คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

ข้อ 1. - 6. ใช้ตัวเลือกเหล่านี้สำหรับตอบคำถาม
(1) Meta Language
(2) Social Distance
(3) Sensitivity
(4) Empathy
(5) Overgeneralization
        คำถาม : ข้อความต่อไปนี้สอดคล้องกับคำศัพท์เทคนิคในข้อใด

1. ความพยายามนำลักษณะของคน/วัตถุ/สถานที่ เพียงคนเดียว/สิ่งเดียว/แห่งเดียว ไปสรุปรวมทั้งหมด 
    โดยละเลยความเป็นเอกภาพของแต่ละสิ่ง

2. ความสามารถในการตีความหรือเข้าถึงเนื้อหาสาร เนื่องจากบางครั้งในการสื่อสาร ผู้สื่อสารอาจไม่ได้
    ต้องการสื่อความหมายตามเนื้อหาของวัจนภาษาที่ปรากฏก็ได้

3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติข้อหนึ่งที่คู่สื่อสารพึงมี โดยหมั่นสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิด
   ขึ้นกับฝ่ายตรงข้าม เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารที่สอดคล้อง

4. ก่อนที่จะทำการสื่อสาร ผู้สื่อสารควรตั้งคำถามตัวเองเสมอว่า “ถ้าเราเป็นผู้ฟังหรือผู้รับสาร แล้วเราได้ยิน
    หรือได้รับสารที่เราจะส่งออกไป เราจะเกิดความรู้สึกอย่างไร”

5. ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างบุคคลในการปฏิสัมพันธ์ที่นำมาประยุกต์ใช้กำหนดความกว้างของเคาน์เตอร์
    ระหว่างพนักงานต้อนรับกับผู้ใช้บริการ

6. แนวคิดดังกล่าวช่วยให้สถานการณ์ในการสื่อสารดีขึ้นได้ กรณีร้ายแรงถึงขั้นแตกหัก ความรู้ดังกล่าวจะ
    ช่วยให้บรรยากาศในการสื่อสารไม่ตึงเครียดหรือผ่อนหนักเป็นเบาได้

7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามแนวคิดเกี่ยวกับแบบจำลองการสื่อสารเบื้องต้น
(1) ทุกองค์ประกอบในแบบจำลองล้วนมีลักษณะเฉพาะที่จะเอื้อต่อความสำเร็จในการสื่อสาร
(2) คู่สื่อสารที่ทำหน้าที่ทั้งผู้รับและส่งสารในขณะเดียวกัน เราเรียกว่า Transceivers
(3) Sender จะต้องมีคุณสมบัติในการสื่อสารที่สำคัญประเด็นหนึ่ง คือ ความไวต่อคู่สื่อสาร
(4) Receiver ต้องแสดง Feedback ที่ชัดเจน เพื่อให้ทั้งคู่ดำเนินการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
(5) กล่าวถูกต้องทุกข้อ

8. ตามแนวคิดเกี่ยวกับ “ทฤษฎีข่าวสาร” กับการสื่อสาร ข้อใดกล่าวถูกต้อง
(1) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพูดในงานสื่อสารมวลชน เช่น การรายงานข่าว เป็นต้น
(2) เน้นว่าวิธีที่จะช่วยทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารข้อมูลข่าวสารแบบซ้ำ ๆ
(3) เน้นหนักการสื่อสารข้อมูลข่าวสารละเอียดถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเพียงใด
(4) ทฤษฎีเน้นสาร เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจ
(5) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด Entropy เมื่อนำมาประยุกต์เข้ากับการสื่อสาร
(1) Entropy เกิดขึ้นเมื่อการสื่อสารมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับ
(2) วิธีลด Entropy คือ การป้อนผลของการสื่อสารเข้าสู่ระบบอีกครั้งและการสื่อสารแบบซ้ำ ๆ
(3) การส่งถ่ายข้อมูลที่มีลำดับขั้นตอนสลับซับซ้อนมากขึ้นยิ่งส่งผลให้ Entropy มากขึ้น
(4) นำแนวคิดไปประยุกต์ใช้โดยการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น
(5) กล่าวถูกต้องทุกข้อ

10. ตามแนวคิดด้านความปลอดภัย & ความก้าวหน้าของ Maslow ข้อใดกล่าวถูกต้อง
(1) ความต้องการความก้าวหน้าและความปลอดภัยของคนเราจะแปรผกผันกันตลอดเวลา
(2) ความก้าวหน้าในการสื่อสารจะลดลง เมื่อคู่สื่อสารให้ความร่วมมือและทำความเข้าใจกัน
(3) นำมาประยุกต์ใช้ได้ คือ บุคคลควรติดต่อกับผู้อื่นโดยคำนึงถึงระดับความก้าวหน้าในความสัมพันธ์
              ในการสื่อสารเป็นสำคัญ จะส่งผลทำให้ความปลอดภัยในชีวิตเพิ่มมากขึ้น
(4) ทั้งความก้าวหน้าและปลอดภัยส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคู่สื่อสาร
(5) ไม่มีข้อใดถูก

11. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวคิดพื้นฐานกระบวนการสื่อสารกับตนเอง & ระหว่างบุคคล
(1) การสื่อสารนับเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(2) การพูดของมนุษย์-การมีปฏิกิริยาโต้ตอบโดยการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นท่าทางประกอบ
(3) หน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดในการสื่อสารของมนุษย์ คือ Inside-personal Communication
(4) หน่วยพื้นฐานที่แสดงความสัมพันธ์ของมนุษย์ คือ Interrelation Communication
(5) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง


ข้อ 12. - 19. ใช้ตัวเลือกเหล่านี้สำหรับตอบคำถาม
(1) บริเวณปกปิด (Hidden Area)
(2) บริเวณลี้ลับ (Unknown Area)
(3) บริเวณเปิดเผย (Free Area)
(4) บริเวณปิดบัง (Closed Area)
(5) บริเวณจุดบอด (Blind Area)
คำถาม : ข้อความต่อไปนี้สอดคล้องกับบริเวณใดตามทฤษฎี “หน้าต่างหัวใจของโจแฮรี่”

12. ในบริเวณดังกล่าว จะแปรตามความสนิทสนมหรือความสัมพันธ์ของคู่สื่อสาร คือ ถ้าคู่สื่อสารเริ่มมีความ
     สนิทสนมกันเท่าไร บริเวณดังกล่าวก็จะหดตัวแคบลงตามไปด้วย

13. สุณี ป่วยเป็นโรคทางจิต ทุกครั้งที่เธออยู่ในที่แคบ ๆ เธอจะรู้สึกหวาดกลัว ผวาเหมือนจะมีใครมาทำร้าย
     ดังนั้น เธอจึงเลือกที่จะทำงานในบริษัทที่ไม่มีลิฟต์โดยไม่บอกให้ใครรู้

14. บ่อยครั้ง คนเราหาเหตุผลให้กับเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองไม่ได้ เช่น ทำไมบางคนถึงเกลียด 
      ทุเรียน ในขณะที่ทุเรียนได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาแห่งผลไม้

15. บุคลิกภายนอกที่ดีของคนเราสามารถสร้างขึ้นได้ง่ายดาย เพียงรู้จักแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับ
     รูปร่างลักษณะของตน และสอดคล้องกับกาลเทศะ

16. การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ห่วงใยความรู้สึกของคนรอบข้าง เพราะบ่อยครั้ง
     ที่เรามักทำให้คนอื่นไม่พอใจหรือไม่สบายใจได้โดยที่เราเองไม่รู้ตัว

17. การเอาใจใส่ต่อสุขภาพพื้นฐานส่วนตัว นับเป็นการเสริมสร้างบุคลิกให้กับตนเองได้เช่นกัน เช่น การทำ-
     ความสะอาดร่างกาย อาบน้ำ แปรงฟันทุกครั้งก่อนออกจากนอกบ้าน ย่อมทำให้การคบหาสมาคมกับ
     ผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรค หรือเป็นที่รังเกียจของสังคม

18. บริเวณที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคล สถานการณ์ และวุฒิภาวะ
(1) บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 3
(2) บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 4
(3) บริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 3
(4) บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2
(5) ถูกต้องทุกข้อ

19. ทุกบริเวณล้วนส่งผลต่อความสำเร็จต่อการติดต่อสื่อสารต้องให้ความสำคัญ เรียนรู้และปรับใช้ให้เหมาะ
      สมในแต่ละสถานการณ์ ยกเว้นข้อใด
(1) บริเวณที่ 1
        (2) บริเวณที่ 2
        (3) บริเวณที่ 3
(4) บริเวณที่ 4
        (5) บริเวณที่ 5

20. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคองค์ประกอบ 7 ประการของการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผลทั้ง 2 คำ
(1) ความกะทัดรัด-Conciseness, ความพิจารณาไตร่ตรอง-Consideration
(2) ความเป็นรูปธรรม-Concreteness, ความสมบูรณ์ครบถ้วน-Completeness
(3) ความประนีประนอม-Compromise, ความสัมพันธ์ของเนื้อหา-Compatibility
(4) ความชัดแจ้ง-Clarity, ความประนีประนอม-Compromise
(5) ความถูกต้อง-Correctness, ความสุภาพอ่อนน้อม-Courtesy
----------------------


ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ [รับปรึกษาการติวทุกกระบวนวิชา]
  • สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
  • ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170,MCS3183,MCS1350
  • ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
  • ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
  • ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
  • นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ