51. สินค้าใดต่อไปนี้เป็นสินค้าสะดวกซื้อ
(1) โทรศัพท์มือถือ
(2) น้ำอัดลม
(3) สุรา
(4) วิทยุ
(5) ยารักษาโรคหัว

52. สินค้าสะดวกซื้อควรวางตลาดในลักษณะใด
(1) วางสินค้าเป็นแหล่ง ๆ ไป
(2) วางสินค้าให้อยู่ในระดับที่หยิบง่าย
(3) วางสินค้าให้มองเห็นได้ง่าย
(4) วางสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด
(5) วางสินค้าให้อยู่ในตลาดล่าง

53. การวางแผนผลิตภัณฑ์ หมายถึงข้อใด
(1) การพัฒนาและจัดการผลิตภัณฑ์
(2) การกำหนดตารางเวลาการผลิต
(3) การกำหนดตราสินค้า
(4) การกำหนดราคาสินค้า
(5) การโฆษณาสินค้า

54. ผู้บริโภคในอนาคตมีแนวโน้มออกมาในรูปใด
(1) มีรายได้เพิ่มขึ้น
(2) มีอายุมากขึ้น
(3) มีสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น
(4) มีแบบการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
(5) มีอายุยืนยาวขึ้น

55. ทำไมจึงต้องต้องมีการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
(1) เพื่อให้กิจการดูดีที่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
(2) เพื่อกำหนดขอบเขตที่แน่นอนของตลาด
(3) เพื่อเข้าถึงความต้องการของตลาดและต่อสู้กับคู่แข่งขัน
(4) เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
(5) เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในการทำธุรกิจ

56. ช่วงชีวิตผลิตภัณฑ์ หมายถึง
(1) ความมีอายุการใช้งานนาน
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต
(3) ระยะเวลาที่แนะนำเข้าสู่ตลาด
(4) ความคงอยู่ของผลิตภัณฑ์ในตลาด
(5) ยอดขายและระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาด

57. นักการตลาดได้ประโยชน์อะไรจากการคาดการณ์ในอนาคต
(1) ช่วยในการตัดสินใจ
(2) ช่วยให้ทันสมัย
(3) ช่วยให้การบริหารงานดีขึ้น
(4) ช่วยอ่านในคู่แข่งขัน
(5) ช่วยให้รู้ว่ามีโอกาสลดความเสี่ยง

58. ข้อใดที่เป็นสภาวะแวดล้อมทางการตลาดในอนาคต
(1) คู่แข่งขัน
(2) การโฆษณา
(3) การประชาสัมพันธ์
(4) การส่งเสริมการขาย
(5) การวางแผนผลิตภัณฑ์

59. ภาพรวมของการตลาดในอนาคตได้แก่ข้อใด
(1) การวิจัยตลาด
(2) ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
(3) ส่วนประสมทางการตลาด
(4) การส่งข้อความ
(5) การใช้คอมพิวเตอร์

60. ข้อใดผิด
(1) ผู้ขายต่อพิจารณาราคาและส่วนลดเป็นสำคัญ
(2) ผู้ขายต่อพิจารณาคุณภาพและนโยบายผลิตภัณฑ์ตรายยี่ห้อมากกว่าจำนวนสินค้าที่คาดว่าจะขายได้
(3) ตลาดผู้ผลิตมีความต้องการต่อเนื่อง (Derived Demand)
(4) ตลาดผู้ผลิตมีอุปสงค์ที่ยืดหยุ่น (Elastic Demand)
(5) กระบวนการจัดซื้อของตลาดรัฐบาล คือ การประกวดราคาและการทำสัญญาต่อรอง

61. คุณสมบัติเด่นส่วนบุคคลที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการตัดสินใจซื้อคือข้อใด
(1) ความขยัน
(2) ความขี้เกียจ
(3) ความกล้าต่อสู้กับศัตรู
(4) ความกล้าเสี่ยง
(5) ความต้องการฉวยโอกาส

62. การจัดจำหน่ายในอนาคตมีแนวโน้มออกมาในรูปใด
(1) การขายตรง
(2) การขายโดยไม่มีสถานที่
(3) การขายสินค้าราคาไม่แพง
(4) การขายสินค้าอุตสาหกรรม
(5) ที่กล่าวมาทั้งหมด

63. ในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ข้อใดถือเป็นข้อพิจารณาที่ควรเกิดขึ้นเป็นลำดับแรก
(1) การรับรู้ปัญหา
(2) การค้าหาผู้ขาย
(3) การอธิบายความต้องการ
(4) การเลือกผู้ขาย
(5) การทบทวนแนวทางปฏิบัติการ

64. หากโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการซื้อเครื่องจักร ซึ่งจะมีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการซื้อ บุคคลที่ควรเข้ามาร่วมพิจารณาคือใคร
(1) ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
(2) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
(3) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
(4) ผู้จัดการฝ่ายการผลิต
(5) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

65. Community Mall จัดอยู่ในตลาดประเภทใด
(1) ตลาดผู้บริโภค
(2) ตลาดผู้ขายต่อ
(3) ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
(4) ตลาดรัฐบาล
(5) ถูกทุกข้อ

66. ข้อใดคือขั้นตอนแรกที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเข้าตลาดต่างประเทศ
(1) ตัดสินใจว่าจะเข้าตลาดต่างประเทศหรือไม่
(2) ตัดสินใจว่าจะเข้าตลาดต่างประเทศแห่งใด
(3) ตัดสินใจว่าจะเข้าตลาดอย่างไร
(4) ตัดสินใจในการวางแผนทางการตลาด
(5) การประเมินสภาวะแวดล้อมของตลาดระหว่างประเทศ
ตั้งแต่ข้อ 67. – 69. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
(1) ขายโดยตรง
(2) ผู้ค้าปลีก
(3) ผู้ค้าส่ง
(4) นายหน้า
(5) ตัวแทนจำหน่าย

67. สินค้าประเภทสมัยนิยม ควรจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายใด ตอบ 2
68. สินค้าประเภทอุตสาหกรรม จำหน่ายสินค้าโดยไม่ใช้คนกลางประเภทใด ตอบ 2
69. การจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางแค๊ตตาล๊อก จัดว่าเป็นช่องทางการจัดนำหน่ายแบบใด ตอบ 1

70. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสินค้าเกษตร
(1) ปริมาณและคุณภาพต่างกันตามฤดูกาล
(2) ความต้องการสูญเสียได้ง่าย
(3) เน่าเปื่อยเสียหายง่าย
(4) มีน้ำหนัก กินเนื้อที่
(5) ต้องอาศัยสถานที่เก็บสินค้า

71. สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ควรจัดจำหน่ายผ่านคนกลางลักษณะใด
(1) คนกลางจำนวนมากราย
(2) คนกลางแบบคัดเลือก
(3) คนกลางเพียงรายเดียว
(4) ขายโดยตรง
(5) ผ่านนายหน้า

72. ประเทศใดไม่อยู่ในตลาดอาเซียน (ASEAN)
(1) จีน
(2) ไทย
(3) พม่า
(4) ลาว
(5) เวียดนาม

73. การพัฒนาทางด้านการตลาดระหว่างประเทศของไทย จะก่อให้เกิด
(1) คนนิยมไปเรียนต่อต่างประเทศมากขึ้น
(2) มีเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้น
(3) คนไทยในต่างประเทศจะนำเงินกลับมามากขึ้น
(4) สินค้าไทยขายได้ดีกว่าสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ
(5) ถูกทุกข้อ
--------------------------