ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 (ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน) ชุดที่ 5 ข้อที่ 101-120


101. Wishing you happiness and _______ . 
1. expression 
2. prosperity 
3. gardening 
4. landscape 

102. _______ can impede you from moving forward. 
1. Self-doubt 
2. Members 
3. Continuance 
4. Reality 

103. What a ________ ! I can finally go home.
1. failure 
2. misery 
3. contemporary 
4. relief 

104. Sometimes emotions can be seen through a/an _______. 
1. continuance 
2. gesture 
3. excellence 
4. crust 

105. He tried to _______ something, but I couldn’t understand. 
1. enroll 
2. utter 
3. disappoint 
4. affect 

106. Bangkok is a ______ city. 
1. preventive 
2. convincing 
3. comprehensive 
4. metropolitan 

107. Many immigrants want to apply for Thai_______, so they can stay in Thailand for the rest of their life. 
1. nation 
2. citizenship 
3. intern 
4. location 

108. Thomas wants to get a/an  _______ job because his salary is low. 
1. unaffected 
2. unusual 
3. overweight 
4. part-time 

109. One ________ that Thai families teach their children is respect for others. 
1. value 
2. devotion 
3. disappointment 
4. expression 

110. Jim has been working _____ without taking a break. 
1. ambitiously 
2. mysteriously 
3. influentially 
4. continuously 

111. The _______ of this medicine is not serious. 
1. waterway 
2. virtue 
3. stage 
4. side-effect 

112. All the athletes are _______ against one another to win the tournament. 
1. reflecting 
2. rattling 
3. interpreting 
4. competing 

113. In the will, Mrs. Smith wants to leave her ________ to her two children and a dog. 
1. property 
2. legend 
3. respect 
4. humor 

114. Bill  ______ on about his married life. His friend felt bored. 
1. rattled 
2. earned 
3. boosted 
4. neglected 

115.  A : Thank you very much for your help yesterday. 
        B : It’s my _______ . 
1. failure 
2. aspect 
3. campus 
4. pleasure 

116. ______ is important in working life; one has to finish a job fast and well. 
1. Efficiency 
2. Triumph 
3. Courage 
4. Virtue 

117. Living in a big city, like New York, can be quite  ______ , especially rent. 
1. preventive 
2. expensive 
3. ambitious 
4. ideal 

118. My husband’s birthday party was _______ ; everybody had a good time. 
1. sophisticated 
2. tightening 
3. terrific 
4. scary 

119. Floods can cause a lot of ____ changes. 
1. geological 
2. fellow 
3. ambitious 
4. preventive 

120. I like the   _______ of this hotel. It’s beautiful. 
1. citizenship 
2. landscape 
3. endeavor 
4. energy 

----------------------------


ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ [รับปรึกษาการติวทุกกระบวนวิชา]
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ