ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 (ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน) ชุดที่ 5 ข้อที่ 41-60

41. Which sentence is correct? 
1. Bill kicked the ball. 
2. The picnic not will be on Sunday.
3. James sent his girlfriend to a red rose. 
4. They consider he a professional singer.

42. Which is a complete sentence? 
1. Open the door.         
2. Please come back again. 
3. Don’t use your phone here.   
4. All are correct.

43. Which is a complete sentence? 
1. Because Mary is beautiful.    
2. When Chris was 18 years old. 
3. He is old, but he is very active. 
4. Nobody care here.

44. Which is a complete sentence? 
1. Whom I love.         
2. Why she goes to school? 
3. Bob, a teacher. 
4. Brian went to visit his parents.

45. Which is a complete sentence? 
1. Turned red his face.         
2. The woman cleaning the floor. 
3. Donna packed a suitcase for me. 
4. Working on weekends very busy.

46. Which is a complete sentence? 
1. Children in the US and Canada. 
2. Each child has his own bedroom. 
3. A degree essential for everybody. 
4. Basically aren’t interested in learning.

47. Everybody ________ his/her life. 
1. love 
2. loves 
3. have loved 
4. loved 

48. Is that motorcycle _______ ? 
1. your   
2. her            
3. my              
4. theirs 

49. That book is ______ . 
1. her   
2. their            
3. your            
4. yours 

50. “Richard” is one of my former students. 
       The underlined word can be replaced by . 
1. Who      
2. He          
3. They            
4. It 

51. This belongs to_______ . 
1. him     
2. his            
3. ours     
4. they 

52. Have you talked to _______ yet? 
1. I        
2. hers      
3. our          
4. them 

53. What kind of _______ food do you like? 
1. (blank)         
2. the               
3. a       
4. any 

54. Do you like to play _______ ? 
1. a tennis       
2. football       
3. the basketball    
4. All are incorrect. 

55. Which sentence uses correct articles? 
1. Bangkok is a capital of Thailand.           
2. I am the therapist. 
3. The children are playing football. 
4. Mary has got an influenza.

56. She gave me ______ idea to use in my work. 
1. the     
2. a      
3. an            
4. many 

57. The presents will be sent _______ express mail. 
1. with  
2. by    
3. to      
4. on 

58. For me, playing ________ scrabble is difficult. 
1. a        
2. an    
3. the   
4. (blank) 

59. They are acquainted _______ Dr. Taylor. 
1. to      
2. with    
3. of   
4. at 

60. Gregg wishes to have a _____ wife. 
1. Japan          
2. Thailand    
3. Peruvian    
4. Canada 

---------------------------------


ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ [รับปรึกษาการติวทุกกระบวนวิชา]
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ