แนวคำตอบกระบวนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู 1 (English for Teachers 1 : CEN2101) ภาค 1/64


ภาค 1/64 สอบไปเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 9.30-10.30
ภาคซ่อม 1/64 จะสอบวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 9.30-10.30

คำชี้แจงแถลงไข
     กระบวนวิชา CEN2101 นั้น ยังมีนักศึกษาหลักสูตรเก่าที่ยังไม่ผ่านอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งทำให้นักศึกษาไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อฝึกสอนได้ ดังนั้นผมจึงได้ลงข้อสอบเก่าและแนวคำตอบ(บางส่วน) เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ส่วนสาเหตุที่สอบไม่ผ่านนั้น ทุกคนก็รู้ๆกันอยู่ว่า ไม่สามารถแปลคำถามหรือตัวเลือกได้ เนื่องจากพื้นฐานคำศัพท์อาจจะไม่มากพอ ถึงแม้ว่าจะเข้าใจเนื้อหาที่บรรยายดีแล้วก็ตาม
     สำหรับนักศึกษาที่ต้องการผ่านวิชานี้ ก็อาจจำเป็นต้องติว เพื่อจะได้เข้าใจการวิเคราะห์ข้อสอบ และควรสอบผ่านวิชานี้ให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้ไปฝึกสอนเพื่อเป็นแม่พิมพ์ของชาติที่กำลังขาดแคลนอยู่ ณ ขณะนี้ เป็นลำดับต่อไป หากมีความประสงค์จะติวเพื่อต้องการให้สอบผ่านชัวร์ ให้ติดต่อติวตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะเนื้อหาค่อนข้างเยอะอยู่ครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

หมายเหตุ 
ข้อสอบมีหลาย Part ครับ แต่จะยกมาอธิบายเฉพาะ Part 1 มีดังต่อไปนี้

Part 1: General Comprehension of Education
(ส่วนที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)


1. Karakate graduated her upper secondary school, so now she wants to study to be a professional archaeologist and work in academic field after her graduation. 
Which is the most suitable for her needs? 
1. higher education
2. non-formal education
3. informal education
4. vocational and technical education
คำถาม
การะเกดสำเร็จการศึกษามัธยมปลาย ดังนั้น ตอนนี้หล่อนต้องการที่จะศึกษาที่จะเป็นนักโบราณคดีที่มีความเชี่ยวชาญและทำงานในด้านวิชาการหลังจากสำเร็จการศึกษา
ข้อใดคือสถาบันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของหล่อน(การะเกด)
1. higher education (การศึกษาระดับอุดมศึกษา)
2. non-formal education (การศึกษานอกระบบ)
3. informal education (การศึกษาตามอัธยาศัย)
4.vocational and technical education (การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวะ)
คำตอบ คือ higher education
***โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารของอาจารย์ หน้า 3***
------------------------

2. “Learning is based on how the individual interprets and creates the meaning of his or her experiences.”
According to the statement above, to which learning theory is referred?
1. constructivism 
2. cognitivism 
3. behaviorism
4.social constructivism
คำถาม
การเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานว่าผู้เรียนแต่ละคนนั้นตีความและสร้างสรรความหมายจากประสบการณ์ของเขาหรือหล่อนได้อย่างไร
ตามข้อความข้างต้น อ้างอิงจากทฤษฎีการเรียนรู้ข้อใด
คำตอบ คือ constructivism เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแปลความและสร้างความรู้ใหม่จากประสบการณ์ของแต่ละคน
***โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารของอาจารย์ หน้า 12***
                                                                      ------------------------

3. Which interval years of study does not belong to compulsory education?
1. Primary Education Grades 1-3 
2. Secondary Education Grades 1-3 
3. Secondary Education Grades 4-6 
4. Primary Education Grades 4-6

คำถาม
ช่วงปีของการศึกษาใดไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ
คำตอบ คือ Secondary Education Grades 4-6 (การศึกษาระดับมัธยม 4-6)
***โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารของอาจารย์ หน้า 1***
-------------------------

4. Which is not the effect from Four Perspectives of Educational Technology?
1. teachers and students leaving the world of work 
2. newer and more updated media
3. the change of business platform and industry practices 
4. instructional systems in education and training

คำถาม
ข้อใดไม่ใช่ผลจากแง่มุมของเทคโนโลยีการศึกษา 4 ด้าน
คำตอบ คือ teachers and students leaving the world of work (ครูและนักเรียนออกจากโลกแห่งการทำงาน) 
***โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารของอาจารย์ หน้า 33-36***
-----------------------------

5. Which does not show how teachers can influence students?
1. Teachers provide great education, and mold the students to become great human. 
2. Teachers work on their own regardless of parents’ cooperation.
3. Teachers inspire students and guide them towards their interest.
4. Teachers contact to the guardian when they spot behavioral disabilities in child.
คำถาม
ข้อใดไม่ใช่การแสดงให้เห็นว่าครูสามารถมีอิทธิพลต่อนักเรียนได้อย่างไร
คำตอบ คือ Teachers work on their own regardless of parents’ cooperation.(ครูทำงานของตนเองโดยไม่คำนึกถึงความร่วมมือของผู้ปกครอง) 
***โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารของอาจารย์หน้า 14-16***
-----------------------

6. Which learning area is not prescribed in Basic Education Core Curriculum?
1. Mathematics
2. Occupations and Technology 
3. Health and Sports Education 
4. Social Studies, Religion and Culture
คำถาม
วิชาใหนไม่ใช่วิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำตอบ คือ Health and Sports Education ที่ถูกคือ Health and Physical Education 
***โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารของอาจารย์หน้า 63***
----------------------

7. “Rueng-rit is studying in undergrad level. He is majoring in Sports Science”
     Which educational institute might Rueng-rit be in?
1. Sukhothai Non-formal and Informal Education Center 
2. Chulalongkorn University Demonstration School 
3. Fitness First Sports Center
4. Mahidol University
คำถาม
เรืองฤทธิ์กำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัย เขากำลังศึกษาวิชาเอกวิทยาศาตร์การกีฬา
เรืองฤทธิ์อาจจะอยู่ในสถาบันการศึกษาในข้อใด
คำตอบ คือ Mahidol University (มหาวิทยาลัยมหิดล)
***โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารของอาจารย์หน้า 61***
------------------------

8. Which is true? 
1. For the beginning language learners, mistakes are acceptable and unworried.
2. Language learners have to think as fast as they can while communicating English.
3. Two-way communication does not matter for language skills development.
4. Learning vocabulary without context is one of the best way to improve language proficiency.
คำถาม
ข้อใดเป็นความจริง
คำตอบ คือ For the beginning language learners, mistakes are acceptable and unworried. (สำหรับผู้เรียนภาษาเริ่มต้นนั้น ข้อผิดพลาดต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้และไม่ต้องวิตกกังวล)
***โปรดอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมในเอกสารของอาจารย์หน้า 40***
-------------------------

9. How can the classroom action research help teachers in career advancement?
1. It directly helps develop school administration.
2. It helps teachers try out different methods and approaches for teaching.
3. It helps a school principal improve his learning.
4. It helps teachers explore and examine aspects of educational management.
คำถาม
การวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียนสามารถช่วยครูในความก้าวหน้าด้านอาชีพได้อย่างไร
คำตอบ คือ It helps teachers explore and examine aspects of educational management. (การวิจัยในชั้นเรียนช่วยครูในการสำรวจและตรวจสอบแง่มุมต่างๆของการจัดการด้านการศึกษา
***โปรดอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมในเอกสารของอาจารย์หน้า 37***
-----------------------

10. Which organization has the authority to provide a teaching license in Thailand?
1. Educational Service Area Office
2. Teacher’s Association of Thailand 
3. The Teachers Council of Thailand 
4. The Ministry of Education
คำถาม
องค์กรใดมีอำนาจออกใบอนุญาตวิชาชีพครูในประเทศไทย
คำตอบ คือ The Teachers Council of Thailand (คุรุสภาไทย)
***โปรดอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมในเอกสารของอาจารย์หน้า 105***
-----------------------

ขอให้ทุกคนโชค A นะครับ (ติวเตอร์แบงค์)