คำแนะนำจากติวเตอร์แบงค์ (ติวเตอร์ประจำหมวดวิชา MKT)
สำหรับกระบวนวิชา MKT2101(หลักการตลาด) นั้น ถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญสำหรับน้อง ๆ ที่จะเรียนสาขาการตลาดในระดับสูงขึ้นไป จำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางการตลาด เนื่องจากกระบวนวิชานี้มีขอบเขตเนื้อหาค่อนข้างกว้าง ดังนั้นน้อง ๆ จะต้องอ่านเนื้อหาที่เป็นประเด็นสำคัญ ๆ เพื่อที่จะทำข้อสอบให้ได้เกรดระดับ A สำหรับข้อสอบนั้นจะมีการหมุนเวียนอยู่ในตำรา มีทั้งข้อสอบเก่าและคำถามที่เป็นแนวใหม่ผสมผสานกัน อาจมีแนวประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนไปตามปัจจัยต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันด้วยนะครับ

ข้อให้น้อง ๆ ทุกคนโชค A และประสบความสำเร็จในการเรียนทุกกระบวนวิชา


คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. การเลือกเป้าหมายแบบไม่แยกแยะความแตกต่าง (Undifferentiated Marketing) มีลักษณะอย่างไร
   (1) เลือกส่วนตลาดที่สนใจเพียงส่วนเดียว
   (2) เลือกส่วนตลาดที่สนใจหลายส่วน และกำหนดผลิตภัณฑ์หลากหลาย
   (3) เลือกส่วนตลาดที่สนใจหลายส่วน แต่ผลิตสินค้าเป็นมาตรฐานเดียวกัน
   (4) เลือกส่วนตลาดที่สนใจหลายส่วน แต่ลูกค้ามีความต้องการไม่แตกต่างกัน
   (5) เลือกเฉพาะส่วนตลาดที่สนใจ และลูกค้าชอบอย่างไรก็ทำตามแบบนั้น

2. การเลือกตลาดเป้าหมายแบบมุ่งเฉพาะ (Concentrated Marketing) มีลักษณะอย่างไร 
   (1) เลือกส่วนตลาดที่สนใจเพียงส่วนเดียวเท่านั้น
   (2) เลือกส่วนตลาดเพียงส่วนเดียว และผลิตสินค้าหลากหลากหลาย
   (3) เลือกส่วนตลาดหลายตลาด และผลิตสินค้าเฉพาะแบบเดียว
   (4) เลือกตลาดส่วนแบ่งหลายส่วน และผลิตสินค้าให้ครบทุกส่วนตลาด
   (5) หาลักษณะของตลาดที่มีลูกค้าจำนวนมาก และคำนึงถึงความต้องการที่แตกต่างกัน

3. ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียสำคัญด้านต้นทุนการทำตลาดแบบแยกแยะความแตกต่าง (Undifferentiated Marketing)
   (1) ต้นทุนการส่งเสริมการตลาด
   (2) ต้นทุนสินค้าคงคลัง
   (3) ต้นทุนการผลิต
   (4) ต้นทุนการกระจายสินค้า
   (5) ต้นทุนการดัดแปลงผลิตภัณฑ์

4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการแบ่งส่วนตลาด
   (1) จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม
   (2) ประเมินผลการแข่งขันได้ดี
   (3) ศึกษาตลาดได้ชัดเจนและถูกต้อง
   (4) ทราบสถานะของคู่แข่งขัน
   (5) กำหนดกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ

   ข้อ 5. – 7. ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
   (1) ตัวแปรเชิงภูมิศาสตร์
   (2) ตัวแปรเชิงประชากร
   (3) ตัวแปรเชิงจิตนิสัย
   (4) ตัวแปรเชิงพฤติกรรม
   (5) ไม่มีข้อใดถูก

5. การแบ่งส่วนตลาดในเขตเมือง ชานเมือง ชนบท เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ตัวแปรใด (1)
6. การแบ่งส่วนตลาดจากรายได้ เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ตัวแปรใด (2)
7. การแบ่งส่วนตลาดจากชนชั้นทางสังคม เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ตัวแปรใด (3)

   ข้อ 8. – 11. ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
   (1) นักขายบริการ 
   (2) นักขายบริการพ่อค้า
   (3) วิศวกรขาย
   (4) นักขายบุกเบิก
   (5) นักขายอุตสาหกรรมทั่วไป

8. เป็นนักขายที่ต้องมีความสามารถหรือความชำนาญเฉพาะอย่าง (3)
9. รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นหลัก (5)
10. ทำหน้าที่เปิดตลาด หาลูกค้าใหม่ (4)
11. ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าและแนะนำวิธีการจัดวางสินค้าให้แก่ลูกค้า (2)

   ข้อ 12. – 15. ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
   (1) การจัดแสดงสินค้า
   (2) โซ่ไม่มีปลาย
   (3) การเหวี่ยงแห
   (4) การอ้างถึงหรือบอกต่อ
   (5) จดหมายทางไปรษณีย์

12. การจัดหารายชื่อลูกค้ามุ่งหวังที่ได้ผลดีสำหรับสินค้าประเภทไม่มีตัวตน (Intangible Product) (2)
13. การจัดหารายชื่อลูกค้ามุ่งหวังที่สามารถพบปะคนจำนวนมากซึ่งในยามปกติจะเข้าถึงได้ยาก คือข้อใด (1)
14. การจัดหารายชื่อลูกค้ามุ่งหวังที่จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารที่กระชับรัดกุมและดึงดูดให้อ่าน (5)
15. การจัดหารายชื่อลูกค้ามุ่งหวังที่ค่อนข้างเสียเวลามาก แต่นักขายก็ยังคงนิยมใช้วิธีนี้ (3)

16. การนัดหมายลูกค้าแบบใดมีการใช้บ่อยที่สุด เนื่องจากง่ายและประหยัดเวลามากที่สุด
   (1) การนัดหมายทางโทรศัพท์
   (2) การนัดหมายทางไปรษณีย์
   (3) การนัดหมายส่วนตัว
   (4) การนัดหมายผ่านสมุดเยี่ยม
   (5) การจัดหมายจากการแนะนำของบุคคลที่ 3

17. เมื่อลูกค้าปฏิเสธการซื้อ นักขายควรทำอย่างไร
   (1) จบการสนทนา ไปขายคนอื่นต่อดีกว่า
   (2) ไม่ยอมรับคำปฏิเสธ พูดต่อไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวลูกค้ารำคาญก็ซื้อเอง
   (3) เบี่ยงเบนความสนใจของลูกค้า ไปชมเสื้อผ้าหน้าผม ค่อยมาปิดการขาย
   (4) ค้นหาสาเหตุที่ลูกค้าปฏิเสธ และปรับรูปแบบการขาย ณ ขณะนั้นให้ได้
   (5) ยอมรับการตัดสินใจของลูกค้า แต่ขอร้องให้ช่วยซื้ออย่างอื่นที่ราคาถูกกว่าแทน

18. เป้ายหมายของการประกวดยอดขายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดได้แก่ข้อใด
   (1) เพื่อเผยแพร่สินค้าใหม่
   (2) เพื่อสาธิตสินค้า
   (3) เพื่อเพิ่มยอดขาย
   (4) เพื่อแสดงหาลูกค้าใหม่
   (5) เพื่อเพิ่มปริมาณขายให้ลูกค้าแต่ละราย

   ข้อ 19. – 20. ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
   (1) การประชุมทางการขาย
   (2) การประกวดยอดขาย
   (3) การจ่ายผลตอบแทน
   (4) การกำหนดโควตาขาย
   (5) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น

19. เป็นสิ่งจูงใจนักขายที่ถือเป็นภาระของกิจการ เนื่องจากต้องกำหนดให้มีระดับที่ไม่ต่ำเกินไป (3)
20. สิ่งจูงใจนักขายที่เน้นการทำงานเป็นทีม กิจการต้องพิจารณากติกา เวลา และความจำเป็นอย่างรอบคอบ (2)
------------------------------