การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 
ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไปPart I: Structure (ภาคโครงสร้าง) 
Choose the correct answer. 

1. They wish Jack ____ the exam.
1. will be passed 
2. pass
3. could pass 
4. will pass

2. At 10 o’clock tomorrow, Jane ____ a seminar.
1. has attended 
2. will be attending 
3. attended 
4. attends 

3. ____ is your house? 
1. Whose 
2. Whom 
3. When 
4. Where 

4. Mary _____ her parents last week. 
1. calling 
2. call 
3. calls 
4. called 

5. I _____ when the storm _____ . 
1. was driving; happened 
2. had driven ; had happened 
3. drove; was happening 
4. was driving; had happened 

6. Long _____ the King and the Queen. 
1. lives 
2. will live 
3. lived 
4. live 

7. There was a big flooded in Pattani province; it _____ heavily for many days. 
1. had been raining 
2. rains 
3. would rain 
4. is raining 

8. By the end of this week; Barbara_________ her report. 
1. has finished 
2. will have finished 
3. finished 
4. finishes 

9. Mark said to me, “When will you leave?” 
    Mark asked me when I ____ leave. 
1. would 
2. will 
3. shall 
4. should 

10. Daniel ____ money to charity if he had had some. 
1. donates 
2. would donate 
3. would have donated 
4. will donate 

11. It rained heavily, so he _____ carefully. 
1. had driven 
2. drove 
3. were driving 
4. drive 

12. She has to ready now because everyone ___for her. 
1. waited 
2. had waited 
3. wait 
4. is waiting 

13. I’m tired. I ____ to take a bath. 
1. am going 
2. would go 
3. have gone 
4. goes 

14. ____ book is this. 
1. When 
2. How 
3. Whose 
4. Who 

15. I recommend that you ____ here. 
1. stayed 
2. will stay 
3. have stayed 
4. stay 

16. His friend _____ for him for half an hour! 
1. waits 
2. has been waiting 
3. be waiting 
4. is waiting 

17. Tip _____ on her report all evening. 
1. works 
2. will be worked 
3. has been working 
4. is working 

18. If Jane ____ rich, she _____ around the world. 
1. was; travel 
2. were; would travel 
3. was, will travel 
4. had been; will travel 

19. When I reached the airport, crowds of people _____ at the arrival hall. 
1. were gathering 
2. is gathering 
3. have gathered 
4. gathered 

20. Please be quiet: my son ____ . 
1. slept 
2. sleep 
3. has slept 
4. is sleeping 

----------------------------
ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ [รับปรึกษาการติวทุกกระบวนวิชา]
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ