101. ข้อใดคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร ทำให้การสื่อสารไม่บรรลุผลเท่าที่ควร หรือบางครั้งอาจทำให้การสื่อสารไม่สามารถดำเนินต่อไปได้
     (1) ผู้ส่งข่าวสาร (Sender)
     (2) ผู้รับข่าวสาร (Receiver)
     (3) ข่าวสาร (Message)
     (4) ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback)
     (5) สิ่งรบกวน (Noise)

102. AIDA Model เป็นโมเดลที่แสดงการตอบสนองของผู้ที่รับข่าวสารมีลำดับขั้นตอนอย่างไร
     (1) การรับรู้ ความสนใจ การตัดสินใจ ความตั้งใจ
     (2) การรับรู้ ความสนใจ การตัดสินใจ การรับรู้
     (3) ความตั้งใจ ความสนใจ การตัดสินใจ การปฏิบัติ
     (4) ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ การรับรู้
     (5) ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการ การปฏิบัติ

103. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ได้แก่ข้อ
     (1) การโฆษณา
     (2) การใช้พนักงานขาย
     (3) การส่งเสริมการขาย
     (4) การชิงโชค
     (5) การเผยแพร่ข่าวสาร

104. ข้อดีของสื่อหนังสือพิมพ์คือข้อใด
     (1) ไม่ข้อความโฆษณาของคู่แข่งให้เห็น
     (2) เลือกใช้ได้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
     (3) สามารถดึงดูดความรู้สึกและความสนใจได้สูง
     (4) เผยแพร่ข้อความโฆษณาไปได้ในอาณาเขตที่กว้างขวาง
     (5) มีความยึดหยุ่นด้านเวลา มีความสามารถเข้าถึงท้องถิ่นไกล ๆ ได้ ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ

105. ข้อใดคือความหมายของการส่งเสริมการขาย
     (1) กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดที่มิใช่การขายโดยบุคคล การเผยแพร่ข่าวสาร
     (2) กระตุ้นให้เกิดความสนใจความต้องการสินค้าและบริการโดยอาศัยข่าวบทความ
     (3) เครื่องชักจูง กระตุ้น เร่งเร้าให้เกิดการซื้อขายภายในช่วงระยะเวลาอันสั้น
     (4) การเสนอขายหรือการแจ้งเรื่องราวความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าและสาธรณชนทราบ
     (5) ติดต่อทั้งผู้ซื้อและ/ผู้ขาย แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ชักจูง กระตุ้น เร่งเร้าให้ผู้ซื้อเกิดความสนใจ เจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดการซื้อขาย

106. จุดประสงค์ของการส่งเสริมการขาย คืออะไร
     (1) ใช้ติดต่อสื่อสาร
     (2) ใช้เป็นสิ่งจูงใจ
     (3) ใช้เป็นสิ่งเชื้อเชิญ
     (4) ข้อ 1 และ 2 ถูก
     (5) ข้อ 1,2 และ 3 ถูก

107. วิธีการส่งเสริมการขายวิธีใดที่เหมาะสมสำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
     (1) การใช้คูปอง
     (2) การให้ของแถม
     (3) การใช้แสตมป์การค้า
     (4) การแจกสินค้าตัวอย่าง
     (5) การลดราคาสินค้า

108. เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขายที่ต้องการให้ลูกค้าเกิดการยอมรับในตัวสินค้ามากขึ้น ซึ่งจะเห็นผลในเวลาอันสั้น คือข้อใด
     (1) การคืนเงิน
     (2) การให้ของแถม
     (3) ลดราคาพิเศษ
     (4) การใช้คูปอง
     (5) การแจกสินค้าตัวอย่าง

109. ข้อใดคือสาเหตุภายในที่ทำให้เกิดการส่งเสริมการขายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
     (1) ภาวะที่เศรษฐกิจมีเงินเฟ้อและเงินฝืด
     (2) คู่แข่งขันหันมาสนใจการส่งเสริมการขายมากขึ้น
     (3) แรงกดดันทางการค้าทำให้ผู้ผลิตพยายามเพิ่มคนกลางมากขึ้น
     (4) ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีตราสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสรรมากขึ้น
     (5) ผู้บริหารระดับสูงยอมรับว่าการส่งเสริมการขายช่วยเร่งเร้าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิผล

110. สาเหตุใดที่ไม่นิยมใช้วิธีการส่งเสริมการขายแบบของแถมกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ออกใหม่
      (1) เพราะไม่สามารถทำให้เกิดกำไรสูงสุดได้
      (2) เพราะไม่ทำให้เกิดการจูงใจอย่างแท้จริง
      (3) เพราะจากการทำวิจัยของนักการตลาดแล้วไม่ได้ผลที่ดีพอ
      (4) เพราะจะทำให้ผู้บริโภคมองข้ามคุณภาพที่แท้จริงของสินค้าที่เราต้องการแนะนำไป
      (5) เพราะจะมีผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัทในแง่ของการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ให้ได้รับความนิยมในท้องตลาดอย่างเร็วที่สุด

111. หลังจากโปรแกรมส่งเสริมการขายสิ้นสุดลง ยอดขายจะลดต่ำลงเพราะผู้บริโภคซื้อสินค้านั้นไว้มากเกินไปและยังใช้สินค้านั้นไม่หมด แต่ในระยะยาวหลังจากช่วงระยะเวลาปรับตัวของสินค้า ส่วนครองตลาดหรือยอดขายจะสูงขึ้น กรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสาเหตุใด
      (1) เงินฝืด
      (2) เงินเฟ้อ
      (3) เมื่อสินค้ามีคุณภาพดี
      (4) เป็นลูกค้าประจำมาซื้อ
      (5) เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล

112. วิจัยเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และตัดสินใจโฆษณา อีกทั้งทำการประมาณค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่ต้องใช้ในการโฆษณา คือวิธีใดต่อไปนี้
      (1) The Task-Method Approach
      (2) Competitive-Parity Approach
      (3) Fixed-Sum-Per-Unit Approach
      (4) Percentage of Sales Approach
      (5) Available-Funds Approach

113. ขั้นตอนของวงจรชีวิตที่ผลิตภัณฑ์นั้นกำลังอยู่ในขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ จะเลือกใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเน้นที่จุดใด 
      (1) ความคิดใหม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
      (2) ตราสินค้าของเราดีที่สุด
      (3) ตราสินค้าของเราดีกว่าจริง ๆ
      (4) ค้นหาบุคคลที่ต้องการสินค้าของเรา
      (5) เร่งเร้าให้เกิดความต้องการเลือกสรร

114. ขั้นตอนของวงจรชีวิตที่ผลิตภัณฑ์นั้นกำลังเผชิญอยู่ในขั้นยอดขายลดลง จะเลือกใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเน้นที่สุดไหน
      (1) ความคิดใหม่เป็นสิ่งที่ดี
      (2) ตราสินค้าของเราดีที่สุด
      (3) ตราสินค้าของเราดีกว่าจริง ๆ
      (4) ค้นหาบุคคลที่ต้องการสินค้าของเรา
      (5) เร่งเร้าให้เกิดความต้องการเลือกสรร

115. Gross Rating Points (GRP) หมายถึงข้อใด
      (1) จำนวนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของผู้ชมเป้าหมาย
      (2) จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ผู้ชมเป้าหมายซึ่งโฆษณานั้นสามารถเข้าถึง
      (3) เกณฑ์การพิจารณาความสามารถการเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายที่ซ้ำซ้อนกันและโอกาสในการรับชม
      (4) เกณฑ์การพิจารณาความสามารถการเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายที่ไม่ซ้ำซ้อนกันและโอกาสในการรับชม
      (5) ถูกต้องทุกข้อ

116. คุณสมบัติของการโฆษณาที่ต่างจากรูปแบบการส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ ข้อใดถูกต้อง
      (1) เสนอต่อสาธารณะชน (Public Presentation)
      (2) การเผยแพร่ (Pervasiveness)
      (3) การแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง (Amplified Expressiveness)
      (4)  ไม่มุ่งเจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Impersonality)
      (5) ถูกต้องทุกข้อ

117. ธุรกิจที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) ควรใช้การส่งเสริมการตลาดแบบใด เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าจำนวนมาก
      (1) การโฆษณา
      (2) การให้ส่วนลดเงินสด
      (3) การตัดราคา
      (4) พนักงานขาย
      (5) การเผยแพร่ข่าวสาร

118. วิธีคล้ายกับการให้ของแถม แต่เป็นการให้แสตมป์แทน โดยผู้ซื้อนั้นจำเป็นต้องซื้อในจำนวนที่กำหนด เพื่อมาแลกตามข้อกำหนดของบริษัทที่ได้ทำการจัดไว้ หมายถึงการส่งเสริมการขายแบบใด
      (1) Consumer Promotion
      (2) Coupons
      (3) Premium
      (4) Trading Stamp
      (5) Money Refund Offer

119. การโฆษณาให้ได้ผลดีนั้นต้องทำอย่างไร
      (1) มีการโฆษณาย้ำหลายครั้ง
      (2) โฆษณาต้องดีและต่อเนื่อง
      (3) โฆษณาต้องทำให้ผู้บริโภคจำสินค้าได้
      (4) สินค้าต้องมีคุณภาพดีทัดเทียมคู่แข่งขันได้
      (5) ถูกต้องทุกข้อ

120. Launching Period หมายถึงอะไร
      (1) การวางตลาดในจังหวัดสำคัญ
      (2) ระยะแรกที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
      (3) การวางตลาดที่ขยายออกทั่วประเทศ
      (4) ระยะสุดท้ายที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
      (5) การวางแผนเพื่อทำการรณรงค์
-------------------------------