แนวคำตอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 (English for Teachers 2 : CEN2102) ภาค 1/64


ภาค 1/64 สอบไปเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 14.00-16.30
กำหนดภาคซ่อม 1/64 จะสอบวันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 9.30-12.00

คำชี้แจงแถลงไขจากติวเตอร์
สำหรับ CEN2102 ปัจจุบันมีน้อง ๆ ที่เป็นรหัสเก่ายังสอบไม่ผ่าน ทำให้บางคนไม่สามารถยื่นขอฝึกสอนได้ สำหรับข้อสอบวิชานี้เป็นอย่างไร คนที่สอบ ๆ หลายครั้งก็น่าจะพอทราบดี สาเหตุที่ทำข้อสอบไม่ผ่าน คือ ตอบไม่ตรงคำถาม หรือ แปลโจทย์และตัวเลือกไม่ออกว่าหมายถึงอะไร ดังนั้น จึงควรดูคำบรรยายของอาจารย์ให้ละเอียด เพราะข้อสอบมีหลายประเด็น เช่น บางข้อทดสอบความรู้ทางไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค บางข้อทดสอบความเข้าใจของเนื้อหาที่เรียน เป็นต้น
          เพื่อไม่ให้เสียเวลา ผมจะนำข้อสอบภาค 1/64 มาอธิบาย(บางข้อ) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับน้อง ๆ ในการสอบในภาคถัดไป อย่างไรก็ตาม ข้อสอบอาจเปลี่ยนคำถามได้เสมอ เพราะประเด็นที่จะถามนั้นมีมากมาย ดังนั้น น้อง ๆ จะต้องทุ่มเท ทบทวนเนื้อหาให้ครบทุกแง่ทุกมุม จึงจะสามารถทำข้อสอบวิชานี้ให้ผ่านได้นะครับ
          หากน้อง ๆ ที่ประสงค์จะติวเพื่อที่จะทำข้อสอบให้ผ่านรอบเดียว ต้องติดต่อติวเตอร์นัดติวตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ เพราะเนื้อหาค่อนข้างเยอะ ขอบเขตข้อสอบก็กว้าง ข้อสอบปรับเปลี่ยนทุกภาค
          มีข่าววงในว่า วิชานี้อาจารย์จะเปลี่ยนเป็นเขียน และให้สอบที่มหาวิทยาลัย โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะอะไร บางคนก็อาจจะพอรู้มาบ้างแล้ว
-------------------------

คำสั่ง
Read each question and choose the best answer(s) to each question. 
(จงอ่านคำถามแต่ละข้อและเลือกคำตอบที่ดีที่สุดของแต่ละคำถาม)
*****NOTE: Be aware that some questions may have more than one correct answer.
(หมายเหตุ : จงระวังไว้ว่าบางคำถามอาจจะมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 คำตอบ)
-----------------------

1. "Intelligence is usually defined as the ability to answer items on a traditional IQ test. Teachers need to be aware that students are able to exhibit their intelligence in multiple ways. Howard Gardner showed insight and compassion in developing a multiple intelligence theory. Gardner has argued that humans have at least eight distinct intelligences relating to their abilities: (1) linguistic, (2) logical-mathematical, (3) spatial, (4) bodily-kinesthetic, (5) musical, (6) interpersonal, (7) intrapersonal, (8) naturalist. Gardner (2003) also is investigating whether a spiritual or existential intelligence may satisfy his criteria for individual intelligences. " 
Which should not be the title for the given passage?
1. Multiple Intelligence Test
2. Multiple Intelligence Theory
3. Howard Gardner’s Multiple Intelligent Life 
4. Human Intelligences
5. Gardner: The Intelligent Man
คำถาม
Which should not be the title for the given passage?
(ข้อไหนไม่ควรเป็นชื่อเรื่องจากเนื้อเรื่องที่ให้มา)
คำตอบ คือ ตัวเลือก 1, 3, และ 5
1. Multiple Intelligence Test (แบบทดสอบพหุปัญญา)
2. Multiple Intelligence Theory (ทฤษฎีพหุปัญญา)
3. Howard Gardner’s Multiple Intelligent Life (ชีวิตพหุปัญญาของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์)
4. Human Intelligences (ปัญญาต่าง ๆ ของมนุษย์)
5. Gardner: The Intelligent Man (การ์ดเนอร์ : คนฉลาด)
     ดังนั้น ชื่อเรื่องที่ควรจะเป็น คือ Multiple Intelligence Theory กับ Human Intelligences

2. "Gardner (2003) also is investigating whether a spiritual or existential intelligence may satisfy his criteria for individual intelligences." 
What could be inferred from the given sentence?
1. Humans definitely have nine intelligences.
2. Spiritual intelligence is one of the intelligences.
3. Gardner thought he had spiritual or existential intelligence. 
4. Humans possibly have nine intelligences.
5. Spiritual intelligence may be one of the intelligences.
คำถาม
What could be inferred from the given sentence?
(จากประโยคที่ให้มาสรุปว่าอะไรดี)
คำตอบ คือ ตัวเลือกที่ 5
Spiritual intelligence may be one of the intelligences.
(ความฉลาดทางจิตวิญญาณอาจจะเป็นหนึ่งในบรรดาความฉลาดต่าง ๆ ได้)

3. "Both fears of success and failure can keep teachers from putting forth their best efforts." 
What does the word “their” refer to?
1. fears
2. efforts
3. students 
4. teachers
5. none of the above 
คำถาม
What does the word “their” refer to? (คำว่า “their” แทนคำใดในประโยค)
คำตอบ คือ teachers
. "Both fears of success and failure can keep teachers from putting forth their best efforts." (ทั้งกลัวสำเร็จและกลัวล้มเหลวสามารถปิดกั้นครูจากพัฒนาตามความพยายามที่ดีที่สุดของพวกเขา(their) 
ดังนั้น พวกเขาในที่นี้หมายถึงพวกครู(teachers)

4. "The end of class is a time when a student senses the end of the periods and prepares in advance to disengage themselves from the lessons." 
What does the word “themselves” in the given sentence refer to?
1. prepares 
2. lessons
3. periods
4. senses
5. none of the above
คำถาม
What does the word “themselves” in the given sentence refer to?
(คำว่า “themselves” แทนคำใดในประโยค)
คำตอบ คือ none of the above (ไม่มีข้อใดถูก)
คำตอบที่ถูก คือ students 
*** โปรดดูเอกสารของอาจารย์หน้าที่ 8 ครับน้อง

5. Please select the examples of self-motivated teachers who are committed to their profession.
1. Teachers prepare lessons in the last minute prior to class. 
2. Teachers provide one-on-one assistance when needed. 
3. Teachers neglects a student who needs extra individual attention. 
4. Teachers thrive on interactions with students.
5. Teachers continue to learn from various sources of knowledge.
คำถาม
กรุณาเลือกตัวอย่างของครูที่มีแรงจูงใจในตนเองที่ทุ่มเทต่อวิชาชีพ
1. Teachers prepare lessons in the last minute prior to class. 
(ครูเตรียมบทเรียนในนาทีสุดท้ายก่อนเข้าชั้นเรียน)
2. Teachers provide one-on-one assistance when needed. 
(ครูให้ความช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวเมื่อจำเป็น)
3. Teachers neglects a student who needs extra individual attention. 
(ครูละเลยนักเรียนที่ต้องการความสนใจส่วนตัวเป็นพิเศษ)
4. Teachers thrive on interactions with students.
(ครูมีความสุขในการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน)
5. Teachers continue to learn from various sources of knowledge.
(ครูไม่หยุดที่จะเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ)
คำตอบ คือ ตัวเลือก 2, 4, 5
------------------------

ขอให้น้อง ๆ สอบผ่านทุกคนนะครับ