41. จากค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ หมายความว่า
        (1) X สามารถอธิบายด้วย Y ได้ 0.939%
(2) Y สามารถอธิบายด้วย X คิดเป็น 0.939%
(3) X สามารถอธิบายด้วย Y ได้ 93.9%
(4) Y สามารถอธิบายด้วย X คิดเป็น 93.9%

42. ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ
        (1) 0.939
(2) 0.969
(3) -0.939
(4) -0.882

43. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คำนวณได้ในข้อ 42. หมายความว่า
        (1) ตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์ในทิศทางลบ
(2) ตัวแปรทั้ง 2 ไม่มีความสัมพันธ์กัน
(3) ตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
(4) ตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์ไม่มีทิศทาง

การถดถอยเชิงซ้อน
ข้อ 44. – 46. ตาราง Coefficient ของ Y = คะแนนประเมินผลงาน จากพนักงาน 10 คน

44. จากตาราง Coefficient จงสรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นของ Y กับ X1 ที่ a = 0.05
          (1) X1 ใช้ทำนาย Y ไม่ได้
          (2) Y ใช้ทำนาย X1 ได้
          (3) Y ใช้ทำนาย X1 ไม่ได้
          (4) X1 ใช้ทำนาย Y ได้

45. จากตาราง Coefficient จงสรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นของ Y กับ X2 ที่ a = 0.05

          (1) X2 ใช้ทำนาย Y ไม่ได้
          (2) Y ใช้ทำนาย X2 ได้
          (3) Y ใช้ทำนาย X2 ไม่ได้
          (4) X2 ใช้ทำนาย Y ได้

46. จากตาราง Coefficient สรุปว่าสมการถดถอย คือ

          (1) Ŷ = -2.97 + 0.754X1 + 0.283X2
          (2) Ŷ = -2.97 + 0.283X2
            (3) Ŷ =  2.97 - 0.754X1 - 0.283X2
            (4) Ŷ = -2.97 + 0.754X1

ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ
ข้อ 47. – 50. ตารางผลตอบแทนในรูปกำไร ดังนี้

ตัวเลือกสำหรับข้อ 47. – 50. 

          (1) A1 , 80

          (2) A1 , 350

          (3) A1 , 24

          (4) A3 , 50

47. ถ้าใช้เกณฑ์ Maximax จะเลือกทางเลือกใดด้วยค่าตัดสินใจเท่ากับ

48. ถ้าใช้เกณฑ์ Maximin จะเลือกทางเลือกใดด้วยค่าตัดสินใจเท่ากับ

49. ถ้าใช้เกณฑ์ Minimax จะเลือกทางเลือกใดด้วยค่าตัดสินใจเท่ากับ

50. ถ้าใช้เกณฑ์ค่าคาดหมายของผลกำไร จะเลือกทางใดด้วยค่าตัดสินใจเท่ากับ

           ตัวเลือกสำหรับข้อ 51. – 52.

          (1) การแทนปัญหาและคำตอบด้วยตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

          (2) การแทนปัญหาหรือคำตอบด้วยตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

          (3) เงื่อนไขบังคับเป็นแบบสมการหรืออสมการ

          (4) เงื่อนไขบังคับเป็นสมการหรืออมสการเชิงเส้น

51. ข้อใดหมายถึงกำหนดการเชิงเส้น

52. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของตัวแบบปัญหากำหนดการเชิงเส้น

ตัวเลือกสำหรับข้อ 53. – 54.


53. บริเวณของกราฟในข้อใดที่สอดคล้องกับเงื่อนไข X1 + 2X2 ≥ 4 และ X1 ,X2 ≥ 0

54. บริเวณของกราฟในข้อใดที่สอดคล้องกับเงื่อนไข 4X1 + 2X2 ≤ 8 และ X1 ,X2 ≥ 0


ข้อ 55. – 63. บริษัทผลิตตุ๊กตาแห่งหนึ่ง ผลิตอยู่ 2 รุ่น คือ FM และ M โดยปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ กำไรและ

เวลาในการผลิตเป็นดังนี้

โดยมีข้อจำกัด คือ มีพลาสติกที่จะใช้ผลิตเหลืออยู่ 1,800 กก. ในแต่ละสัปดาห์ มีเวลาผลิตจริงอยู่ 2,000 นาที เมื่อกำหนดตุ๊กตาที่ผลิตสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด ให้ X1 คือ ปริมาณการผลิตตุ๊กตารุ่น FM (หน่วย : โหล) และ X2 คือ ปริมาณการผลิตตุ๊กตารุ่น M (หน่วย : โหล)

55. จงสร้างฟังก์ชันเงื่อนไขข้อบังคับของพลาสติกที่ใช้ในการผลิต
          (1) 4X1 + 2X21,100
          (2) 4X1 + 2X21,000
          (3) 4X1 + 2X2 ≤ 2,000
          (4) 4X1 + 2X21,800

56. จงสร้างฟังก์ชันเงื่อนไขข้อบังคับของเวลาที่ใช้ในการผลิต
          (1) 6X1 + 5X2 ≤ 2,000
          (2) 6X1 + 5X21,800
          (3) 6X1 + 5X21,000
          (4) 6X1 + 5X21,100
57. จงเลือกบริเวณคำตอบที่เป็นไปได้ที่สอดคล้องกับฟังก์ชันเงื่อนไขข้อบังคับทั้งหมด

58. ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ คือ

(1) หาค่าสูงสุดของ 1,100X1 + 1,000X2
(2) หาค่าสูงสุดของ 1,800X1 + 2,000X2
          (3) หาค่าสูงสุดของ 1,000X1 + 1,100X2
          (4) หาค่าสูงสุดของ 2,000X1 + 1,800X2

59. กำไรที่ได้รับจากการจำหน่ายตุ๊กตาทั้ง 2 รุ่น ที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทุกด้าน

(1) 300,000 บาท
          (2) 360,000 บาท
          (3) 275,000 บาท
          (4) 400,000 บาท

60. ข้อใดคือคำตอบเหมาะสมของปัญหา

(1) X1 = 225, X2 = 0
(2) X1 = 0, X2 = 225
(3) X1 = 250, X2 = 100
(4) X1 = 100, X2 = 250

----------------------------