61. ความซื่อสัตย์ รักสามัคคี ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ คือ เงื่อนไขใดของหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
(1) ธรรมชาติ
(2) ชีวิต
(3) คุณธรรม
(4) หลักวิชา

62. การเลี้ยงดูเด็กมีผลอย่างสูงเมื่อเด็กอายุไม่เกินกี่ปี
(1) 15 ปี
(2) 6 ปี
(3) 2 ปี
(4) 19 ปี

63. ใครคือกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงผู้ทรงคุณวุฒิ
(1) นายสง่า จีนะสมิต
(2) นายอภิรมย์ ณ นคร
(3) นายเรณู สุวรรณสิทธิ์
(4) นายขุนทอง ภูผิวเดือน

64. ข้อใดคือหลักการของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
(1) สมดุล
(2) การเปลี่ยนแปลง
(3) ความมั่งมี
(4) ความพอเพียง

65. การพัฒนาจริยธรรมต้องพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ เป็นแนวคิดของใคร
(1) Piaget
(2) Maslow
(3) Kohlberg
(4) Aristotle

66. ใครเป็นผู้เสนอชื่อ “มหาวิทยาลัยรามคําแหง”
(1) นางจินดา อังศุโชติ
(2) นายทินกร ปรีชาพันธ์
(3) นายแคล้ว นรปติ
(4) นายน้อม อุปรมัย

67. องค์ประกอบของจริยธรรมส่วนใดสำคัญที่สุด
(1) ศีลธรรม
(2) ปัญญา
(3) คุณธรรม
(4) ความสามารถ

68. ข้อใดคือกิจกรรมที่กระทำในขั้นตอนที่สามตามหลักทฤษฎีใหม่
(1) การตลาด
(2) การแบ่งพื้นที่
(3) สวัสดิการ
(4) การวิจัย

69. เป้าประสงค์สุดท้ายและสำคัญที่สุดของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
(1) การเปลี่ยนอาชีพที่บุคคลนั้นชอบ
(2) ความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
(3) ความยั่งยืนในชีวิตของบุคคลและชุมชน
(4) ความปลอดภัยและไม่มีทุกข์

70. ใครมีส่วนเห็นชอบในการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง หลังจากการขอจัดตั้งคณะทั้งสามคณะถูกคัดค้าน
(1) นายนิสิต เวทย์ศิริยานันท์
(2) นายมาลัย หุวะนันทน์
(3) จอมพลถนอม กิตติขจร
(4) พระตรีรณสารวิศวกรรม

71. วิกฤติทางการเงิน “ต้มยํากุ้ง” เกิดจากสาเหตุใด
(1) การพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุล
(2) ความล้าหลังของเทคโนโลยีการเงิน
(3) ความไม่ทันสมัยของระบบการสื่อสาร
(4) ความล่าช้าของการพัฒนาประเทศ

72. การกระทำใดที่เสริมสร้างจิตสาธารณะให้บุตรหลานในฐานะของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
(1) เลี้ยงดูให้มีสุขภาพดี และปลอดภัย
(2) ให้การศึกษาที่ดีที่สุด
(3) เป็นแบบอย่างที่ดี
(4) ไม่แสดงอารมณ์โกรธ

73. หลักการของทฤษฎีใหม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเป็นหลักสำคัญที่สุด
(1) การจัดการพื้นที่การเกษตรและน้ำ
(2) การจัดการการตลาด
(3) ความเป็นอยู่ของประชาชน
(4) การจัดการสวัสดิการชุมชน

74. ข้อใดคือสาเหตุของการเกิดคุณธรรมและจริยธรรมในมนุษย์
(1) เวลา
(2) การเลียนแบบ
(3) สามัญสํานึก
(4) การพึ่งพาผู้อื่น

75. หลังจากสภาผู้แทนราษฎรรับร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงแล้ว ที่ประชุมลงมติให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวนเท่าใด
(1) 20 คน
(2) 30 คน
(3) 60 คน
(4) 15 คน

76. ข้อใดคือผลดีโดยตรงของการสร้างให้สมาชิกของสังคมไทยมีจิตสาธารณะ
(1) การรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
(2) ความยุติธรรมในสังคม
(3) ความจริงใจของกลุ่มบุคคลที่มีให้ต่อกัน
(4) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

77. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความพอเพียงระดับชุมชน
(1) การละเล่นตามประเพณีนิยมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
(2) การช่วยกันดูแลความสงบและความปลอดภัย
(3) การมีเงินทองมากกว่าการใช้จ่ายและเหลือเก็บจำนวนมาก
(4) การมีเครื่องอํานวยความสะดวกในการใช้จ่าย เช่น ห้างสรรพสินค้า

78. การเบียดเบียนและคดโกงในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นเหตุให้สังคมเสื่อมโทรม เกิดจากสิ่งใด
(1) การขาดวินัยของคนในชาติ
(2) การขาดจริยธรรมของคนในสังคม
(3) การขาดความรับผิดชอบ
(4) การขาดความร่วมมือที่ดี

79. สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเปลี่ยนไป มีการแข่งขันสูง เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน ทำให้คนไทยส่วนหนึ่งขาดความเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ เห็นได้จากสิ่งใด
(1) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
(2) ถูกโน้มน้าวใจได้ง่าย
(3) ไม่สนใจสภาพแวดล้อมและสังคมส่วนรวม
(4) ไม่มีความร่วมมือกันทำประโยชน์ส่วนรวมเลย

80. ในวาระที่ 2 ของการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง ชื่อที่ปรากฏในร่างกฎหมาย คือชื่อใด
(1) มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
(2) มหาวิทยาลัยราษฎร
(3) มหาวิทยาลัยประชาชน
(4) มหาวิทยาลัยของปวงชนชาวไทย

-----------------------------------