บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน

-------------------------

ค่าตอบแทนในการอนุญาต  
(1) ตามมาตรา 9 (1) ไร่ละ 1,000 บาทต่อปี
(2) ตามมาตรา 9 (2) หรือมาตรา 9 (3)  
     (ก) การขุดหรือดูดทราย  ลูกมาศก์เมตรละ 28 บาท
     (ข) การขุดหรือลูกรังหรืออื่น ๆ  ไร่ละ 10,000 บาทต่อปี หรือลูกมาศก์เมตรละ 10 บาท

-------------------------