61. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของการฟังอย่างจำแนก (Discriminative Listening)
(1) ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบในการพูด ดูความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อต่าง ๆ
(2) ให้ความสำคัญกับสาระของเนื้อหา จับประเด็นสำคัญในเนื้อหาสารเหล่านั้นให้ได้
(3) อาจมีการถามคำถามบ้างในส่วนที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ เพื่อความกระจ่างชัดของข้อมูล
(4) เหมาะสำหรับการฟังสารประเภทโน้มน้าวใจ เช่น การหาเสียงเลือกตั้ง
(5) กล่าวถูกทุกข้อ

62. ขั้นตอนพื้นฐานในหลัก “การฟังแบบเบ็ดเสร็จ (H-E-A-R)” ที่ง่ายต่อการฝึกฝนคือข้อใด
(1) การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการพูดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาก่อน
(2) คาดเดาเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของเนื้อหา
(3) แสดงออกถึงความสนใจและความตั้งใจฟัง เช่น พยักหน้า เอ่ยวลีสั้น ๆ - หรือครับ อืมฯ
(4) หมั่นสรุปใจความสำคัญของเนื้อหาสาระเป็นระยะ ๆ
(5) ไม่มีข้อใดถูก

63. อักษร E ใน LADDER “กฎบันได 6 ขั้น สู่ความสำเร็จในการฟัง” ใช้แทนคำศัพท์ในข้อใด
(1) Emotion
(2) Expectation
(3) Evaluation
(4) Estimate
(5) Exception

64. หัวใจสำคัญในการพูดทางโทรศัพท์คือ ผู้พูดต้องมี “A voice with a smile” คำพูดดังกล่าว หมายถึงลักษณะการพูดที่สอดคล้องกับวิธีการในข้อใดมากที่สุด
(1) ผู้รับสายต้องมีอารมณ์ขัน สร้างรอยยิ้มให้กับผู้โทรเข้ามาได้บ้างตามสมควร
(2) ผู้รับสายต้องแสดงออกถึงความสนิทสนมคุ้นเคย และสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง
(3) ผู้รับสายต้องพยายามปรับเสียงตนเองให้ร่าเริง แจ่มใส ประหนึ่งกำลังยิ้มอยู่ขณะที่พูด
(4) ผู้รับสายต้องแสดงออกถึงความพร้อมทางด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไว้คอยให้บริการ
(5) ผู้รับสายต้องแสดงออกถึงความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้

65. แนวคิดการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการพูดทางโทรศัพท์ต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวผิด
(1) ใช้คำว่า “เรียนสาย” เพื่อแสดงความเคารพแก่บุคคลที่มียศ ตำแหน่ง หรืออาวุโสมากกว่า
(2) ให้เกียรติผู้ที่โทรเข้ามาโดยใช้คำว่า “คุณ” โดยตามด้วยชื่อของบุคคลที่คุยด้วยเสมอ
(3) ไม่ควรใช้คำที่สั้นกระชับเกินไป จนอาจทำให้คู่สนทนาตีความหมายผิดเพี้ยนไปได้
(4) ในการสอบถามชื่อผู้ที่โทรเข้า ไม่ควรใช้วลี “โทษนะคะ จากไหนคะ”
(5) กล่าวถูกทุกข้อ

66. ในการสะกดชื่อ “SUTEE” ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
(1) Singapore - Uncle - Thailand - England - England
(2) Sun - Uncle - Thailand - 2 Eggs
(3) Sugar - Uncle - Tare - Double Easy
(4) S - U - T - E - E
(5) กล่าวถูกทุกข้อ

ข้อ 67. - 71. ใช้ตัวเลือกเหล่านี้สำหรับตอบคำถาม

(1) ใช้กับการสัมภาษณ์งานระดับตำแหน่งที่ไม่สูงนัก และเป็นตำแหน่งที่ไม่ยุ่งยากในการแยกแยะ 
      คุณสมบัติและทักษะของผู้สมัครตำแหน่งนั้น เช่น พนง.พิมพ์ดีด หรือเสมียน เป็นต้น

(2) มักจะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ก่อน เพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ว่ามีคุณสมบัติ 
     เหมาะสมเพียบพร้อมก่อนที่จะทำการนัดหมายมาสัมภาษณ์ต่อไป

(3) ผู้สัมภาษณ์จะเปิดโอกาสให้ผู้รับการสัมภาษณ์ได้ศึกษานโยบายและข้อมูลที่สำคัญก่อนแล้วจึงให้ 
     ทดลองสาธิตหรือแสดงความสามารถในวิชาชีพ ในตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนั้น

(4) ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์พิจารณาสถานการณ์หนึ่ง ๆ แล้วสังเกตพฤติกรรมดูการแก้ไขปัญหา ประเมิน
     การแสดงออก ท่าทาง ความคิดสร้างสรรค์ ความรอบคอบในการแก้ปัญหา

(5) เป็นการสอบสัมภาษณ์หมู่ โดยทีมผู้สัมภาษณ์จะถูกมอบหมาย และแยกคำถามตามความถนัดของผู้
     สัมภาษณ์ซักถามคำถามเพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คำถาม : ลักษณะเฉพาะของการสอบสัมภาษณ์ต่อไปนี้ จัดเป็นการสอบสัมภาษณ์ประเภทใด

67. การสอบสัมภาษณ์แบบประเมินผล (Assessment Centers)
68. การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดออก (Screening Interview)
69. การสอบสัมภาษณ์แบบมีการวางแผน (Structured Interview)
70. การสอบสัมภาษณ์แบบสมมุติเหตุการณ์ (Situational Interview)
71. การสอบสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One-to-One Interview)

72. พฤติกรรมข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติในกรณีที่ไปรับการสัมภาษณ์เพื่อการสมัครงาน
(1) ควรไปถึงสถานที่สัมภาษณ์ก่อนเวลานัดหมายพอสมควร ~1 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย
(2) ควรเดินสำรวจสภาพในสำนักงาน เพื่อหาข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ให้มากที่สุด
(3) พูดคุยกับพนักงานในบริษัทให้มากที่สุดเพื่อแสดงบอกถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(4) หาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ว่าคือใคร ตำแหน่งผู้บริหารตำแหน่งอะไร
(5) ใช้เวลาในห้องน้ำเตรียมความพร้อม ทำความสะอาดร่างกายให้นานที่สุดเพื่อฆ่าเวลา

73. ข้อใดไม่สอดคล้องกับแนวทางที่เหมาะสมในการตอบคำถามในการสัมภาษณ์งาน
(1) ไม่ควรวิจารณ์สถานที่ทำงานเก่า/นายจ้างคนเก่าอย่างเด็ดขาดถึงแม้จะเป็นความจริง
(2) แสดงถึงความทะเยอทะยาน มุ่งมั่งที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานที่สมัคร
(3) แสดงออกถึงความใส่ใจในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและตำแหน่งงานที่สมัคร
(4) หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงข้อเสียหรือข้อด้อยของตนเองในบางเรื่องที่ไม่มีผลต่อการทำงาน
(5) แสดงออกถึงความกระตือรือร้น เช่น สอบถามถึงสวัสดิการที่จะได้จากการทุ่มเทการทำงาน

74. การเขียนจดหมายตอบหลังจากการสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด
(1) กล่าวขอบคุณที่เปิดโอกาสให้เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำลังรอฟังผลอยู่อย่างตั้งใจ
(2) อ้างอิงถึงบุคคลที่แนะนำที่มีความสัมพันธ์กับผู้สัมภาษณ์เพื่อความรู้สึกพิเศษที่อาจเกิดขึ้น
(3) ย้ำถึงความสนใจและความตั้งใจจริงในการสมัครเข้าทำงานตำแหน่งนั้น ๆ
(4) ย้ำเตือนถึงจุดเด่นที่สำคัญของคุณสมบัติของผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
(5) เพิ่มเติมคุณสมบัติเด่นที่ไม่มีโอกาสได้นำเสนอหรือตกหล่นในระหว่างการสัมภาษณ์

75. คำศัพท์ในข้อใดไม่สอดคล้องกับข้ออื่น ๆ
(1) Silent Language
(2) Paralanguage
(3) Meta-Language
(4) Read between the lines
(5) สอดคล้องทุกข้อ 

ข้อ 76 - 78. ใช้ตัวเลือกเหล่านี้ตอบคำถาม
(1) แผนภูมิแสดงการกระจาย (Scatter grams)
(2) แผนภูมิเส้น (Line Chart)
(3) แผนภูมิแท่งแนวนอน (Column Chart)
(4) แผนภูมิวงกลม (Pie Chart)
(5) ถูกทั้งข้อ 3 และ ข้อ 4
คำถาม : ลักษณะของข้อมูลต่อไปนี้ ควรนำเสนอด้วยแผนภูมิชนิดใด

76. ข้อมูลที่ต้องการให้เห็นความแตกต่างของปัจจัยต่าง ๆ เปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นทั้งหมด
77. ข้อมูลที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสิ่งที่เสนอ
78. การนำเสนอยอดขายสินค้า A, B, และ C ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

ข้อ 79 - 83. ใช้ตัวเลือกเหล่านี้ตอบคำถาม

(1) การใช้โครงสร้างประโยคที่เหมือน
(2) การใช้องค์ประกอบสามส่วน
(3) การใช้บทขัดแย้ง
(4) การใช้คำถามเชิงโวหาร
(5) กล่าวสอดคล้องทุกข้อ

คำถาม : ข้อความเหล่านี้มีลักษณะการใช้โวหารแบบใดตามหลักวาทศิลป์ของชาวกรีกโบราณ

79. “เราจะทำงานอย่างหนัก เราจะทำงานอย่างชาญฉลาด เราจะสร้างอนาคตที่ดีกว่า เพื่อหน่วยงาน และ
      องค์กรชองเรา และท้ายที่สุดเพื่อตัวเราเอง”
80. “จงมีชีวิตอยู่อย่างอิสรภาพ มิเช่นนั้น ก็อย่ามีชีวิตอยู่เสียเลย”
------------------------------


-------------------------------
ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ [รับปรึกษาการติวทุกกระบวนวิชา]
  • สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
  • ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170,MCS3183,MCS1350
  • ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
  • ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
  • ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
  • นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ