ข้อ 21. – 25. ต้องการทดสอบสูตรอาหารสุขภาพสูตร 1 มีน้ำหนักเฉลี่ยลดลงน้อยกว่าสูตร 2 หรือไม่

21. สมมุติฐานรอง (Ha) ของการทดสอบ คือ


22. ตัวสถิติทดสอบ คือ


          (1) 1.645
          (2) -1.96
          (3) -1.645
          (4) 1.96

24. คำนวณสถิติทดสอบได้เท่ากับ

          (1) -16.0
          (2) 0.4
          (3) 16.0
          (4) -8.0

25. จากค่าสถติทดสอบที่คำนวณได้ในข้อ 24. จงสรุปผลการทดสอบที่ a = 0.05
          (1) ปฏิเสธ Ho สรุปว่า อาหารสุขภาพสูตร 1 มีน้ำหนักเฉลี่ยลดลงไม่น้อยกว่าสูตร 2
          (2) ยอมรับ Ho สรุปว่า อาหารสุขภาพสูตร 1 มีน้ำหนักเฉลี่ยลดลงไม่น้อยกว่าสูตร 2
          (3) ปฏิเสธ Ho สรุปว่า อาหารสุขภาพสูตร 1 มีน้ำหนักเฉลี่ยลดลงน้อยกว่าสูตร 2
          (4) ยอมรับ Ho สรุปว่า อาหารสุขภาพสูตร 1 มีน้ำหนักเฉลี่ยลดลงน้อยกว่าสูตร 2

การทดสอบความเป็นอิสระ
ข้อ 26. - 29. ต้องการศึกษาว่าการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ผลที่ได้เป็นดังนี้26. สมมุติฐานรองที่จะทดสอบ (Ha) คือ

          (1) การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีสัดส่วนไม่ต่างกัน

          (2) การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีความสัมพันธ์กัน

          (3) การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กัน

          (4) การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน

  27. จำนวนที่คาดหมายของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปานกลางและสูบบุหรี่จัด คือ

          (1) 28.98

          (2) 70

          (3) 207

          (4) 40

28. จุดวิกฤตที่  a = 0.05  คือ

          (1) 12.592

          (2) 7.815

          (3) 16.919

          (4) 9.488

29. ค่าสถิติทดสอบได้เท่ากับ 246.295 จงสรุปผลการทดสอบ

          (1) ปฏิเสธ Ho : การสูบบุหรี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          (2) ปฏิเสธ Ho : การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กัน

          (3) ยอมรับ Ho : การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีสัดส่วนไม่ต่างกัน

          (4) ยอมรับ Ho : การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีความสัมพันธ์กัน


การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ข้อ 30. – 38. เปรียบเทียบการทำงานของเครื่องจักร 4 ตรา ว่าเวลาที่ใช้ผลิต (วินาที/ชิ้น) ต่างกันหรือไม่ สุ่มตัวอย่างทั้งหมด 20 ตัวอย่าง

        เติมตาราง ANOVA ให้สมบูรณ์

30. ข้อใดคือสมมุติฐานรองของการทดสอบ (Ha)           ตัวเลือกสำหรับข้อ 31. – 34.

          (1) 16

          (2) 186

          (3) 3

          (4) 11.625

31. df ระหว่างกลุ่มเท่ากับ

32. df ภายในกลุ่มเท่ากับ

33. SSE เท่ากับ

34. MSE เท่ากับ

          ตัวเลือกสำหรับข้อ 35. – 37.

          (1) 3.24

          (2) 129

          (3) 11.097

          (4) 3.13

35. MSA เท่ากับ

36. จุดวิกฤตที่  a = 0.05  คือ

37. ค่าสถิติทดสอบเท่ากับ

38. จงสรุปผลการทดสอบ


  การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์

          ข้อ 39. – 43. X = ระยะเวลาที่ใช้ลดน้ำหนัก(เดือน) กับ Y = น้ำหนักที่ลดลง (กก.) สุ่มตัวอย่าง 15 คน

                            สมการเชิงเส้นตรงประมาณค่าแสดงความสัมพันธ์ คือ

39. การทดสอบ H0 : b = 0, Ha : b ¹ 0 มีค่าสถิติ T ได้ 11.109 , Sig. = 0.000 ที่ a = 0.05 สรุปผลว่า

          (1) Y ใช้ทำนาย X ได้

          (2) X ใช้ทำนาย Y ไม่ได้

          (3) Y ใช้ทำนาย X ไม่ได้

          (4) X ใช้ทำนาย Y ได้

40. ถ้าใช้ระยะเวลาที่ลดน้ำหนัก เท่ากับ 8 เดือน น้ำหลักที่ลดลงโดยประมาณเท่ากับ

          (1) 3.577

          (2) 14.441

          (3) 0.225

          (4) 1.777


--------------------------------------