81. “หากพวกเรายังคงใช้แผนงานที่ไม่มีประสิทธิภาพต่อไป บริษัทก็จะมีส่วนแบ่งตลาดลดลง อัตรากำไร
       ลดลงรายได้ของบริษัทที่ลดลง คุณต้องการที่จะทำงานที่บริษัทแบบนี้หรือ คุณพึงพอใจกับสภาพ
       ความถดถอยแบบนี้หรือ ผมคิดว่าไม่นะ และนี่คือเหตุผลที่ผมมายืนอยู่ที่นี่”

82. “เมื่อกล่าวถึงสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ผมภูมิใจเสนอ คือ
     (1) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต
     (2) สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและ
     (3) เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วย

83. “จงอย่าถามว่าประเทศนี้ให้อะไรกับคุณ แต่จงถามว่าคุณได้อะไรกับประเทศนี้”

84. การดึงดูดความสนใจของผู้ฟังในการนำเสนอกระทำได้หลายวิธี ยกเว้นวิธีใด
(1) เลือกใช้สื่อประกอบที่มีประสิทธิภาพ สื่อดีย่อมสนับสนุนคำพูดของผู้พูดได้เป็นอย่างดี
(2) ทำให้ผู้ฟังรู้สึกตื่นตัวด้วยวิธีการสุ่มผู้ฟังให้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การขอความคิดเห็นฯ
(3) ขอให้ผู้ฟังยกมือขึ้น เพื่อแก้ไขอาการง่วงนอน เบื่อหน่าย หรืออาการใจลอย ฯลฯ
(4) สร้างอารมณ์เครียดยาว ๆ สร้างความขัดแย้ง แล้วแทรกอารมณ์ขันเพื่อผ่อนคลายอารมณ์
(5) ถามคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมเพื่อเรียกร้องความสนใจ

85. รูปแบบการเรียนรู้ของผู้ฟังโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด
(1) การเรียนรู้ด้วยการเคลื่อนไหว
(2) การเรียนรู้ด้วยเสียง
(3) การเรียนรู้ด้วยภาพ
(4) การเรียนรู้ด้วยสื่อผสม
(5) กล่าวถูกต้องทุกข้อ

ข้อ 86. - 92. ใช้ตัวเลือกเหล่านี้สำหรับตอบคำถาม
(1) การประชุมกลุ่มปฏิบัติภารกิจ (Task Force)
(2) การสัมมนา (Seminar)
(3) การประชุมแบบกลุ่มย่อยรวม (Syndicate)
(4) การประชุมปรึกษา (Conference)
(5) การประชุมคณะกรรมการ (Committee Council)
คำถาม : ลักษณะเฉพาะของการจัดการประชุมประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้ มีชื่อเรียกว่าอะไร 

86. สมาชิกกลุ่มมักมีความรู้ความสามารถในหลายอาชีพ มักนิยมใช้แก้ปัญหาระดับชาติ

87. ข้อยุติที่ได้รับมักเป็นข้อยุติที่มีน้ำหนัก เน้นการศึกษาปัญหาในวงที่กว้างขวาง

88. เป็นการประชุมภายใต้การนำของผู้ทรงคุณวุฒิ เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ด้านทฤษฎีแล้วแบ่งสมาชิก  
      เป็นกลุ่มย่อย ๆ แยกกันไปศึกษา แล้วนำผลการศึกษามาแลกเปลี่ยนกัน

89. เป็นการประชุมระหว่างคณะบุคคลที่เป็นตัวแทนองค์กรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยประชุมเกี่ยวกับ
      การวางนโยบายหรือข้อตกลงตัดสินใจร่วมกัน

90. จุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดนโยบาย โดยผลการ
      ประชุมจะนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป

91. การประชุมเพื่อการวางแผนนโยบายการสื่อสารแห่งชาติ ควรจัดการประชุมประเภทใด

92. การประชุมเอดส์โลกที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพ เป็นการจัดการประชุมประเภทใด

93. โดยทั่วไปผู้ฟังมักมีเหตุผลในการถามแตกต่างกันไป ข้อใดกล่าวถูกต้อง
(1) มีข้อสงสัย/ไม่เข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังจากการพูด
(2) แสดงความสนใจในเรื่องที่ได้ยิน
(3) ต้องการสนับสนุน/กระตุ้นให้ผู้พูดพูดต่อ
(4) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
(5) กล่าวถูกทุกข้อ

94. ข้อใดกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวคิดการประชุมในกระบวนวิชา MCS3183 (MCS3301)
(1) การจัดประชุมบ่อยครั้ง ช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น
(2) ถ้ามีกิจกรรมอื่นที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก็ไม่จำเป็นต้องจัดการประชุมทุกครั้ง
(3) บ่อยครั้งที่การประชุมไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมมักละเลยหน้าที่ ของตน 
     ไม่กล้าหรือไม่ยอมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม
(4) เป็นกิจกรรมที่สิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
(5) กล่าวสอดคล้องทุกข้อ

95. Symposium และ Panel Discussion มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันในข้อใด
(1) เน้นหนักการเสนอข้อเท็จจริงและแนวคิดวิชาการเป็นหลักแก่สาธารณชนทั่วไป
(2) มีประธานเปิดการอภิปราย แนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร กล่าวนำสู่การอภิปราย
(3) มีผู้ดำเนินรายการ แนะนำวิทยากร ควบคุมเวลา และสรุปประเด็นสำคัญจากการอภิปราย
(4) มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรผู้นำการประชุม จำนวนประมาณ 2 - 5 คน
(5) ช่วงท้ายจัดให้มีการซักถาม ปรึกษา เสนอข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เรียกว่า Forum

96. Syndicate และ Seminar มีลักษณะร่วมกันที่เด่นชัดในข้อใด
(1) การประชุมอยู่ภายใต้การนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ
(2) ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเพื่อวางแผนการปฏิบัติ วางแผนนโยบายในการบริหาร
(3) ร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาที่คุ้นเคย ที่กำลังประสบอยู่ แล้วนำผลการศึกษามาแลกเปลี่ยน
(4) ใช้เทคนิคจัดอภิปรายแบบแบ่งกลุ่มย่อย (Group Discussion)
(5) ผลการประชุมสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในระดับชาติได้

97. ถ้าต้องการจัดประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร 
      แก่แขกผู้ที่มีเกียรติที่มาเยี่ยมเยียน ควรจัดประชุมแบบใด
(1) Study Group
(2) Workshop
(3) Staff Meeting
(4) Briefing Session
(5) Job Orientation

98. การประชุมที่เน้นการระดมความคิดในการจัดการและบริหารองค์กร จัดเป็นประจำทุก ๆ ทุก ๆ สัปดาห์ 
     หรือทุก ๆ เดือน ขึ้นอยู่กับองค์กรนั้น ๆ ควรจัดแบบใด
(1) Briefing Session
(2) Board of the Company
(3) Study Group
(4) Brainstorming
(5) Project Orientation

99. ข้อใดกล่าวสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ “การประชุมเพื่อระดมความคิด” ที่ดี
(1) อย่างน้อย 60% ของผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ควรมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อประชุมล่วงหน้า
(2) ควรใช้สถานที่ที่ไม่ใช่ที่ทำงานประจำ และควรทำในช่วงหลังเลิกงาน
(3) ผู้เข้าร่วมไม่ควรแตกต่างกันในเรื่องตำแหน่งงานเพื่อลดความกดดันในการแสดงความคิด
(4) เน้นการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นอย่างเต็มที่
(5) ไม่มีข้อใดกล่าวสอดคล้อง

100. การประชุมที่มีประสิทธิผล ต้องอาศัยปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ข้อใดถูกต้อง
(1) เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัด ผู้เข้าร่วม ผู้นำ เลขานุการ และทุกคนที่เกี่ยวข้อง
(2) จำเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
(3) ไม่ควรมีการกำหนดผลการประชุมล่วงหน้า
(4) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องทราบวาระการประชุมล่วงหน้า ร่วมแสดงความคิดเห็นปราศจากอคติ และคำนึงถึง
      ผลประโยชน์ส่วนตัว
(5) ถูกทุกข้อ
---------------------
--------------------
ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ [รับปรึกษาการติวทุกกระบวนวิชา]
  • สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
  • ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170,MCS3183,MCS1350
  • ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
  • ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
  • ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
  • นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ