บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน

-------------------------

1. ค่าธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ 500 บาท

2. ค่าสัมปทานปีหนึ่ง ไร่ละ 20 บาท เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
 
3. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 
     (1) ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท
     (2) ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน ไร่ละ 2 บาท เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่  

4. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่ เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
     (1) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท
     (2) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บาท
     (3) ค่าคัดหรือจำลองแผนที่  แปลงละ 30 บาท
     (4) ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
     (5) ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

5. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน 
     (1) ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท
     (2) ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกินไร่ละ 2 บาท เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 

6. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน 
     (1) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท
     (2) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บาท
     (3) ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท
     (4) ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท
     (5) ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
     (1) มีทุนทรัพย์ให้เรียกเก็บร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์สำหรับการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ส่วนกรณีอื่นให้เรียกเก็บร้อยละ 2 ของจำนวนทุนทรัพย์ ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป็นจริง เศษของร้อยให้คิดเป็นร้อย
     (2) ไม่มีทุนทรัพย์ แปลงละ 1,000 บาท

8. ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดิน ของคนต่างด้าว รายละ 500 บาท ค่าอนุญาต ไร่ละ 100 บาท เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่

9. (ยกเลิก)

10. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
     (1) ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
     (2) ค่าคัดสำเนาเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งค่าคัดสำเนาเอกสารเป็นพยาน ในคดีแพ่งโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัด ร้อยคำแรกหรือไม่ถึงร้อยคำ 10 บาท ร้อยคำต่อไป ร้อยละ 5 บาท เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
     (3) ค่ารับรองเอกสารที่คัด  ฉบับละ 10 บาท
     (4) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินแปลงละ 10 บาท
     (5) ค่ารับอายัดที่ดิน แปลงละ 10 บาท
     (6) ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
     (7) ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอย่างอื่นฉบับละ 50 บาท
     (8) ค่าประกาศ แปลงละ 10 บาท
     (9) ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท ถ้าเป็นการเดินสำรวจหรือสอบเขตทั้งตำบล สำหรับกรณีออกโฉนด คิดเป็นรายแปลง แปลงละ 60 บาท
     (10) ค่าตรวจสอบข้อมูลด้านงานรังวัด ด้านทะเบียนที่ดิน ด้านประเมินราคา หรือข้อมูลอื่น ครั้งละ 100 บาท
     (11) ค่าสำเนาจากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น หรือสำเนาข้อมูลอื่น แผ่นละ 50 บาท

11. ค่าใช้จ่าย 
     (1) ค่าพาหนะเดินทางให้แก่ เจ้าพนักงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และคนงานที่จ้างไปทำการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือ สอบสวนพิสูจน์ หรือตรวจสอบเนื้อที่ เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามคำขอ ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยความกระทรวงการคลัง

     (2) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงาน ที่จ้างไปทำการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามคำขอ ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยความกระทรวงการคลัง
 
     (3) ค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์คนหนึ่ง วันละ 100 บาท

     (4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยความกระทรวงการคลัง

     (5) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 20 บาท

     (6) ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 20 บาท

---------------------------