ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 (ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน) ชุดที่ 5 ข้อที่ 61-80


61. My grandparents have______ children. 
1. second        
2. five    
3. fourth      
4. once 

62. Frank felt ______ after working hard. 
1. exhausted       
2. exhaustedly     
3. cheerfully 
4. happily 

63. Henry is the________. 
1. only son 
2. son only 
3. only-son 
4. son-only 

64. Angela is _______ than any other girl. 
1. active   
2. most active   
3. more active    
4. more and most active 

65. ______ for an exam is not recommended. 
1. Study           
2. Learn           
3. Cramming    
4. Read

66. ________ helps us learn English. 
1. Write            
2. Spoke         
3. Listen to     
4.Reading

67. ________ are expensive. 
1. Jeans          
2. Skirt    
3. Blouse            
4. Necktie 

68. Nid is among _______ .
1. old   
2. older    
3. elder   
4. the old 

69. Are there a lot of ________ in Thailand? 
1. America    
2. England    
3. Burma 
4. Malaysians 

70. The trousers _______ too loose for him. 
1. are  
2. is   
3. was  
4. has been 

71.You don’t need ________ yourself to fit in. 
1. change 
2. to change 
3. changed 
4. changing 

72. _______ you go out with her? 
1. Have to 
2. Be able 
3. Be going to 
4. Should 

73.We ______not be over self-confident. 
1. ought 
2. should 
3. have 
4. will to 

74 . A : What are you doing this weekend, Pim ? 
       B: I ____  go to Pattaya with my parents. 
1. had to 
2. needs 
3. may 
4. be going to

75.The little girl could_______ beautifully at the concert. 
1. sing 
2. sang 
3. sings 
4. singing 

Part II: Vocabulary (คําศัพท์) 
  
76.You have to go forth and not turn back. 
1. be determined 
2. go forward 
3. show up 
4. look up 

77. The reason for the presidents assassination is still unclear. 
1. misconception 
2. murder 
3. triumph 
4. virtue 

78. Don’t plague me with your annoying habit. 
1. trouble 
2. deliver 
3. tilt 
4. motivate 

79. She earned a high income over the past few years. 
1. reflected 
2. received 
3. uttered 
4. rattled 

80. More chaos took place in the city center and all the shops were forced to close. 
1. riots 
2. myths 
3. sessions 
4. comments 

---------------------------

ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ [รับปรึกษาการติวทุกกระบวนวิชา]
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ