ตั้งแต่ข้อ 74. – 76. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) Licensing
(2) Contract Manufacturing
(3) Management Contracting
(4) Joint-Ownership Venture
(5) Direct Investment 

74. กิจการเข้าตลาดต่างประเทศโดยการทำสัญญาจ้างให้ผู้ผลิตในต่างประเทศผลิตสินค้าให้ เป็นการร่วมทุนแบบใด ตอบ 2

75. บริษัท โคคา-โคล่า ขายสิทธิการบรรจุขวดและจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยส่งแต่หัวน้ำเชื้อไปขายให้ผู้รับสิทธิการผลิต เป็นการร่วมทุนแบบใด ตอบ 1

76. กิจการเข้าไปซื้อหุ้นของธุรกิจในตลาดต่างประเทศและร่วมทุนกับธุรกิจนั้น ตอบ 4

77. ในการกระจายตัวสินค้า ผู้ผลิตต้องให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายด้านใดมากที่สุด
(1) การหีบห่อ
(2) การขนส่ง
(3) การคลังสินค้า
(4) การเก็บสินค้าคงเหลือ
(5) การดำเนินงานตามคำสั่งซื้อ

78. สินค้าเกษตรชนิดใดของไทยที่ส่งออกไปขายต่างประเทศมากที่สุด
(1) มันสำปะหลัง
(2) ไก่แปรรูป
(3) กุ้งแช่แข็ง
(4) ยางพารา
(5) ข้าวและผลิตภัณฑ์

79. หากจะทำการส่งเสริมทางการตลาดกับสินค้าเกษตรควรทำในช่วงใด
(1) ผู้ผลิต
(2) ผู้บริโภคคนสุดท้าย
(3) ร้านค้าปลีก
(4) การขนส่ง
(5) เกษตรกร

80. จากข้อความนี้ “สินค้าเกษตรต้องพิจารณาที่มาของสินค้า” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
(1) แหล่งผลิตที่ต่างกัน คุณภาพสินค้าอาจไม่เหมือนกัน
(2) แหล่งผลิตที่ต่างกัน ราคาสินค้าอาจไม่เหมือนกัน
(3) สภาพภูมิอากาศที่ต่างกัน ค่าขนส่งอาจไม่เหมือนกัน
(4) แหล่งผลิตที่ต่างกัน ค่าขนส่งอาจไม่เหมือนกัน
(5) สภาพภูมิอากาศที่ต่างกัน ต้องเผชิญกับการเสี่ยงภัยด้านการขนส่งที่ไม่เหมือนกัน

81. ข้อใดคือความหมายของการวิจัยตลาดที่ถูกต้องที่สุด
(1) การแจกแบบสอบถามหาข้อมูลที่ต้องการทราบ
(2) การหาข้อมูลใหม่ ๆ และจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(3) การค้นหาคำตอบในสิ่งที่สนใจทางการตลาดโดยอาศัยทางวิทยาศาสตร์
(4) การศึกษาทัศนคติของประชาชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(5) ถูกทุกข้อ

82. ข้อใดคือลักษณะของการวิจัยตลาด
(1) การพัฒนาความรู้ ข้อเท็จจริง หรือทฤษฎี
(2) มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน
(3) ต้องใช้ความซื่อสัตย์
(4) ต้องมีความรู้และความชำนาญ
(5) ถูกทุกข้อ

83. ข้อใดคือระบบย่อยของระบบข้อมูลทางการตลาด
(1) ระบบการรายงานภายใน
(2) ระบบเศรษฐกิจ การเมือง
(3) ระบบการควบคุม
(4) สภาพแวดล้อมทางการตลาด
(5) ระบบการบริหารการจัดการ

84. ข้อใดจัดว่าเป็นการวิจัยตลาด
(1) การศึกษาแนวโน้มตลาด
(2) การวิจัยสื่อโฆษณา
(3) การศึกษาสินค้าคู่แข่งขัน
(4) การทดสอบตำแหน่งผลิตภัณฑ์
(5) ถูกต้องทุกข้อ

85. ข้อใดจัดว่าเป็นการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product Research)
(1) การวิจัยหีบห่อ
(2) การวิจัยแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
(3) การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
(4) การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด
(5) การทดสอบตลาด

86. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของกระบวนการวิจัยตลาด
(1) การสำรวจเอกสาร
(2) การค้นคว้าหาข้อมูล
(3) การกำหนดหัวเรื่องการวิจัย 
(4) การเก็บตัวอย่างข้อมูล
(5) การกำหนดสมมุติฐานการวิจัย

87. ข้อใดเป็นการจำแนกประเภทผู้ค้าปลีกที่จำแนกตามสายผลิตภัณฑ์ที่ขาย
(1) ร้านค้าปลีกอิสระ
(2) ร้านสรรพสินค้า
(3) ร้านค้าแบบลูกโซ่
(4) ร้านค้าขายลด
(5) ร้านสหกรณ์ผู้บริโภค

88. ข้อใดคือลักษณะของร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง (Specialty Store)
(1) ร้านค้ามีผลิตภัณฑ์ไว้ขายหลายสายผลิตภัณฑ์
(2) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ต้นทุนต่ำ กำไรต่อหน่วยต่ำ ขายปริมาณมาก ๆ 
(3) มีสายผลิตภัณฑ์เดียว แต่มีปริมาณสินค้าจำนวนมาก
(4) ขายสินค้าโดยคิดกำไรต่ำ และขายสินค้าที่มีการหมุนเวียนสูง
(5) ไม่มีข้อใดถูก

89. ข้อใดคือผู้ค้าส่งที่มีหน้าที่ให้บริการเจรจาต่อรองการซื้อและการขาย
(1) ผู้ค้าส่งบริการเงินเชื่อ
(2) ผู้ค้าส่งที่เป็นตัวแทน
(3) ผู้ค้าส่งให้บริการลูกค้า
(4) ผู้ค้าส่งอุตสาหกรรม
(5) ผู้ค้าส่งที่เป็นสาขาของผู้ผลิต

90. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ค้าส่ง
(1) จัดแยกประเภทสินค้า
(2) ขนส่งสินค้า
(3) ทำหน้าที่เป็นคลังเก็บสินค้า
(4) ขายสินค้าให้ผู้บริโภค
(5) ให้เครดิตด้านการเงิน

91. ข้อใดตรงกับความหมายของคำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ”
(1) Business Responsibility
(2) Organizational Social Responsibility
(3) Corporate Social Responsibility
(4) Social Responsibility of Organization
(5) Business Social Responsibility

92. ข้อใดคือลักษณะของตลาดบริการ
(1) จับต้องได้
(2) แบ่งแยกไม่ได้
(3) มีการแลกเปลี่ยนต่ำ
(4) เก็บรักษาไม่ได้
(5) มีราคาสูง

93. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นธุรกิจบริการ
(1) ประกันภัย
(2) โรงรับจำนำ
(3) คลินิกเสริมความงาม
(4) มหาวิทยาลัย
(5) ศูนย์อาหารบริการตนเอง

ข้อ 94. – 98 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
(1) ระบบข่าวสารทางการตลาด
(2) ระบบข้อมูลทางการตลาด
(3) ระบบความชาญฉลาดทางการตลาด
(4) ระบบการวิจัยตลาด
(5) ระบบการวิเคราะห์การตลาด

94. การใช้เทคนิคชั้นสูง ต้องใช้ความรู้ทางสถิติเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลหลาย ๆ ด้าน ตอบ 5

95. การติดตามความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวทางธุรกิจจากการค้นคว้าเอกสาร ตำรา หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ตอบ 3

96. กระบวนการหรือขั้นตอนการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการเขียนรายงาน ตอบ 4

97. โครงสร้างของการประสานสัมพันธ์ระหว่างคน เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนการวางแผนการควบคุมทางการตลาด ตอบ 1

98. ระบบรายงานภายใน รายงานยอดขาย ต้นทุนสินค้า จำนวนสินค้าคงคลัง ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ตอบ 2

99. ข้อใดถือว่าเป็นการวิจัยตลาด
(1) การวิจัยบรรจุภัณฑ์
(2) การวิจัยแรงจูงใจ
(3) การวิจัยความรับผิดชอบต่อองค์การ
(4) การวิจัยแนวโน้มธุรกิจ
(5) ถูกทุกข้อ

100. ร้านค้าปลีกประเภทใดที่จำแนกตามสายผลิภัณฑ์ที่ขาย
(1) ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง
(2) ร้านสหกรณ์
(3) ร้านค้าปลีกตามบ้าน
(4) ร้านค้าปลีกทางไปรษณีย์
(5) ร้านขายสินค้าตามแค๊ตตาล๊อก
------------------------------