องอาศัยปัจจัยธรรมชาติเป็นสำคัญ
     (4) สินค้าเกษตรต้องอาศัยสถานที่เก็บสินค้าและต้องรีบจัดจำหน่ายภายหลังเก็บเกี่ยว
     (5) การผลิตสินค้าเกษตรไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล

59. ท่านสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารสินค้าเกษตรจากแหล่งใด
     (1) สำนักงานธุรกิจ
     (2) กระทรวงการคลัง
     (3) กระทรวงพาณิชย์
     (4) ธนาคารพาณิชย์
     (5) ถูกทุกข้อ

60. เหตุใดจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการประเมินสภาวะแวดล้อมของตลาดระหว่างประเทศ
     (1) เพื่อให้ฝ่ายบริหารเข้าใจสภาวะแวดล้อมได้ถูกต้อง
     (2) ระบบการค้าในบางประเทศแตกต่างกัน
     (3) โครงสร้างเศรษฐกิจมีผลต่อความต้องการสินค้า
     (4) ทัศนคติของประชากรมีผลต่อการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
     (5) ถูกทุกข้อ
--------------------