26. Action-Oriented Framework หรือที่เรียกว่า AIDA Model เป็นโมเดลที่แสดงการตอบสนองของผู้ที่รับข่าวสาร มีลำดับขั้นตอนอย่างไร
(1) Awareness, Interest, Decision, Attention
(2) Attention, Interest, Decision, Action
(3) Awareness, Interest, Decision, Desire
(4) Attention, Interest, Desire, Action
(5) Attention, Interest, Desire, Awareness

27. วิธีการส่งเสริมการขายวิธีใดที่เหมาะสมสำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
(1) การคืนเงิน
(2) แจกของแถม
(3) ลดราคาพิเศษ
(4) การให้สินค้าตัวอย่าง
(5) การให้บัตรส่งเสริมการขาย

28. วิธีการส่งเสริมการขายวิธีใดเหมาะสมสำหรับสินค้าที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและสินค้าถูกควบคุมราคา
(1) การคืนเงิน
(2) แจกของแถม
(3) ลดราคาพิเศษ
(4) การให้สินค้าตัวอย่าง
(5) การให้บัตรส่งเสริมการขาย

29. สาเหตุใดที่ไม่นิยมใช้วิธีการส่งเสริมการขายแบบของแถมกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ออกใหม่
(1) เพราะไม่สามารถทำให้เกิดกำไรสูงสุดได้
(2) เพราะไม่ทำให้เกิดการจูงใจอย่างแท้จริง
(3) เพราะจากการทำวิจัยของนักการตลาดแล้วไม่ได้ผลที่ดีพอ
(4) เพราะจะทำให้ผู้บริโภคมองข้ามคุณภาพที่แท้จริงของสินค้าที่เราต้องการแนะนำไป
(5) เพราะจะมีผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัทในแง่ของการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ให้ได้รับความนิยมในท้องตลาดอย่างเร็วที่สุด

30. ข้อใดคือสาเหตุภายในที่ทำให้การส่งเสริมการขายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
(1) ภาวะที่เศรษฐกิจมีเงินเฟ้อและเงินฝืด
(2) คู่แข่งขันหันมาสนใจการส่งเสริมการขายมากขึ้น
(3) แรงกดดันทางการค้าทำให้ผู้ผลิตพยายามเพิ่มคนกลางมากขึ้น
(4) ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีตราสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสรรมากขึ้น
(5) ผู้บริหารระดับสูงยอมรับว่าการส่งเสริมการขายช่วยเร่งเร้าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิผล

31. เมื่อการลดราคาสิ้นสุดลง ยอดขายจะลดต่ำลงเพราะผู้บริโภคซื้อสินค้านั้นไว้มากและยังใช้ไม่หมด เมื่อสินค้าปรับตัว ส่วนครองตลาด/ยอดขายจะสูงขึ้น กรณีนี้จะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด
(1) เงินฝืด
(2) เงินเฟ้อ
(3) เมื่อสินค้ามีคุณภาพดี
(4) เป็นลูกค้าประจำมาซื้อ
(5) เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล

32. วิจัยเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และตัดสินใจโฆษณา อีกทั้งทำการประมาณค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่ต้องใช้ในการโฆษณา คือวิธีใดต่อไปนี้
(1) The Task-Method Approach
(2) Competitive-Parity Approach
(3) Fixed-Sum-Per-Unit Approach
(4) Percentage of Sales Approach
(5) Available-Funds Approach

33. ขั้นตอนของวงจรชีวิตที่ผลิตภัณฑ์นั้นกำลังอยู่ในขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ จะเลือกใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเน้นที่จุดใด 
(1) ความคิดใหม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
(2) ตราสินค้าของเราดีที่สุด
(3) ตราสินค้าของเราดีกว่าจริง ๆ
(4) ค้นหาบุคคลที่ต้องการสินค้าของเรา
(5) เร่งเร้าให้เกิดความต้องการเลือกสรร

34. ขั้นตอนของวงจรชีวิตที่ผลิตภัณฑ์นั้นกำลังเผชิญอยู่ในขั้นยอดขายลด จะเลือกใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเน้นที่สุดไหน
(1) ความคิดใหม่เป็นสิ่งที่ดี
(2) ตราสินค้าของเราดีที่สุด
(3) ตราสินค้าของเราดีกว่าจริง ๆ
(4) ค้นหาบุคคลที่ต้องการสินค้าของเรา
(5) เร่งเร้าให้เกิดความต้องการเลือกสรร

35. คุณสมบัติของการโฆษณาที่ต่างจากรูปแบบการส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ ข้อใดถูกต้อง
(1) เสนอต่อสาธารณะชน (Public Presentation)
(2) การเผยแพร่ (Pervasiveness)
(3) การแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง (Amplified Expressiveness)
(4)  ไม่มุ่งเจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Impersonality)
(5) ถูกต้องทุกข้อ

36. Gross Rating Points (GRP) หมายถึงข้อใด
(1) จำนวนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของผู้ชมเป้าหมาย
(2) จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ผู้ชมเป้าหมายซึ่งโฆษณานั้นสามารถเข้าถึง
(3) เกณฑ์การพิจารณาความสามารถการเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายที่ซ้ำซ้อนกันและโอกาสในการรับชม
(4) เกณฑ์การพิจารณาความสามารถการเข้าถึงผู้ชมเป้าหมายที่ไม่ซ้ำซ้อนกันและโอกาสในการรับชม
(5) ถูกต้องทุกข้อ

37. ธุรกิจที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) ควรใช้การส่งเสริมการตลาดแบบใด เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าจำนวนมาก
(1) การให้ส่วนลดเงินสด
(2) การโฆษณา
(3) การตัดราคา
(4) พนักงานขาย
(5) การเผยแพร่ข่าวสาร

38. การโฆษณาให้ได้ผลดีนั้นต้องทำอย่างไร
(1) มีการโฆษณาย้ำหลายครั้ง
(2) โฆษณาต้องดีและต่อเนื่อง
(3) โฆษณาต้องทำให้ผู้บริโภคจำสินค้าได้
(4) สินค้าต้องมีคุณภาพดีทัดเทียมคู่แข่งขันได้
(5) ถูกต้องทุกข้อ

39. การให้แสตมป์การค้า คือการส่งเสริมการขายแบบใด
(1) Consumer Promotion
(2) Coupons
(3) Premium
(4) Trading Stamp
(5) Money Refund Offer

40. Launching Period หมายถึงอะไร
(1) การวางตลาดในจังหวัดสำคัญ
(2) ระยะแรกที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
(3) การวางตลาดที่ขยายออกทั่วประเทศ
(4) ระยะสุดท้ายที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
(5) การวางแผนเพื่อทำการรณรงค์

41. การแลกเปลี่ยนเป็นหน้าที่ของการตลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อใด
(1) การแลกเปลี่ยนแผนงานระหว่างกัน
(2) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้า
(3) การแลกเปลี่ยนระหว่างมูลค่าของสินค้ากับความพอใจของลูกค้า
(4) การแลกเงินทอนในการซื้อขาย
(5) การแลกเปลี่ยนอัตราการเงินระหว่างประเทศ

42. การตลาดหมายถึงข้อใด
(1) การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
(2) การผลิตสินค้าได้ปริมาณมาก
(3) การผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
(4) การผลิตสินค้าให้มีต้นทุนต่ำ
(5) การผลิตสินค้าให้มีความหลากหลาย

43. ข้อใดเป็นแนวความคิดผลิตภัณฑ์
(1) การมุ่งตอบสนองความพอใจของลูกค้า
(2) การวางแผนผลิตภัณฑ์
(3) การแตกชนิดผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย
(4) การผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
(5) การเพิ่มต้นทุนของผลิตภัณฑ์

44. ข้อใดเป็นหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมของการตลาด
(1) การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
(2) การขายสินค้าในระดับราคาที่เหมาะสม
(3) การไม่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ
(4) การนำสินค้าที่มีคุณค่าให้กับตลาด
(5) ที่กล่าวมาทั้งหมด

45. การวิจัยตลาดมีประโยชน์อย่างไร
(1) ช่วยให้นักการตลาดมีหน้าที่ครบถ้วน
(2) ช่วยลดต้นทุนทางการตลาด
(3) ช่วยป้อนข้อมูลที่จะใช้ในการวางแผน
(4) ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
(5) ช่วยให้รู้จุดอ่อนของลูกค้า

46. ข้อใดเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของผู้บริโภค 
(1) ทัศนคติที่มีต่อสินค้าตัวใดตัวหนึ่ง
(2) ความต้องการมีหน้ามีตาในการใช้สินค้า
(3) รายได้ของผู้บริโภคที่สามารถซื้อสินค้าได้
(4) มีความเชื่อถือในสินค้าที่ผลิตจากประเทศนั้น ๆ
(5) ที่กล่าวมาทั้งหมด

47. ข้อใดเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของผู้บริโภค
(1) สภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา
(2) อิทธิพลของกลุ่ม
(3) ค่านิยมของสังคม
(4) ชั้นสังคม
(5) ที่กล่าวมาทั้งหมด

48. แรงจูงใจทางอารมณ์ในการซื้อสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือได้แก่ข้อใด
(1) ต้องการแสดงถึงสถานะทางสังคม
(2) ต้องการเครื่องที่มีเทคโนโลยี
(3) ต้องการเครื่องที่มีระบบเครือข่าย
(4) ต้องการเครื่องที่มีอายุการใช้งานนาน
(5) ต้องการการบริการจากผู้ขายโทรศัพท์

49. ข้อใดเป็นผู้นำทางความคิด
(1) ประชาชนทั่วไป
(2) ผู้มีรายได้ต่ำ
(3) ผู้มีสถานะทางสังคม
(4) ผู้ที่มีการศึกษาต่ำ
(5) ผู้ที่มีอายุมาก

50. ความเสี่ยงจากการซื้อสินค้า ได้แก่ข้อใด
(1) สินค้ามีราคาสูง
(2) ความไม่เข้าใจวิธีการซื้อ
(3) การพิจารณาหาทางเลือกที่จะซื้อ
(4) สินค้ามีคุณภาพ
(5) สินค้ามีอายุการใช้งานไม่นาน
---------------------