ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

-------------------------

               มาตรา 156  ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน
               (1) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา 17
               (2) การปฏิญาณตนของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา 19
               (3) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 ตามมาตรา 20
               (4) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา 21
               (5) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา 121
               (6) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา 122
               (7) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 132
               (8) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ตามมาตรา 146
               (9) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 147
               (10) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 155 และมาตรา 165
               (11) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา 157
               (12) การแถลงนโยบายตามมาตรา 162
               (13) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา 177
               (14) การรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 178
               (15) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256
               (16) กรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

               มาตรา 157  ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน
               ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้นำบทที่ใช้แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกของแต่ละสภา

---------------------------