ตัวเลือกสำหรับข้อ 81. – 82.
(1) ค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด
(2) ปริมาณงาน
(3) กำไรที่ได้รับสูงสุด
(4) ระยะทางไปพื้นที่นำหน่ายสินค้าขั้นสุด

81. ฟังก์ชันวัตถุประสงค์เป็นฟังก์ชันของ
82. ฟังก์ข้อจำกัดเป็นฟังก์ชันของ

ตัวเลือกสำหรับข้อ 83. – 87.
(1) 3 
(2) 1 
(3) 2 
(4) 0

83. การใช้ขั้นตอนวิธี Hungarian ค่าที่นำไปลบออกจากสมาชิกอื่น ๆ ของแถวที่ 1 คือ
84. การใช้ขั้นตอนวิธี Hungarian ค่าที่นำไปลบออกจากสมาชิกอื่น ๆ ของแถวที่ 2 คือ
85. การใช้ขั้นตอนวิธี Hungarian ค่าที่นำไปลบออกจากสมาชิกอื่น ๆ ของแถวที่ 3 คือ
86. การใช้ขั้นตอนวิธี Hungarian ค่าที่นำไปลบออกจากสมาชิกอื่น ๆ ของสดมภ์ที่ 1 คือ
87. การใช้ขั้นตอนวิธี Hungarian ค่าที่นำไปลบออกจากสมาชิกอื่น ๆ ของสดมภ์ที่ 3 คือ

88. การใช้ขั้นตอนวิธี Hungarian ค่าที่นำไปลบออกจากสมาชิกอื่น ๆ ของสดมภ์ที่ 2 คือ
(1) 4 
(2) 5 
(3) 6 
(4) ไม่มีข้อใดถูก

ตัวเลือกสำหรับข้อ 89. – 91.
(1) Z 
(2) Dummy 
(3) X 
(4) Y

89. ควรมอบหมายงานให้พนักงาน A ไปจำหน่ายสินค้ายังพื้นที่ใด
90. ควรมอบหมายงานให้พนักงาน C ไปจำหน่ายสินค้ายังพื้นที่ใด
91. ควรมอบหมายงานให้พนักงาน B ไปจำหน่ายสินค้ายังพื้นที่ใด

92. ค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องจ่ายทั้งหมดเพื่อส่งพนักงานไปจำหน่ายเป็นเท่าใด
(1) 14,000 บาท 
(2) 11,000 บาท 
(3) 17,000 บาท 
(4) 9,000 บาท

ตัวเลือกสำหรับข้อ 93. – 100.
จากข้อมูลยอดขายน้ำผลไม้ใน 190 วันที่ผ่านมา ข้อมูลดังตาราง จงเติมค่าในตารางให้สมบูรณ์เพื่อ
ตอบคำถามต่อไปนี้

93. ความน่าจะเป็นที่จะขายน้ำผลไม้ได้ 30 ขวดต่อวัน คือ
(1) 0.26
(2) 0.24
(3) 0.52
(4) 0.16

94. ความน่าจะเป็นที่จะขายน้ำผลไม้ได้ไม่เกิน 20 ขวดต่อวัน คือ
(1) 0.12
(2) 0.22
(3) 0.16
(4) 0.28

95. ความน่าจะเป็นที่จะขายน้ำผลไม้ได้มากกว่า 20 ขวดต่อวัน คือ
(1) 0.72
(2) 0.74
(3) 0.26
(4) 1.00

96. ความน่าจะเป็นที่จะขายน้ำผลไม้ได้ไม่เกิน 50 ขวดต่อวัน คือ
(1) 0.22
(2) 0.25
(3) 1.00
(4) 1.00 – 0.25

97. ช่วงเลขสุ่มสำหรับยอดขายน้ำผลไม้ 20 ขวดต่อวัน คือ
(1) 1 – 20 
(2) 11 – 20 
(3) 13 – 28 
(4) 13 – 29 

98. ถ้าสุ่มได้เลขเป็น 32 หมายถึงยอดขายน้ำผลไม้จากการจำลองเป็นกี่ขวดต่อวัน
(1) 10
(2) 20
(3) 30
(4) 40

99. ถ้าสุ่มได้เลขเป็น 99 หมายถึงยอดขายน้ำผลไม้จากการจำลองเป็นกี่ขวดต่อวัน
(1) 10
(2) 50
(3) 100
(4) ไม่มีข้อใดถูก

100. ถ้าสุ่มได้เลขเป็น 00 หมายถึงยอดขายน้ำผลไม้จากการจำลองเป็นกี่ขวดต่อวัน
(1) 40
(2) 50
(3) 100
(4) ไม่มีข้อใดถูก
---------------------------------