61. บริษัทควรผลิตตุ๊กตาแต่ละรุ่นเป็นจำนวนกี่โหลเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด
        (1) ตุ๊กตารุ่น FM จำนวน 250 โหล และตุ๊กตารุ่น M จำนวน 100 โหล
(2) ตุ๊กตารุ่น FM จำนวน 300 โหล และตุ๊กตารุ่น M จำนวน 50 โหล
(3) ตุ๊กตารุ่น FM จำนวน 210 โหล และตุ๊กตารุ่น M จำนวน 530 โหล
(4) รุ่นละ 200 โหล

62. ถ้าปัญหากำหนดการเชิงเส้นมีตัวแปรตัดสินใจ 3 ตัวแปร ควรหาคำตอบด้วยวิธีใด
        (1) วิธีกราฟ
(2) การจำลองแบบปัญหา
(3) การใช้โปรแกรม Access
(4) การใช้โปรแกรม Excel

ข้อ 63. – 65. จงเติมตารางซิมเพล็กซ์เริ่มต้นให้สมบูรณ์
ตารางซิมเพล็กซ์เริ่มต้น

ตัวเลือกสำหรับข้อ 63. – 65.
        (1) 1,800
(2) 2,000
(3) 0
(4) -1,000

63. ตอบตัวเลือกที่
64. ตอบตัวเลือกที่
65. ตอบตัวเลือกที่

ข้อ 66. – 78 โรงงานแห่งหนึ่งมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ 4 แห่ง โดยมีตัวแทนจำหน่ายจำนวน 3 ราย มีข้อมูลต้นทุนค่าขนส่งดังตาราง

66. ถ้าแทนปัญหาด้วยกำหนดการเชิงเส้นตัวแปรตัดสินใจ Cij เมื่อ i = A,B,C,D และ j = 1,2,3 Cij จะหมายถึง
(1) ต้นทุนค่าขนส่งจาก i ไป j
(2) ระยะทางขนส่งจาก j ไป i
(3) ปริมาณสินค้าที่ขนส่งจาก j ไป i
(4) ปริมาณสินค้าที่ขนส่งจาก i ไป j

67. ฟังก์ชันวัตถุประสงค์เป็นฟังก์ชันของ
(1) กำไรที่ได้รับ
        (2) ปริมาณสินค้า
(3) ต้นทุนค่าขนส่งที่ต่ำสุด
        (4) จำนวนสินค้า

68. ฟังก์ชันเงื่อนไขเป็นฟังก์ชันของ
(1) กำไรที่ได้รับ
        (2) จำนวนสินค้า
(3) ต้นทุนค่าขนส่งที่ต่ำที่สุด
        (4) ถูกทุกข้อ

69. เงื่อนไขก่อนการหาคำตอบเบื้องต้นด้วยวิธี Northwest Corner Rule คือ
(1) ผลรวมของอุปสงค์ต้องไม่เท่ากับผลรวมของอุปทาน
(2) ผลรวมของอุปสงค์เท่ากับผลรวมของอุปทาน
(3) ผลรวมของอุปสงค์น้อยกว่าผลรวมของอุปทาน
(4) ผลรวมของอุปสงค์ต้องมากกว่าผลรวมของอุปทาน

70. จากตารางขนส่งในข้างต้นต้องดำเนินการอย่างไร
(1) เพิ่มปลายทางสมมติ
        (2) เพิ่มต้นทางสมมติ
(3) เพิ่มตัวแปรเทียม
        (4) เพิ่มตัวแปรขาด

เมื่อจัดสายขนส่งด้วยวิธี Northwest Corner Rule
        ตัวเลือกสำหรับข้อ 71. – 72.
        (1) 10
        (2) 20
        (3) 15
        (4) 35

71. ศูนย์กระจายสินค้า A จัดส่งสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย 1 กี่หน่วย
72. ศูนย์กระจายสินค้า B จัดส่งสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย 1 กี่หน่วย
73. ศูนย์กระจายสินค้า C จัดส่งสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย 1,2 และ 3 รวมกี่หน่วย

ตัวเลือกสำหรับข้อ 74. – 77. 
       (1) 0
       (2) 10    
       (3) 15       
       (4) 25

74. ศูนย์กระจายสินค้า D จัดส่งสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย 1 กี่หน่วย
75. ศูนย์กระจายสินค้า D จัดส่งสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย 2 กี่หน่วย
76. ศูนย์กระจายสินค้า D จัดส่งสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย 3 กี่หน่วย
77. ศูนย์กระจายสินค้า D จัดส่งสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย 4 กี่หน่วย

78. ต้นทุนค่าขนส่งรวมของโรงงานแห่งนี้เป็นจำนวนเท่าใด
(1) 875 บาท
        (2) 620 บาท
        (3) 580 บาท
        (4) 440 บาท

ข้อ 79. – 92. บริษัทแห่งหนึ่งต้องการส่งพนักงานจำนวน 3 ราย ไปจำหน่ายสินค้าในพื้นที่จำนวน 3 แห่ง โดยมีค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทต้องจ่ายให้กับพนักงานแต่ละคน (หน่วย : พันบาท) แสดงดังนี้
79. ข้อตกลงพื้นฐานของวิธี Hungarian คือ
(1) จำนวนแถวเท่ากับสดมภ์
(2) ค่าใช้จ่ายในการมอบหมายงานเท่ากัน
(3) อุปสงค์เท่ากับอุปทาน
(4) ระยะทางของจุดเริ่มต้นเท่ากับระยะทางไปจนถึงจุดปลายทาง

80. จากโจทย์ในข้างต้นควรดำเนินการอย่างไร
(1) เพิ่มแถว
        (2) เพิ่มสดมภ์
        (3) เพิ่ม Dummy
        (4) ไม่มีข้อใดถูก
-----------------------------