21. ผลที่คาดหวังของกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง คืออะไร
(1) ปัญหานักศึกษาไม่มีที่เรียนจะหมดไป
(2) ปัญหาการพัฒนาการศึกษาของชาติจะน้อยลง
(3) ปัญหาการว่างงานของเยาวชนจะน้อยลง
(4) ปัญหาวัยรุ่นในสังคมจะลดน้อยลง

22. เมื่อคุณธรรมเป็นฝ่ายดีอยู่ในจิตใจของบุคคล การแสดงออกให้เห็นประจักษ์ คืออะไร
(1) จาคะ 3
(2) กรุณา
(3) จริยธรรม
(4) อุปนิสัยใจคอ

23. ความหมายของคุณธรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คือข้อใด
(1) สภาพคุณงามความดี
(2) สภาพความเป็นจริงในสังคมที่เปลี่ยนแปลงเสมอ
(3) สภาพที่ทุกคนควรกระทำ
(4) สภาพความเที่ยงตรงและยั่งยืน

24. กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง สังกัดพรรคการเมืองใด
(1) พรรคชาติไทย
(2) พรรคประชากรไทย
(3) พรรคสหประชาชาติ
(4) พรรคสหประชาไทย

25. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางที่ถูกต้อง จำเป็นต้องพัฒนาสิ่งใดก่อน
(1) จิตใจคน
(2) คุณภาพชีวิต
(3) การศึกษา
(4) สติปัญญา

26. ข้อใดแสดงพฤติกรรมของความขยัน
(1) นายเขียวเก็บเงินสองแสนบาทและส่งคืนเจ้าของ
(2) นายขาวช่วยแม่ซักผ้าเพื่อแลกเงินสองร้อยบาท
(3) นายดำปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร ไปขายของที่ตลาดหลังเลิกเรียนตอนเย็น 
(4) นายฟ้าพยายามตั้งใจเรียนเพื่อสอบได้ที่หนึ่ง หวังเอาชนะเพื่อนทุกคนในห้อง

27. ใครคืออาจารย์ผู้บรรยายวิชา LS 103 การใช้ห้องสมุด ในการเปิดสอนวันแรกของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(1) อาจารย์อัมพร วีระวัฒน์
(2) ศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วีระสัย
(3) ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์
(4) อาจารย์ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี

28. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือและใกล้ตัวนักศึกษาในขณะนี้
(1) โทรศัพท์มือถือ
(2) กลุ่มเพื่อนและญาติสนิท
(3) แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
(4) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

29. หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม คืออะไร
(1) องค์การ
(2) กลุ่มบุคคล
(3) ครอบครัว
(4) บุคคล

30. เหตุผลหลังจากการร่วมลงชื่อเสนอร่างจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไม่ได้จัดวาระการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(1) รัฐบาลไม่เห็นความสำคัญเร่งด่วน
(2) ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
(3) ยังไม่ผ่านที่ประชุมพรรค
(4) ยังไม่มีงบประมาณ

31. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่สำเร็จการศึกษารุ่นแรกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถานที่ใด
(1) อาคารเอดี 1
(2) อาคาร NB 3
(3) สนามกีฬาแห่งชาติ
(4) หอสมุดกลาง

32. ข้อใดคือแหล่งที่มาของคุณธรรม
(1) ศาสนา
(2) การเลียนแบบ
(3) การดำเนินชีวิต
(4) การจินตนาการ

33. วศิน อินทสระ กล่าวว่า คุณธรรมเป็นผลของการกระทำหน้าที่และเป็นสิ่งใดของคนเรา
(1) ทัศนคติ
(2) นิสัย
(3) คุณค่าชีวิต
(4) ค่านิยม

34. ใครคือประธานคณะกรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(1) ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์
(2) พลโทแสวง เสนาณรงค์
(3) นายประมวล กุลมาตย์
(4) นายบุญสม มาร์ติน

35. ใครคือผู้อนุมัติให้ใช้ที่ดินที่ใช้ในการแสดงสินค้านานาชาติเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(1) คณะรัฐมนตรี
(2) สภาบริหารคณะปฏิวัติ
(3) สภากรุงเทพมหานคร
(4) สภาผู้แทนราษฎร

36. ในด้านความรักเกี่ยวข้องอย่างไรกับการปลูกฝังจิตสาธารณะ
(1) การรักตนเอง
(2) การรักเพื่อนมนุษย์
(3) การรักคนรัก
(4) การรักทรัพย์สินเงินทอง

37. แนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
(1) ก้าวทันโลกโลกาภิวัตน์
(2) ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน
(3) แนวทางการคงอยู่
(4) ทางสายกลาง

38. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร่วมลงชื่อรับรองร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง ร่วมกับกลุ่มเสนอร่างกฎหมายมีจำนวนเท่าใด
(1) 43 คน
(2) 100 คน
(3) 90 คน
(4) 150 คน

39. คําที่มีความหมายใกล้เคียงกับจิตสาธารณะ คือคําใด
(1) จิตสังคม
(2) จิตบริการ
(3) จิตปวงชน
(4) จิตสํานึกสาธารณะ

40. ข้อใดคือความหมายของจิตสาธารณะ
(1) ปัจจัยต้นกำเนิดของความดีงาม
(2) การกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(3) ความคิดและความคาดหวังในสิ่งดี
(4) การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น

---------------------------
ข้อมูลโดย ติวเตอร์แบงค์