ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 (ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน) ชุดที่ 5 ข้อที่ 21-40


21. Several books _______ being displayed on the shelves. 
1. be    
2. is      
3. am   
4. are 

22. Compared to others, Pim walks _______ . 
1. the slowly       
2. slow        
3. more slowly          
4. the most slowly 

23. The phone rang _______ while I was watching TV. 
1. loudly     
2. louder      
3. loudest        
4. loud 

24. I worked _______. 
1. at home last night hard
2. hard at home last night. 
3. last night hard at home
4. hard last night at home

25. I adore her _____. 
1. enormous 
2. vividly 
3. remarkably 
4. strangely 

26. “William went out to the gym this morning.” 
       The underlined phrase is an adverb of _____. 
1. manner 
2. place . 
3. frequency 
4. time 

27. In order to avoid an accident, we should drive _____. 
1. the most careful 
2. more careful 
3. careful 
4. carefully

28. I will have an examination tomorrow, ______I can’t go out.  
1. or 
2. and
3. but 
4. so 

29. Jack wants to marry Mali, _______ he loves her very much. 
1. otherwise 
2. for 
3. or 
4. but 

30. Robert likes tennis, _______ Mary enjoys watching golf. 
1. and 
2. for        
3. but       
4. nor 

31. She studied very hard, _______ she passed the examination. 
1. but      
2. yet       
3. or         
4. so 

32. Suree doesn’t like durians, _______ does she like jackfruits. 
1. for      
2. nor      
3. but       
4. and 

33. She covers her face with a mask, ______ she has a cold. 
1. or     
2. for        
3. but       
4. yet 

34. Those ______ want to join the party must register in advance. 
1. who   
2. whom    
3. whose    
4. (blank) 

35. Pranee,______ cannot speak English, married an English gentleman. 
1. whom          
2. who      
3. whose  
4. which 

36. The little boy _____ you talked to is my son. 
1. who             
2. which         
3. whose        
4. whom 

37. The lady ________ is walking by used to work for me. 
1. who     
2. whom    
3.whose         
4.which 

38. The homeless man  ______ you met was actually a millionaire. 
1. who   
2. whose       
3. whom          
4. when 

39. I had dinner with a woman _______ husband is a lawyer. 
1. who   
2. whom       
3. which          
4. whose 


40. Those green shoes, ______ my sister bought me, are ugly!
1. which          
2. where      
3. when  
4. who 
-------------------------------------

ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ [รับปรึกษาการติวทุกกระบวนวิชา]
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ