การสอบไล่ภาค ชุดที่ 1
ข้อสอบกระบวนวิชา RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม 


คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพุทธศักราชใด
(1) 2510
(2) 2511
(3) 2512
(4) 2514

2. ข้อใดคือแหล่งเรียนรู้แห่งแรกในชีวิต
(1) วัฒนธรรมประเพณี
(2) ชีวิตประจําวัน
(3) ครอบครัว
(4) โรงเรียนอนุบาล

3. การจัดการศึกษาที่ให้บัณฑิตเป็นคนดีและคนเก่ง ต้องยึดหลักการสําคัญในข้อใด
(1) ความรู้คู่วิสัยทัศน์
(2) ความรู้คู่คุณธรรม
(3) ความรักคู่ความรู้
(4) ความรู้คู่ความมีประโยชน์

4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านใดที่ร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(1) นายศักดิ์ ผาสุขนิรันต์
(2) นายอภิรมย์ ณ นคร
(3) นายบรรพต วีระสัย
(4) นายสุรินทร์ เทพกาญจนา

5. การไม่ฆ่าสัตว์ เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น คือ ระดับของคุณธรรมจริยธรรมในข้อใด
(1) โลกุตรธรรม
(2) โลกียธรรม
(3) มนุษยธรรม
(4) การรักษาศีลห้า

6. บุคคลสี่เหล่าเปรียบเหมือนดอกไม้ชนิดใด
(1) ดอกมะละ
(2) ดอกดาวเรือง
(3) ดอกทานตะวัน
(4) ดอกบัว

7. ข้อใดคือความหมายของคุณธรรม
(1) การแสดงออกซึ่งความในใจอย่างไม่เสแสร้ง
(2) ความน่ารักและยกย่องโดยบุคคลอื่นที่อยู่รอบตัว
(3) ความโน้มเอียงของการปฏิบัติที่เกิดผลดีต่อตนเอง
(4) อุปนิสัยอันดีงามที่สั่งสมอยู่ในจิตใจ

8. สิ่งที่สื่อมวลชนต้องตระหนักในการสร้างจิตสาธารณะ คือข้อใด
(1) ประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสื่อ
(2) ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสื่อและดําเนินการ
(3) รูปแบบการนําเสนอข่าวสาร สนเทศ
(4) ผลกระทบในการนําเสนอข่าวสาร สาระต่อเยาวชน

9. ปัญหาที่เกิดขึ้นประการหนึ่งในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง คือข้อใด
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีคนเเรก
(2) ที่ตั้ง
(3) คณบดีของคณะที่เปิดสอน
(4) สาธารณูปโภค

10. ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม สามารถตัดสินแยกแยะความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องด้วยการคิด คือ องค์ประกอบใดของคุณธรรมจริยธรรม
(1) ความรู้
(2) พฤติกรรม
(3) สามัญสํานึก
(4) อารมณ์

11. การมีคุณธรรมจริยธรรมของคนเราทำให้เกิดสิ่งใดที่สำคัญที่สุดของการอยู่ร่วมกันในสังคม
(1) ความเอาใจใส่ในตนเองและผู้อื่น
(2) ความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน
(3) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคม
(4) ความรับผิดชอบต่อครอบครัว

12. เมื่อบุคคลใดยินดีกับความสำเร็จของบุคคลอื่นในหน้าที่การงาน การศึกษา ไม่อิจฉาริษยา บุคคลผู้นั้นมีคุณสมบัติใด
(1) อุเบกขา
(2) กรุณา
(3) คุณธรรม
(4) จริยธรรม

13. สิ่งใดที่บุคคลใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างสมดุล
(1) คุณงามความดี
(2) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) จิตสาธารณะ
(4) คุณธรรมและจริยธรรม

14. การผลิต เกษตรกรต้องช่วยเหลือกัน จัดอยู่ในขั้นใดของทฤษฎีใหม่
(1) ขั้นที่ 1
(2) ขั้นที่ 2
(3) ขั้นที่ 3
(4) ขั้นที่ 4

15. การเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในสังคมอาจใช้เป็นดัชนีวัดสิ่งใด
(1) ความทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
(2) เป้าหมายชีวิตของสมาชิกในสังคมใดๆ
(3) ความเจริญรุ่งเรืองของชาติและจิตใจของคน
(4) พัฒนาการของเด็กและเยาวชน

16. ในเรื่องของจิตสาธารณะ สื่อมวลชนมีบทบาทในการสร้างจิตสาธารณะเพราะเหตุใด
(1) ช่วยแพร่กระจายความคิดและความรู้
(2) ช่วยให้คนในสังคมสามัคคีกันได้เสมอ
(3) ช่วยให้คนในสังคมใช้สื่อมากขึ้น
(4) ช่วยให้คนในสังคมทำตามเฉพาะในสิ่งที่ถูกต้อง

17. คุณธรรมพื้นฐานแปดประการข้อใดที่ปรากฏในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(1) ซื่อสัตย์
(2) พอเพียง
(3) จิตอาสา
(4) วินัย

18. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดตั้งพร้อมกับคณะใด
(1) คณะนิติศาสตร์
(2) คณะเศรษฐศาสตร์
(3) คณะศึกษาศาสตร์
(4) คณะมนุษยศาสตร์

19. ความสงสารอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ หมายถึงอะไร
(1) จาคะ
(2  มุทิตา
(3) เมตตา
(4) กรุณา

20. จริยธรรมเป็นเครื่องกำหนดสิ่งใด
(1) สติปัญญา
(2) ถูกผิด ดีเลว เลว ดี
(3) ความเชื่อมั่น
(4) ความไว้วางใจ
-----------------------
ข้อมูลโดย ติวเตอร์แบงค์