การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป


คำแนะนำจากติวเตอร์
     กระบวนวิชา ENG1002 นั้นมีน้อง ๆ จำนวนมากที่สอบครั้งเดียวไม่ผ่าน การที่จะทำข้อสอบให้ได้ A นั้น น้อง ๆ จะต้องฝึกทำข้อสอบเก่าหลายๆภาค เพื่อให้ครอบคลุมทุกรูปแบบของโจทย์ข้อสอบ ถึงแม้ว่าขอบเขตข้อสอบยังเหมือนเดิม แต่จุดที่จะออกสอบนั้นอาจจะไม่ซ้ำกัน ดังนั้นจะต้องทำความเข้าใจทุกโครงสร้างให้แม่นยำ รับรองสามารถทำข้อสอบได้ A แน่นอนครับPart 1: Structure (ภาคโครงสร้าง) 
Directions: Choose the best answer.

1. Tom and Jane ____ Japanese food. 
1. has loved
2. loves 
3. love
4. is loving 

2. Alice ____ the doctor next week. 
1. saw 
2. sees 
3. is seeing 
4. has seen 

3. While Daniel was sleeping last night, you ____ me?
1. have called 
2. are calling 
3. called 
4. call 

4. It _____ at the moment. 
1. has rained 
2. is raining 
3. rained 
4. rains 

5. Emma ____ when Logan came home. 
1. sleeps 
2. was sleeping 
3. will be sleeping 
4. would sleep 

6. My sister ____ her hair every morning. 
1. brushes 
2. brush 
3. is brushing 
4. brushed 

7. I _____ to Japan tomorrow. 
1. am moving 
2. have moved 
3. move 
4. moved 

8. ____ you ____ your house last week? 
1. Have, cleaned 
2. Are; cleaning 
3. Did; clean 
4. Do; clean 

9. John ___ me 1,000 baht. 
1. owes 
2. were owed 
3. had been owed 
4. owe 

10. Bob usually ___his car. _
1. had washed 
2. is washing 
3. wash 
4. washes 

11. William _____ TV right now. 
1. watches 
2. watched 
3. is watching 
4. has watched 

12. Biden ____ the 46th president of the United States. 
1. were 
2. are 
3. was 
4. is 

13. Charles Darwin _____ the theory of natural selection. 
1. proposes. 
2. will propose 
3. is proposing 
4. proposed 

14. My parents _____ me next month. 
1. are visiting 
2. visited 
3. have visited 
4. visit 

15. Emma _____ a new house in 2020. 
1. has bought 
2. bought 
3. buys 
4. will buy 

16. Plants _____ oxygen to survive. 
1. need 
2. needed 
3. needs 
4. is needing 

17. While I ____ a picture, my father arrived. 
1. would draw 
2. have drawn 
3. was drawing 
4 had drawn 

18. My pets _____ last night. 
1. died 
2. are dying 
3. die 
4. dies 

19. Christina and Jenny _____ a cup of coffee when their friends showed up. 
1. were drinking 
2. will be drinking 
3. drink 
4. would drink 

20. Logan and William ____ their friend a new microwave two days ago. 
1. gives 
2. gave 
3. will give 
4. have given 
-----------------------
ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ [รับปรึกษาการติวทุกกระบวนวิชา]
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ