การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
ข้อสอบกระบวนวิชา STA 2016(ST206) สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงประมาณ

คำสั่ง ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
        กรณีโจทย์ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีคำตอบที่ถูกต้องให้ระบายตัวเลือกที่ 5
        อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ความน่าจะเป็นและทฤษฎีของเบส์
ข้อ 1. – 8. เปิดตัวสินค้าใหม่ โอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อและไม่ซื้อมีสัดส่วนเท่ากัน คือ 0.5 และ 0.5 กลุ่มลูกค้าที่ซื้อมาจากการที่มีส่วนลด 0.8 ในกลุ่มลูกค้าที่ไม่ซื้อมาจากการที่ไม่มีส่วนลด 0.6 จงหาความน่าจะเป็น
ตัวเลือกสำหรับข้อ 1. – 4.
         (1) 0.1
         (2) 0.4
         (3) 0.2
         (4) 0.3

1. ซื้อ และมีส่วนลด
2. ไม่ซื้อ และมีส่วนลด
3. ซื้อ และไม่มีส่วนลด
4. ไม่ซื้อ และไม่มีส่วนลด

5. มีส่วนลด
6. ไม่มีส่วนลด
7. พบว่า มีส่วนลด จงหาความน่าจะเป็นที่จะไม่ซื้อ
8. พบว่า ไม่มีส่วนลด จงหาความน่าจะเป็นที่จะซื้อ

การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
ข้อ 9. – 14. การเปลี่ยนระดับการวางสินค้าบนชั้นวางทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น เดิมมียอดขายเท่ากับ 180 ชิ้น/เดือน เมื่อเปลี่ยนระดับแล้ว สุ่มตัวอย่าง 100 วัน คำนวณยอดขายเฉลี่ยได้ 185 ชิ้น/เดือน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16 ชิ้น/เดือน

9. ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของยอดขายโดยเฉลี่ยที่แท้จริง คือ10. สมมติฐานรอง (Ha) เพื่อทดสอบว่า การเปลี่ยนระดับการวางสินค้าทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น          
          

11. ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ คือ
          (1) –1.96
          (2) 1.645
          (3) 1.96
          (4) –1.645

13. คำนวณค่าสถิติทดสอบได้เท่ากับ
          (1) 31.25
          (2) 0.3125
          (3) -31.25
          (4) 3.125

          (1) ปฏิเสธ Ho : การเปลี่ยนระดับการวางสินค้าทำให้ยอดขายไม่เพิ่มขึ้น
          (2) ปฏิเสธ Ho : การเปลี่ยนระดับการวางสินค้าทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
          (3) ยอมรับ Ho : การเปลี่ยนระดับการวางสินค้าทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
          (4) ยอมรับ Ho : การเปลี่ยนระดับการวางสินค้าทำให้ยอดขายไม่เพิ่มขึ้น


ข้อ 15. – 20. สถาบันการศึกษา A คาดว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาว่าเท่ากับ 80% จึงสุ่ม
        ตัวอย่างนักศึกษามา 400 คน พบว่า มี 300 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

15. ช่วงความเชื่อมั่น 95% สัดส่วนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ


16. สมมติฐานรอง (Ha) เพื่อทดสอบ สิ่งที่สถาบันการศึกษาคาด     
     
17. ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบ คือ19. คำนวณค่าสถิติทดสอบได้เท่ากับ
          (1) -2.5
          (2) 1.25

          (3) -0.3125
          (4) -1.25         
         
          (1) ปฏิเสธ
Ho สรุปว่า สัดส่วนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 80%
          (2) ยอมรับ Ho สรุปว่า สัดส่วนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เท่ากับ 80%
          (3) ยอมรับ Ho สรุปว่า สัดส่วนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 80%
          (4) ปฏิเสธ Ho สรุปว่า สัดส่วนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เท่ากับ 80%

-------------------------------------------