81. การที่โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนประถมช่วยกันเก็บขยะในที่สาธารณะ คือ วิธีการใดที่ทำให้สามารถปลูกฝังจิตสาธารณะ
(1) เรียนรู้ความลําบาก
(2) เรียนรู้ความมักง่าย
(3) เรียนรู้จากการกระทำ
(4) เรียนรู้อย่างถาวร

82. ลักษณะของมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาแห่งแรกของประเทศไทย คือข้อใด
(1) เกิดการเปลี่ยนแปลงชื่อในเวลาต่อมา
(2) รับนักศึกษาไม่จํากัดจำนวน
(3) เปิดสอนในสาขาวิชาจำนวนจํากัด
(4) ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ

83. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 อยู่ในช่วงปีพุทธศักราชใด
(1) 2559 – 2564
(2) 2559 – 2566
(3) 2560 – 2570
(4) 2561 – 2566 

84. ความคิดของบุคคลที่ต้องการให้คนในสังคมมีจิตสาธารณะต้องเริ่มที่ใครก่อน
(1) บุคคลแต่ละบุคคล
(2) พ่อแม่
(3) กฎหมาย
(4) ครูอาจารย์

85. ข้อใดเป็นตัวบ่งบอกถึงความสงบเรียบร้อย ความรัก และความสามัคคีของผู้คนในสังคม
(1) จารีตประเพณี
(2) บรรทัดฐานของสังคม
(3) วัฒนธรรมและประเพณี
(4) คุณธรรมจริยธรรม

86. ตามกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง พันธกิจประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย คืออะไร
(1) ทะนุบํารุงวัฒนธรรม
(2) จัดตั้งสมาคมการศึกษา
(3) เปิดการสอนให้ชาวต่างชาติพร้อมกับคนไทย
(4) จัดการศึกษานอกระบบ

87. “คุณ” มีความหมายในข้อใด
(1) ความดี เป็นความหมายของความถูกต้องชอบธรรม
(2) ความงาม เป็นความหมายของอารมณ์และความรู้สึก
(3) ความงาม เป็นความหมายที่แสดงออกมา
(4) ความดี เป็นความหมายทางนามธรรมและเป็นเรื่องของจิตใจ

88. การช่วยเหลือบุคคลอื่นของผู้มีจิตสาธารณะต้องไม่ขัดต่อสิ่งใด
(1) ความเชื่อส่วนบุคคล
(2) กฎหมายบ้านเมือง
(3) ความนิยมของสังคม
(4) ความต้องการของครอบครัว

89. หลักการดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือข้อใด
(1) กระตุ้นให้มีการซื้ออยู่เสมอ
(2) ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด
(3) แสวงหากําไรบนพื้นฐานของการแบ่งปัน
(4) ทำกําไรสูงสุดและเสียภาษีให้แก่รัฐ

90. แนวคิดใดเป็นแหล่งความคิดในการศึกษาการเกิดจิตสาธารณะ
(1) กระแสความนิยม
(2) ความเจริญของสังคม
(3) ความอยากรู้อยากเห็น
(4) คุณธรรมจริยธรรม

91. ก่อนปี พ.ศ. 2490 มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาแห่งแรกของประเทศไทยเปิดสอนกี่หลักสูตร
(1) 8 หลักสูตร
(2) 5 หลักสูตร
(3) 3 หลักสูตร
(4) 2 หลักสูตร

92. จิตสาธารณะเปรียบเทียบได้กับสิ่งใดของคนเรา
(1) สัญชาตญาณ
(2) การสืบทอดวัฒนธรรม
(3) การวางตัวเป็นกลาง
(4) ความรู้สึกนึกคิด

93. เป้าหมายประการหนึ่งของการวิจัยเพื่อพัฒนาผลผลิตตามหลักทฤษฎีใหม่ คือข้อใด
(1) ลดต้นทุน
(2) เพิ่มทักษะการสังเกต
(3) ความน่าเชื่อถือ
(4) ความเป็นอยู่ประจำวัน

94. ใครคืออธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(1) จอมพลถนอม กิตติขจร
(2) นายธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์
(3) พลโทแสวง เสนาณรงค์
(4) นายศักดิ์ ผาสุขนิรันต์

95. บุคคลที่ใช้น้ำไฟอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของทรัพยากร อธิบายได้จากแนวคิดใดที่ถูกต้องที่สุด
(1) การเรียนรู้สังคมที่ถูกต้อง
(2) การประหยัด
(3) ชาตินิยมและจิตสากล
(4) จิตใจสาธารณะ

96. “…รับนักศึกษาทั่วไป โดยมาฟังคําสอนที่มหาวิทยาลัยก็ได้ หรือจะรับซื้อคําสอนจากมหาวิทยาลัยไปเรียนด้วยตนเองแล้วมาสมัครสอบก็ได้…” ข้อความนี้ปรากฏอยู่ในส่วนใดของ…..ประกอบ ร่างพระราชบัญญัติ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
(1) หลักการและเหตุผล
(2) คําอภิปรายแปรญัตติ
(3) บันทึกการประชุมของคณะรัฐมนตรี
(4) คําแถลงของอธิการบดีคนแรกต่อสภามหาวิทยาลัย

97. การมีจิตสาธารณะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดโดยตรง
(1) การประหยัด อดออมทรัพย์สิน
(2) การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
(3) การลดการพึ่งพาบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติมิตร
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบ

98. การพัฒนาจิตสาธารณะของบุคคลเริ่มต้นด้วยความคิดที่เกิดขึ้นในบุคคลนั้น ๆ เรื่องใด
(1) การเอาใจใส่ตนเอง
(2) ความต้องการของชุมชุน
(3) การดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย
(4) ความรู้สึกต้องการช่วยสังคม

99. การที่คนไทยในสมัยก่อนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ ทำให้เกิดผลเสียอย่างไร
(1) วิชาที่เรียนไม่เหมาะกับการใช้งาน
(2) สูญเสียพลเมือง
(3) เงินตราไหลออก
(4) เกิดความขัดแย้งในแนวคิด

100. ตามหลักการของทฤษฎีใหม่ การตลาดเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
(1) หลักการการทำธุรกิจ และการบริการ
(2) ความยุติธรรม ความแน่นอน และความจริงใจ
(3) คุณภาพ ปริมาณ และเวลา
(4) การกระจายราคา และการลดการเอาเปรียบ


------------------------------