การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 
ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป


ขอบเขตเนื้อหาและการวัดผลของกระบวนวิชา ENG1002 👉👉สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่
การฝึกทำข้อสอบเก่าเพื่อที่จะประเมินความรู้เกี่ยวกับวิชานี้ว่า น้อง ๆ มีความพร้อมที่จะเข้าสอบจริงหรือไม่
สำหรับประเด็นข้อสอบยังอยู่เหมือนเดิม หัวข้อไหนที่ยังไม่แม่นก็ให้ฝึกท่องจำให้คล่อง
หลังจากทำข้อสอบจบแล้ว 👉👉สามารถตรวจคำตอบได้ที่นี่👈👈
-------------------------------


Part I : Structure (ภาคโครงสร้าง) 
Choose the correct answer.

1. Tidy your room, _____? 
1. don’t you
2. are you 
3. aren’t you
4. will you 

2. ______ should I do to quit smoking? 
1. When 
2. What 
3. Where 
4. Who 

3. ______ phone is it ? 
1 Whose 
2 Where 
3 Who 
4 When 

4. Jack was happy, ____ ? 
1. was he 
2. is he 
3 .wasn’t he 
4. isn’t he 

5 Let’s have some fun, ______? 
1. did we 
2. shall we 
3. could we 
4. are we

6. Lisa said, “I will call you.” 
    Lisa said that she ____ call me. 
1. would 
2. will 
3. can 
4. must 

7. Paula said to me, “Where do they live?” 
    Paula asked me _____ . 
1. that I lived 
2. where they lived 
3. if they lived 
4. where I lived 

8. Bob said, “I have finished the term paper.” 
    Bob said that he ____ the term paper. 
1. had finished 
2. was finishing 
3. finished 
4. had been finishing 

9. John said to me, “Do you love Laura?” 
   John asked me _____. 
1. why you loved Laura 
2. If I loved Laura 
3. that I loved Laura 
4. If you loved Laura 

10. Barbara said to me, “what will you do tomorrow ?” 
     Barbara asked me what I would do ____. 
1. the next day 
2. that day 
3. before 
4. the previous day 

11. We always ____ by bus. We don’t drive. 
1. goes 
2. go 
3. going 
4. have gone 

12. Summer in Thailand _____ around April. 
1. begin 
2. begins 
3. began 
4. would begin 

13. The earth _____ around the sun. 
1. moves 
2. moved 
3. has moved 
4. is moving 

14 “Mom, I’m at the station. I ____ for the train,” 
1. was waiting 
2. am waiting 
3. waited 
4. had waited 

15. They__________ in Thailand since 1990.
1. have lived 
2. live 
3. lived 
4. had lived 

16. Kate is very sociable. She _____ lots of people. 
1. know 
2. will know 
3. had known 
4. knows 

17. My son ___ all the eggs; there are not any left. 
1. eat 
2. will eat 
3. has eaten 
4. are eating 

18. I _________ Sarah for ages. 
1. had not seen 
2. do not see 
3. have not seen 
4. would not see 

19. Jane ____ the letter yesterday. 
1. has posted 
2. posted 
3. post 
4. had posted 

20. I must get back to the office. My boss _____. 
1. waited 
2. is waited 
3. is waiting 
4. will wait 
-----------------------------

ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ [รับปรึกษาการติวทุกกระบวนวิชา]
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ