อัตราค่าธรรมเนียม

------------------
1. การออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามมาตรา 5
    กรณีทำบัตรครั้งแรกหรือบัตรเดิมหมดอายุ                                     ฉบับละ 100 บาท
    กรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ             ฉบับละ 100 บาท
    กรณีเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการแก้ไขรายการผู้ถือบัตร                     ฉบับละ 100 บาท
2. การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียน
    หรือบัตรประจำตัวตามมาตรา 6                                                      ฉบับละ 100 บาท
3. การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนา
    รายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรตามมาตรา 14 (1)              ฉบับละ 100 บาท
4. การแจ้งการเกิดตามมาตรา 18 วรรคสาม
    การแจ้งการตายตามมาตรา 21 วรรคสี่
    หรือการแจ้งการย้ายที่อยู่ตามมาตรา 30/2                                      ฉบับละ 100 บาท
5. การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านตามมาตรา 39 วรรคสอง              ฉบับละ 100 บาท
6. การแจ้งหรือขอเมื่อพ้นกำหนดเวลา
    ตามมาตรา 19/3 วรรคสอง หรือมาตรา 51                                      ครั้งละ        1,000 บาท

--------------------